Nije Frysktalige útjeften, 2018

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Beeck, Griet Op de ; Bilker, Jetske, 'Sa't it lân derhinne leit' . Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam.
 2. Bildt, Douwe de, De Jorwerter dweilstikken. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Boer, Eize de, Monkeys dilemma. Elikser, Ljouwert.
 4. Borger, Sjieuwe, Pûlen-yn-de-pot. Elikser, Ljouwert.
 5. Bremer, Harke & Jarich Hoekstra, De trettjinde asega. Bornmeer, De Gordyk.
 6. Bylsma, Meindert, Moard yn 'e hite hei : speurdersroman. Elikser, ljouwert.
 7. Damsma, Gerrit, Tinne twigen : kronyk fan tsien generaasjes yn fjouwer ieuwen. Brave New Books.
 8. Hardy, Thomas ; oers. Geart van der Meer , Fier fan alle drokte. Elikser , Ljouwert.
 9. Hoekstra, Eric, Waatze Gribberts brulloft, It libben fan Aagje IJsbrandts. Elikser, Ljouwert.
 10. Hooijenga, Hedzer T., De wraak fan de puzelman. HetNieuweKanaal, Ljouwert.
 11. Jong, Ferdinand de, De tredde perioade. Bornmeer, De Gordyk. Ek yn it Nederlânsk ferskynd.
 12. Monsma, Gooitzen, It testamint fan Tonnema. KFFB, Dokkum.
 13. Mus, Niko de, Roman fan in hielmaster = Roman van een geneesheer. Elikser, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 14. Nauta, Geert, In soarte fan bûgjen. Elikser, Ljouwert.
 15. Olivier, Jikke, Skuld. KFFB, Dokkum. KFFB nû. 496.
 16. Rozendal, Jan Minno, De fluchste blanke. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 495.
 17. Schoorstra, Willem, Rêdbâd. Kening fan 'e Friezen. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. oanpaste ferzje.
 18. Schotanus, Elske, Wurk. Afûk, Ljouwert.
 19. Speerstra, Bonne, Underweis. Bornmeer, De Gordyk.
 20. Süskind, Patrick ; Fryske oersetting: Jan Popkema, It parfum. Regaad, Grins.
 21. Vries, Sietse de, Hierbak. Bornmeer, De Gordyk.
 22. Westra, Liuwe H, Lokkich binne jimme! :it Evangeelje fan Mattéus op 'en nij oerset foar alle Friezen. Jongbloed boeken , It Hearrenfean.
 23. Winters, Willem, Papierfiskjes lêze net en oare ferhalen. Perio, Ljouwert. Foarmjouwing en tekeningen Richard Bos.
 24. Zijlstra, Baukje, De koma-korrektor . Afûk, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 25. Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags . Afûk, Ljouwert. fjouwertalige bondel (Malteesk, Ingelsk, Nederlânsk en Frysk) mei njonken de gedichten, ek artikels en resepten, is it slútstik fan it fiif jier duorjende projekt Poetic Potatoes. .
 26. Abma, Willem, Ferbûn en sjoen. Mimeringen oer myn leauwe en libben. Wijdemeer, Ljouwert. Boekfersoarging Gert Jan Slagter.
