Nije Frysktalige útjeften, 2016

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Rozendal, Anders M., Rachel, de dochter fan Timna : roman. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. nû. 491.
 2. Brolsma, Ulke, Oarloch yn en om Grou : 1940-1945. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Bylsma, Meindert, En dêr marsjearje ik hinne. Elikser, Ljouwert.
 4. Claus, Marga en Aggie van der Meer, Neiskrift. Afûk, Ljouwert. Kadoboek 2016.
 5. Coelho, Paulo ; oerset troch Jantsje Post en Jetske Bilker., De spion : roman. Uitgeverij De Arbeiderspers ; Afûk, Amsterdam ; Ljouwert.
 6. Goïnga, Hylkje, Tsien fan Hylkje : ferhalen. Afûk, Ljouwert.
 7. Haan, Josse de, Reade snie en swarte hagelstiennen : novelle. Elikser, Ljouwert.
 8. Jongsma-de Jong, Nelly, Moard út it ferline. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 488.
 9. Leest, R.R. van der, Boef fan Rys. Frysk en Frij, Ljouwert.
 10. Leest, R.R. van der, Komme dy kepers?. Frysk en Frij, Ljouwert.
 11. Meer, Aggie van der, De achttjin. Afûk, Ljouwert.
 12. Meer, Aggie van der, Ho Wu en Misty Mac. Grotesk, Amsterdam.
 13. Ploeg, Durk van der, De lêste floed. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert.
 14. Rozendal, Anders M., Rachel, de dochter fan Timna :roman . De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 491.
 15. Schokker, Jan, Kabel en tou . Elikser, Ljouwert.
 16. Talsma, Hilda, Frisum trilogy. Elikser, Ljouwert.
 17. Talsma, Hilda, Wyn fan de wierheid . Elikser, Ljouwert.
 18. Tigchelaar, Geart, Bêste jonge. Afûk, Ljouwert.
 19. Tjeerdsma, Rommert, De foet by de kûle : roman . KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 489.
 20. Tolkien, J.R.R., De Twa Tuorren. Diel II. {Master fan alle Ringen}. Frysk en Frij en Stifting Fryske Tolkien. Fryske oersetting Liuwe H. Westra.
 21. Veer, Tryntsje van der, Brieven oan dy - Letters to you (mei cd). Louise, Grou. twatalige novelle, Frysk en Ingelsk.
 22. Verne, Jules ; oerset út it Frânsk troch Syt Bakker-Palma ; mei alle oarspronklike gravueres fan Henri de Montaut en George Roux, In reis nei de moanne. Elikser, Ljouwert.
 23. Vries, Nyk de, Renger. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 24. Apollonius fan Rhodos ; oerset troch Klaas Bruinsma ; neffens de tekst útjefte fan R.C. Seaton (1912), De tocht fan de Argonauten. Elikser, Ljouwert.
 25. Bakker, Marten Hepkes ; gearstalling en ynlieding Abe de Vries, Marten Hepkes Bakker : dan krije ek de fûgels dien : gedichten. Grotesk, Amsterdam. Blomlêzing.
 26. Ferskate dichters, Poëzijpaad Oranjewâld = Poëziepad Oranjewoud. SLAH, It Hearrenfean. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 27. Ferskate skriuwers, Foar altyd yn ús hert : gedichten en wurden fan treast. Afûk, Ljouwert.
 28. Groot, Edwin de, Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see. Afûk, Ljouwert.
 29. Hettinga, Eeltsje, In spegel de see. Fries Museum / Museum Belvédère, Ljouwert / It Oranjewâld. Leporello mei in twatalich gedicht Fr/Ing en stills út fideopoëzyprojekt 'It font' (foarmjouwing Gert Jan Slagter, oersetting David Colmer).
 30. Hettinga, Eeltsje ; yn gearwurking mei fideokeunstner Lotte Middendorp ; Ingelske oersetting David Colmer, It Font, videopoëzieproject. . Digitale útjefte.
 31. Hut, Arjan, Aurora bossanova. .
 32. Kingma, Sigrid, Reade triedleas = Red wireless. Frysk en Frij, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en yn it Ingelsk.
 33. Laverman, Bartle, In echte Fries. Hispel, Wiuwert.
 34. Tigchelaar, Geart, Leech hert yn nij jek. Hispel, Wiuwert.
 35. Veenstra, Jaap, Gatten yn it tek/gaten in het dak. Bornmeer, De Gordyk.
 36. Wal, Cornelis van der, Wolf yn harnas. Hispel, Wiuwert.
 37. Wiersma, Syds, Raffelwjok. Hispel, Wiuwert.

