Nije Frysktalige útjeften, 2017

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Rozendal, Anders M., Stosân . De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB-nûmer: 494.
 2. Beuckens, Freark J, Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië. Afûk, Ljouwert.
 3. Boersma, Piter, Molwrot. Hispel, Wiuwert.
 4. Bonnema, Neeltje, Reinke : in lytse skiednis fan in Grutte frou. , De Gordyk.
 5. Conrad, Joseph, It geheim fan Lord Jim. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Geart fan der Mear.
 6. Groot, Gjalt de, No komt it noch! : smoute ferhalen. Bornmeer, De Gordyk.
 7. Guggenheim, Alexandra ; Fryske oers.: J. Knol, De skilderesse fan de fjoerstoarm : histoaryske roman. KFFB, Dokkum. KFFB nû. 493.
 8. Hilarides, Hein Jaap, De trekker fan Troje. Bornmeer, De Gordyk.
 9. Mak, Geert ; oersetting Abe de Vries, Hoe't God ferdwûn út Jorwert : in Nederlânsk doarp yn 'e tweintichste ieu. Het Nieuwe Kanaal.
 10. Meer, Aggie van der, Anna. Afûk, Ljouwert.
 11. Pasma - de Vries, Etie, De Sprantel. Pasma - de Vries, Hijum.
 12. Rozendal, Jan Minno, Drift. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 492.
 13. Saint-Exupéry, Antoine de, Nachtflecht. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting út it Frânsk troch Syt Bakker-Palma.
 14. Schoorstra, Willem, De nacht van Mare. HetNieuweKanaal, Ljouwert.
 15. Talsma, Hilda, Wyn fan de winners. Elikser, Ljouwert.
 16. Tiemersma, Koos, In aap klimt út 'e beam. Friese Pers Boekerij.
 17. Veer, Akky van der, De reuzen wurde wekker. Elikser, Ljouwert.
 18. Verf, Willem, It sinfol bestean. Afûk, Ljouwert.
 19. Wagendorp, Bert ; mei in foaropwurd fan Joop Atsma ; oersetting: Martsje de Jong., Ventoux. Regaad, Grins.
 20. Zandbergen, Ale S. van, Famke famke. Het nieuwe kanaal.

   

  top

  dichtwurk.