 27. Brandsma, Wytze, Brâning = Branding. Narratio, Gorinchem. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 28. Brandsma, Wytze, De neakene wierheid = De naakte waarheid. Narratio, Gorinchem. Tekst yn it Nederlânsk en Frysk.
 29. Bruinja, Tsead, Kapstôk. Afûk, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 30. Bruinsma, Klaes , Samle fersen en oersettingen fan Klaas Bruinsma. Elikser, Ljouwert.
 31. Dam, Eppie (wurden) ; Dragt, Gijs (bylden), Ienkennich lânskip = eenkennig landschap. Tresoar, d33publicaties, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 32. Dijk, Paul van, Famke fan Snie. Afûk, Ljouwert.
 33. ferskate auteurs, Het metrum van de voetstap = The metrical footstep : 50 gedichten poems. Poëzieroute, Afûk, Ljouwert. tekst yn it Frysk/Nederlânsk en Ingelsk .
 34. Hettinga, Eeltsje, De hannen de doeken / De handen de doeken. Eigen behear. By it ôfskied fan de Boalserter húsdokter Pepy Huisman. Gedicht Eeltsje Hettinga. Oersetting Elske Schotanus. Skilderij Christiaan Kuitwaard.
 35. Hooghiemstra, Tjibbe ; auteurs: Tsead Bruinja, Douwe Kootstra, Nyk de Vries, Wâldman. Tjibbe Hooghiemstra, Lieveren. Tekst in het Nederlands, Engels, Japans, Duits, Fries.
 36. Koenen, Geert, Haulerwyk, myn doarp, myn heitelân. G. Koenen, Rotterdam.
 37. Kuiper, Elmar, Stienkeal. Bornmeer, De Gordyk.
 38. Leo, Sibrandus ; oerset út it Latyn troch Klaas Br, It libben fan Freark fan Hallum. DeRyp., Blauhús .
 39. Meer, Jan van der, In het licht... / ...Yn it ljocht. Treast, De Westereen. gedichten en gedachten.
 40. Minzinga Zijlstra, Wierd ; schilderijen: Trynke Minzinga Zijlstra-Veenstra, Op dezelfde weg. eigen behear. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 41. Mouw, dèr Johan Andreas ; ferfryske troch Eppie Dam mei bylden fan Friduwih Riemersma, Dof fiolet is 't west :16 sonnetten fan Johan Andreas dèr Mouw . Grotesk, Amsterdam.
 42. Nicolai, Janke, Ynspiraasje .... Janke Nicolai, Wytmarsum.
 43. Postma, Obe : Ingelske oersetting:Anthony Paul ; foarwurd en Nederlânske oersetting: Jabik Veenbaas, Obe Postma, selected poems in Frisian, English and Dutch. Tresoar, Obe Postma Selskip, Wijdemeer, Ljouwert.
 44. Reve, Gerard Kornelis van het, Neier ta Jo. Trije Fryske lieten. De Hynsteblom, De Jouwer. Fryske oersetting Karel F. Gildemacher.
 45. Veenstra, Sjoukje, Gjin sprút feroare. Lecturium, Zoetermeer .
 46. Wijk, Gerda van der, Wa kin skiede fan in freon. Afûk, Ljouwert. sammelbondel.
 47. Woelinga, Harm, De stilte ropt. H. Woelinga, Feanwâlden.