   

  top

  toaniel.

 38. Aten, Peter ; Fryske oers.: Betty Schilstra, It lûd út 'e krún : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 39. Bakker, Rien ; oersetten troch Griet Reitsma-de Jong, De susters bloem op fakânsje : in kluchtich blijspul yn trije bedriuwen. Grosfeld, Berlicum.
 40. Berg, Magne van den ; Fryske oers. fan Anja Steegstra, Keale beammen rûze net. St.U.F.T., Ljouwert.
 41. Bremer, Aris ; Fryske oers.: Betty Schilstra, B & B mei trammelant : komeedzje yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 42. Bremer, Aris ; Fryske oers.: Betty Schilstra, Ekseem : ienakter blijspul. Vink, Alkmaar.
 43. Bremer, Aris ; Fryske oers.: Betty Schilstra, Foarút sjen : ienakter. Vink, Alkmaar.
 44. Bremer, Aris ; Fryske oers.: Betty Schilstra, Gjin berik op Adema State : komeedzje yn fjouwer bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 45. Bremer, Aris ; Fryske oersetting Betty Schilstra, Troch omstannichheden iepen : blijspul yn fjouwer bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 46. Caspers, Aad ; oersetten troch Griet Reitsma-de Jong, Pake sjocht spoeken. Grosfeld, Berlicum.
 47. Cook, Pat ; Fryske oers.: Siep Jorna, Knyntsjedagen : klucht yn twa bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 48. Dam, Nhung en Koos Terpstra ; Fryske oers.: Anneke Burgy, Hertstocht : thriller yn fjouwer bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 49. Elich, Loek ; Fryske oers. fan Betty Schilstra, Huzaresalade : tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 50. Evers, Evelien ; Fryske bew.: Roel Klijnstra, Brún kafee dûbel D : kluchtich blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 51. Evers, Evelien ; Fryske bewurking: Roel Klijnstra, Soest'fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars : blijspul yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 52. Faber, Martine ; Fryske oersetting fan Betty Schilstra, Skaden : in tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 53. Grijseels, A. ; Fryske oersetting fan Siep Jorna, Buorman, jo hjir?! : komyske ienakter. Stichting Bredero.
 54. Herzberg, Judith ; Fryske oersetting fan Jikke de Haan, Leave Arthur. .
 55. Hoedemaekers, Luuk ; Fryske oersetting fan Tineke Hoekstra, Stijn hat flinters yn 'e bûk : jongereintoaniel. St.U.F.T., Ljouwert.
 56. Kuiper, Elmar, De wachtkeamer. St.U.F.T., Ljouwert.
 57. Reitsema, Froukje G., Reina en Kinge : ienakter. Froukje G. Reitsema, Lippenhuizen.
 58. Renaerts, Hugo ; Fryske oersetting fan Siep Jorna, Tango : komyske ienakter. Stichting Bredero.
 59. Steegstra, Anja, De froulju's - slachterij. Keunstwurk Teater, Ljouwert. oersetting fan De vrouwenslagerij fan Ilja Gort.
 60. Toering, Romke, Thúsfront =Thuisfront. De Nieuwe Toneelbibliotheek, Amsterdam. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 61. Venema, Eelco ; oersetting: Romke Toering, Moof, nei Sofocles' Oidipous. Jong Tryater, Ljouwer.
 62. Vermeulen, John ; Fryske oers.: Siep Jorna, Wy komme op 'e telefyzje! : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 63. Vries, Theun de ; frij bewurke nei de roman troch Roel Klijnstra, Stiefmem ierde : toanielstik foar de iepenloft. .
 64. Vries, Wimpy de, It kistke : in komeedzje. .
 65. Wittenbols, Peer ; oersetting: Akky van der Veer, Hiemhûntsje. .
 66. Wittenbols, Peer ; oersetting: Lolkje Hoekstra, Atalanta. .