 21. Abma, Willem, Us skieppehoeder fan de Griene stjer. De Hynsteblom, De Jouwer. Fers oer Sam Westra, oplaach fan 99 eksimplaren.
 22. Bosch, Suzan, Achtkarspelen in collage. Gemeente Achtkarspelen, Bûtenpost. Teksten yn it Nederlânsk en Frysk.
 23. Dam, Eppie, De aap foar de bokkewein . Afûk, Ljouwert.
 24. Dam, Eppie, Koproer : in kar út de gedichten nei 2000 / een keuze uit de gedichten na 2000. Bornmeer, Hotsum. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 25. Dykstra, Anne en Anne Tjerk Popkema., Kurvend oer de kromten. : Friese sportgedichten . Wijdemeer , Ljouwert.
 26. Ferskate skriuwers, Dichters fan Fryslân jouwe kleur oan Balk : 16 banners along the banks of the Luts. Dichters fan Fryslân.
 27. Hettinga, Tsjêbbe ; vertaald door Benno Barnard i.s.m. Tsjêbbe Hettinga ; i.s.m. Tsead Bruinja en Teake Oppewal, Het vaderpaard = It faderpaard : alle gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen. Tekst yn it Frysk en yn it Nederlânsk.
 28. Kampen, Elske, Ynbyld : gedichten. Afûk, Ljouwert.
 29. Meer, Janna van der, Wêzen : gedichten. Bornmeer, De Gordyk.
 30. Meer-Posthumus van der, Dieuwke, Leafste leave : gedichten en wurden oer de leafde. Afûk, Ljouwert.
 31. Oosterhaven, Beart, Koarde fan 'e tiid . Hispel, Wiuwert.
 32. Pégasus, Blomlêzing út 'e Grykse poëzij. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Klaas Bruinsma.
 33. Roorda, Marije, In spantou om 'e tiid : gedichten. DeRyp, Blauhûs.
 34. Schiffart, Sipke de, Oan dy tinke : leafdesgedichten dy 't it bestean wat lichter meitsje. Hispel, Wiuwert.
 35. Verbeek, Folkert, It heane stee. Oudemirdum, Dieuwke Melchers.
 36. Vries, Abe de, Opskuorgebieten. DeRyp, Blauhûs.
 37. Wiersma, Syds, Twintig liefdes een Saudade = Tweintich leafdes in Saudade . Frysk en Frij, Ljouwert.
 38. Zwart, Jelle, Fandele : fersen. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 39. Adema, Otto ; Fryske oersetting fan Siep Jorna, Deasûnde : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 40. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, De kat yn de kelder : klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 41. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, In frou fan fiif miljoen : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 42. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, Wanda wasket wyt : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 43. Bakker-Schoon, Mary ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, Fêstrûn (Gestrand) : in komyske skriller. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 44. Bijsterveld, Sieger, De trochgong : tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 45. Cnossen, Aly, De sniekeninginne : toanielmearke yn sân skiednissen nei in ferhaal fan H.C. Andersen. St.U.F.T., Ljouwert.
 46. Cromvliet, Marijke ; oerset troch: Griet Reitsma-de Jong, Frije fûgels yn 'e natoer : blijspul yn 3 bedriuwen. Grosfeld, Berlicum.
 47. Gladdines, Tim ; Fryske oersetting fan Baukje Stavinga, Sit de trije al yn 'e klok : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 48. Gombold, Bernd ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, Lige as in wachter : klucht yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 49. Gombold, Bernd ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, Sa kin 't wol ta pake! : in klucht. Vink, Alkmaar.
 50. Groot, Willem de ; oers. en bew.: Hotze Karsten, Ekstereagen : fleurich blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 51. Houtappels, Frank ; Fryske oersetting: Baukje Stavinga, Hotel Atlantico : tragi-komeedzje. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 52. Joostema, Sybe, It relikwy út de Mieden. eigen behear.
 53. Joostema, Sybe ; lietteksten Durk Dijkstra en Sybe Joostema, De gouden bal : revu fan de 125-jierrige de âldste keatsklub fan Fryslân: VVV Tsjummearum. eigen behear.
 54. Miller, Arthur ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, Sjoen op in distânsje : trageedzje. Vink, Alkmaar.
 55. Oenen, Willie van ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, De soarchbuorkerij : in klucht. Vink, Alkmaar.
 56. Peets, Bert ; Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra, In lekker stel (Een lekker stelletje) : klucht. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 57. Renaerts, Hugo ; Fryske oersetting fan Baukje Stavinga, Froeger : romantyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 58. Sinnema, Bert en Theo Smedes, Skippersbitter : oer skûtsjesilen en binnenfeart, oer eartiids en no, oer tradysje en takomst. eigen behear.
 59. Steegstra, Anja, Hoe is 't mei him : tragikomeedzje. St. U.F.T., Ljouwert.
 60. Steegstra, Anja, Memmesiel. A. Steegstra.
 61. Tol, Jan en Astrid Baijs ; Fryske oers. fan Siep Jorna, Pak de koffer mar wer út, leave!. Vink, Alkmaar.
 62. Torrenga, Nico ; Fryske oersetting: Toanielferiening "De Bûnte hûn út Westergeast, Ja ik wol... tink ik (Ja ik wil... denk ik) : klucht yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 63. Verbogt, Thomas ; Fryske oersetting: Anneke Burgy, Alde doazen : in gloednije komeedzje. Vink, Alkmaar. oersetting fan Vrouwen van later.
 64. Vos de, Trudy, Hertejeie : toanielstik yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 65. Wal, Albert van der, Oars is oars : blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 66. Wee, A.L., In trije (sum) misbegryp : ienakter. Vink bv, Alkmaar .
 67. Wijn, Wannie de ; Fryske oersetting; Gurbe Dijkstra, Amateurs! : in komeedzje. De Toneelcentrale, Gouda.
 68. Zijlstra, Baukje, Schmerz. eigen behear.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 69. Breuker, Philippus, Brekizers fan de foarútgong :nut en nocht op doarpen yn de twadde helte fan de njoggentjinde ieu. Amsterdam , Grotesk Utjouwerij.
 70. Peanstra, Auck, Tseardsje Tsjantel : sterke stikken fan it Tsantelgat. Doarp & Sport, Bitgum.
 71. Roodbergen, Sake P. ; foto's Gosse Haga e.o., Poddestuollen : Fryske natoergids . Wijdemeer, Ljouwert.
 72. Steenmeijer-Wielenga, Tineke en Geert van der Meer, Obe Postma : in libben dat bloeide nei syn aard. Elikser, Ljouwert.
 73. Vries-van der Werff, Jansjet de , Alle jierren wer in krystferhaal. J. de Vries - van der Werff, [Tytsjerk].