   

  top

  toaniel.

 48. Bilker, Jetske, De apel foar de moaiste : komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 49. Bremer, Aris ; Fryske oersetting Benny Mulder, Stapel : komeedzje yn fjouwer bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 50. Couperus, Louis ; toanielbewurking: Ger Thijs ; Fryske oersetting: Anneke Burgy, Eline Vere. Vink bv, Alkmaar.
 51. Hawdon, Robin ; fertaling fan Marie Goossens ; Fryske oersetting fan Siep Jorna, No, ien tút dan ... : klucht. Toneelfonds J. Janssens.
 52. Koch, Erich ; Fryske oersetting; Gurbe Dijkstra, Wat in komeedzje. Vink bv, Alkmaar.
 53. Krens, Sandra ; Fryske oersetting fan Baukje Stavinga, Te keap : tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 54. Renaerts, Hugo ; Fryske oersetting fan Tineke Hoekstra, De mysterieuze psychiater : klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 55. Vliet, Rob van ; Fryske oersetting fan Anneke Burgy, Muzyk op souder : thriller. St.U.F.T., Ljouwert.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 56. Breuker, Philippus, Dreaun fan ierde' dream :libben en wurk fan Obe Postma . Wijdemeer, Ljouwert.
 57. Breuker, Pieter, Lytse bal, grut spul : artikels oer keatshistoarje en keatskultuer. Wijdemeer, Ljouwert.
 58. Corporaal, Joke, Salang't de beam bloeit :koarte skiednis fan de Fryske literatuer. Bornmeer, De Gordyk. Ferskynd yn fjouwer talen.
 59. Faber, Rients, Stimmen út in doarpsferline 1854-1954 . www.dewyldetulp.nl, Ljouwert.
 60. Jong de, Steven H.P., It klaut earne : de omkearde ferhúsdoaze - Diel 2. Utjouwerij Palisse.
 61. Lubberts, Herman, In libben fol moed : it libbensferhaal fan Willen Carel Lubberts út Koarnjum. Elikser, Ljouwert.
 62. redaksje: Faber, Hille, Liskje Flapper, Peter Hein, Theun Ram, Rop my werom ... : Tsjêbbe Hettinga en Burchwert. DeRyp, Blauhús.
 63. Roodbergen, Sake P., De ljip. Wijdemeer, De Gordyk.
 64. Schokker, Jan, De humor yn. Elikser, Ljouwert.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 65. Afûk ; yllustraasjes Luuk Klazenga, Dêr komt Tomke oan. Afûk, Ljouwert. Yn opdracht fan Provinsje Fryslân makke foar it Taaltaske .
 66. Bangma, Jelle, Paul van Dijk, Lida Dykstra, Elske Kampen, Douwe Kootstra, Janny van der Molen, Nei de top : seis ferhalen oer ferneamde Friezen. Elikser, Ljouwert.
 67. Boer, Janneke de, Geheimen út 'e boskberch : huningdrippen. De Boekebei, Weidum.
 68. Daynes, K. ; yll.: Christine Pym ; oers. Gerda van der Wijk, Hoe is it yn de romte?. Afûk, Ljouwert. flapkeboek.
 69. Dykstra, Lida, Sipke's Elfstedentocht : Sipke syn Alvestêdetocht. Afûk, Ljouwert.
 70. Dykstra, Lida ; mei yllustraasjes fan Willemke Brouwer, Dweiltrochwiet = Kleddernat. Afûk, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 71. Ferskate skriuwers ; yllustrearre troch Marijke Klompmaker, It leafst bin ik in fûgel : gedichten foar bern. Afûk, Ljouwert.
 72. Genechten, Guido van ; Fryske oers. Gerda van der Wijk, Mei ik dyn pemper sjen?. Afûk, Ljouwert. flapkesboek.
 73. Hill, Eric ; oersetting: Hermien van der Meer, Dit is Stip. Afûk, Ljouwert.
 74. Jager, Elsbeth de, Esther van der Ham ; oers.: Marrit Jansma, Kobe Flapper, Jamil & Jamila : bondel 1. Hoe't bern libje yn in flechtlingekamp 2. Unwennigens. Droomvallei.
 75. Jong, Hanneke ; yllustraasjes Linda de Haan, De bonsterkes op 'e terp. Afûk, Ljouwert. aksjeboek foar bern.
 76. Kinney, Jeff ; oers.: Martsje de Jong , It libben fan in Labbekak. Afûk, Ljouwert.
 77. Molen, Janny van der ; yllustraasjes Monique Beijer, De trije klokketiers fan Koartsweagen. Bornmeer, De Gordyk.
 78. Samson, Gideon ; oerset troch: Geart Tigchelaar, Swarte swan. Hispel, Wiuwert.
 79. Sirett, D. ; oersetting: Hermien van der Meer, It aldermoaiste bisteboek. Afûk, Ljouwert.
 80. Taplin, Sam ; yllustraasjes Emily Dove en Nicola Butler ; oersetting: Rieneke Weidenaar, Wêr bisto, lyts oaljefantsje. Afûk, Ljouwert.
 81. Taplin, Sam ; yllustraasjes Emily Dove en Nicola Butler ; oersetting: Rieneke Weidenaar, Wêr bisto, lytse foks. Afûk, Ljouwert.
 82. Tiemersma, Koos ; yllustraasjes Carla van der Heijde, Heech Tymo, sjoch omheech. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert.
 83. Verroen, Dolf & Mindert Wijnstra, Bart & Bouke. Afûk , Ljouwert. Yllustraasjes Babs Wijnstra.
 84. Wijnstra, Mindert ; yllustraasjes Babs Wijnstra, Sirkus PeM en de ûlewapper. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 85. redaksje: Jan Waterlander, Pietsje Spijkstra, Dick de Vries en Sjoerd van Aalsum, Trije wierheden = Drie Waarheden. Elikser, Ljouwert. 50Plus yn Provinsjale Steaten fan Fryslân 2015-2019.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.