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 67. Haan, Josse de, Reedride op glêd iis : ûnder de fearren fan 'De pauw'. Elikser, Ljouwert.
 68. Huisman, Bennie, Nei Berlyn. De Goedkoope Winkel, It Hearrenfean. Mei CD.
 69. Jonker, Siem, Siems sirkelgong : as in earbetoan oan de Commonwealth Wargraves. KFFB, Dokkum.
 70. Kootstra, Douwe, Achterlik Fryslân en oare columns. It Fryske Gea, Olterterp.
 71. Peanstra, Auck, Anne Peenstra, Willem Wilstra , Goaiïngahuzen : in machtich plakje : ferhalen fan [âld]bewenners oer It Eilân en Goaiïngahuzen. Afûk, Ljouwert.
 72. Riemersma, Friduwih, Kultuerferlies fan 1989 oant 2018 : en oare essees. Grotesk, Amsterdam.
 73. Roodbergen, Sake P. ; foto's Jaap Schelvis e.a., Nachtflinters : Fryske natoergids . Wijdemeer, Ljouwert.
 74. Steegstra, H., Pake oan it wurd : gedichten en ferhaaltsjes. H. Steegstra.
 75. Wieringa, Marten Gerben ; yllustraasjes Dieuwke Wieringa ; redaksje Paulus Sipma, Oare Tiden : kriminele observaasjes fan in Fries om utens. útjouwerij Mooigedagt, Leiden.
 76. Zylstra, Wiger, Dominys, dwersbongels en oare dogenieten : 50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen foar nijsgjirrige Friezen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 77. Reichs, Kathy ; Fryske oers.:Ytje Hoekstra , Oanfal : diel 2 út de searje Firalen. Elikser, Ljouwert.
 78. Veldkamp, Tjibbe & Alice Hoogstad ; oersetting: Gerda van der Wijk, Kom út dy kraan!! . Afûk, Ljouwert.
 79. Boer, Janneke de ; yllustraasjes Vera Damhuis, Rôversguod. Louise, Grou.
 80. Boer, Sytske de, Riemkje Pitstra, Marike Elsinga , It pake & beppe en oare grutte freonen boekje.. Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), Ljouwert.
 81. Brandsma, Wytze, God is het antwoord niet/God is it antwurd net. Narratio.
 82. Dahl, Roald ; Fryske oersetting: Martsje de Jong en Hilda Groenesteyn yllustraasjes , De GFR. Regaad, Grins.
 83. Dykstra, Lida, Wenje yn in skilderij. Wijdemeer & Fries Museum, Ljouwert.
 84. Ferskate skriuwers, Dreameboekje = Dromenboekje. Regaad, Grins. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 85. Gratama, Rients, It Stuoltsje =' t Stoultje = Het Stoeltje. Friese Pers Boekerij/Noordboek.
 86. Grypstra, Ate, Femke faalt. Afûk, Ljouwert. Jeugdboek; 2de útjefte, ein 2014 as e-book útjûn.
 87. Hill, Eric ; Fryske oers. Gerda van der Wijk, Stip syn moaiste ferhalen. Afûk, Ljouwert.
 88. Hill, Eric ; oersetting : Rindert Straatsma., Wêr is Stip?. Afûk, Ljouwert. Sechsde printinge.
 89. Houten, Mirjam van, Tije. Afûk, Ljouwert.
 90. Kok, Janny, Het pakje van pake : 25 liedjes voor kinderen van 2-6 jaar. Janny Kok. Twa Fryske ferskes.
 91. Kuiper, Astrid, Speurnoazen yn Park Fiversburch. Bornmeer, De Gordyk. Fryske bewurking Geartsje Douma.
 92. Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje yn 't bad. Afûk, Ljouwert. twadde printinge.
 93. Peanstra, Auck & Riemkje Pitstra ; yllustraasjes fan Luuk Klazenga, Tomkes foarlêsfeest. Afûk, Ljouwert.