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 74. .
 75. .Zijlstra - de Roos, Siepy, Njoggen stikelbargen yn in sânbak. Zijlstra - de Roos.
 76. Boer, Janneke de, Stikel : It koartste paad nei Lange Prins. Louise, Grou.
 77. Brooks, Felicity, Ik tel oant 100. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk.
 78. Dam, Eppie ; mei lino's fan Lienke Boot, Tsjilp : 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters. DeRyp, Blauhús.
 79. Dykstra, Lida ; mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen, De weddenskip. Afûk , Ljouwert.
 80. Dykstra, Lida ; yllustraasjes: Maaike van den Akker, Ridder Jet. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 81. Dykstra, Lida ; yllustrator: Ina Hallemans, Pykje fjouwer. Afûk, Ljouwert.
 82. Dykstra, Lida en Natascha Stenvert, De huodsjes fan Mata-Hari . Wijdemeer, Ljouwert.
 83. Flood, Ciara, Buorman Brombear. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer.
 84. Haan, Linda de, yllustraasjes ; ferskes Geartsje Douma e.o., Spetter, spetter ...en oare ferskes. Afûk, Ljouwert.
 85. Hill, Eric ; oersetting: Hermien van der Meer, Betterskip, Stip. Afûk, Ljouwert.
 86. Hill, Eric ; oersetting: Rindert Straatsma, Stip nei de pleats. Afûk, Ljouwert. 2e printinge, flapkeboek.
 87. Houten, Mirjam van , It kadootsje = Het cadeautje. Afûk, Ljouwert.
 88. Jong, Anny ; yllustraasjes: Yke Reeder, Boem is ho!. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E4.
 89. Jong, Hanneke de, Heksegrytta. Bornmeer, De Gordyk.
 90. Jong, Hanneke de ; yllustraasjes: Linda de Haan, Gers op it dak. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 91. Meer, Jurjen van der, Sin oan. Elikser, Ljouwert.
 92. Meer, Jurjen van der ; yllustraasjes: Maaike van den Akker, De toverangel fan Ate. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 93. Reichs, Kathy ; oersetting: Geart Tigchelaar , Koade. Elikser, Ljouwert.
 94. Schiffart, Marrit de en Anna Marije Bloem, DJ Elle en oare LinKk ferhalen. Afûk, Ljouwert.
 95. Schotanus, Jan ; yllustraasjes: Linda de Haan, Wat in ein!. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk M4.
 96. Talsma, Hilda, Slangen ûnder it bêd. Elikser, Ljouwert.
 97. Tellegen, Toon ; illustraties Douwe Dijkstra ; vertaald Anne Tjerk Popkema., Teltsjes fan Tellegen :Alventritich bisteferhalen . Regaad, Grins.
 98. Veer, Akky van der, De reuzen wurde wekker :in oare skiednis fan de ierde en de minske . Elikser, Ljouwert.
 99. Wijnstra, Mindert ; yllustraasjes: Babs Wijnstra, Beppe hat in aaipet. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk M4.
 100. Zijlstra - de Roos, Siepy, In boereswel fertelt. Zijlstra - de Roos.
 101. Zijlstra - de Roos, Siepy, Marten de eigenwize klyster. . Fryske oersetting Klaas Bruinsma.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 102. Mulder, Bertus, De jonge Piter Jelles. Bornmeer | Tresoar, De Gordyk.
 103. Petrarca, Francesco, Brief oan Dionigi di Borgo Sansepolcro. Regaad, Grins/Groningen. Fryske oersetting André Looijenga.
 104. Steenbruggen, Han, 111x keunst op syn Frysk :Fries/Nederlands/Engels/Duits/Deens/Frans . Museum Belvédère,, It Hearrenfean.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.