 94. Reeder, Yke en Sytse Jansma, Wapper. Tresoar, Ljouwert. Aksjeboek Swalk 2016.
 95. Reichs, Kathy ; oers.: Geart Tigchelaar, Firalen. Elikser, Ljouwert.
 96. Scheffer, Joke, Skelte wol in skelter. Afûk, Ljouwert.
 97. Scheffer, Joke : yll. Ronald de Haan., Mûske fan Martena. Martenastate, Koarnjum.
 98. Schmidt, Annie M.G. ; mei tekeningen fan Fiep Westendorp ; oerset troch Ytsje Steen-Buwalda, Jip en Janneke yn it Frysk. Afûk, Ljouwert.
 99. Sirett, Dawn ; untwerp en yllustraasjes: Victoria Harvey ; spesjale fotografy (trekkers): Gary Ombler ; oersetting : Hermien van der Meer, It aldermoaiste trekkerboek :it beste trekkerboek oait!. Afûk, Ljouwert. Twadde printinge.
 100. Tuinen, Marianna van ; Fryske oersetting: Ytsje Steen, It geheim fan de mist. Elikser, Ljouwert.
 101. Tuinen, Marianna van ; oersetting fan Ytsje Steen-Buwalda, De bûtenierdske reis fan Q en Quinta . Elikser, Ljouwert.
 102. Veldkamp, Tjibbe ; illustraties Alice Hoogstad ; oersetting Gerda van der Wijk, Kom út dy kraan!! . Afûk, Ljouwert.
 103. Vis-de Ruiter, Hendrika & yllustraasjes: Bernard Roorda, Siem en Sanne sjogge Sint Piter. Louise, Grou.
 104. Wês net bang (mar wol foarsichtich), Jong, Hanneke de. Afûk, Ljouwert.
 105. Westra, Jeanette, De aventoeren fan Edze Ballontsje. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 106. Wijtsma, Roelof (tekeningen) ; skript Bert-René Luimstra, Anne Tjerk Popkema, Tryntsje van der Steege, Hielke Visser , Jules Verne's In wrâldreis yn 80 dagen . Utjouwerij Regaad, Grins. Stripboek.
 107. Wytsma, Baukje & Yke Reeder, Lytse protter. Afûk, Ljouwert. Gedichtsjes yn it Frysk en Nederlânsk.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 108. Bosma, Elle, Ids Groenewoud en Sijbren Zandstra, De duvelin fan de helling : bynammen yn Eastermar. Probook media, Zwolle.
 109. Cools, Hans ; fotografy: Erik en Petra Hesmerg ; oersettingen: Anne Popkema, Hindrik Sijens (foarwurd), Fryske Akademy : trije iuwen bouskiednis. Fryske Akademy, Ljouwert.
 110. Gerlsma, Abe, Bisten en blommen. Galerie de Roos van Tudor, Ljouwert. Utjûn ta gelegenheid fan de útstallingen yn Ljouwert, 31 jannewaris - 29 maaie 2016 .
 111. Haan, Rienk de ; illustraties: Monique van den Hout, Taalgids Fries. Utert, Wat & Hoe.
 112. Jonkman, Reitze J. & Arjen P. Versloot, Fryslân lân fan talen : in skiednis. Afûk, Ljouwert.
 113. Martens, Sybrig, Legt u het daar maar del ... : ferhalen fan Jurjen Martens. eigen behear.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 114. Fryske lieten . Mingd koar Grou.
 115. Groeneveld, Gerrit (gearstaller), Taizé yn it Frysk. Discovery, Ljouwert.
 116. Kobus, Andries & Jan van Erp, Van weemoed en andere genoegens. eigen behear. Do wiest myn diel ; En net te folle sizze / Baukje Wytsma.

   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.

 117. Tiemersma, Koos, Ik bedoel mar : ferhalen. Koos Tiemersma, Frjentsjer.