Nije Frysktalige útjeften, 2015

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Akker, Froon, Einum : roman. Elikser, Ljouwert.
 2. Bomans, Godfried ; oersetting: Geart Tigchelaar ; yllustraasjes: Nina Peckelsen, Erik of it lyts ynsekteboek. Regaad, Grins.
 3. Borger, Sjieuwe, Eksamenjier. Hispel, Wiuwert.
 4. Bylsma, Meindert, Allegearre snie : speurdersroman. Elikser, Ljouwert.
 5. Dickens, Charles ; oersetting: Geart fan de Mear, David Copperfield. Elikser, Ljouwert.
 6. Frank, Anne ; gearstald troch Mirjam Pressler ; oersetting: Jacobus Q. Smink, It Achterhûs : deiboekbrieven 12 juny 1942-1 augustus 1944 . Afûk, Ljouwert. Twadde oanpaste printinge.
 7. Havank, Havank yn Fryslân : in krystferhaal. Regaad Utjouwerij, Grins. Oarspronkelike titel De nachtmis van Wybe van Croningha.
 8. Hoekstra, Sjoerd P., It ferdielde libben : romantyske oarlochsreportaazje. Frysk en Frij, Ljouwert.
 9. Jong, Ferdinand de, De Nova Scotia staazje : roman. Bornmeer, De Gordyk.
 10. Köster, Manuela, Ferjilding (Tantalus III). Elikser, Ljouwert.
 11. Lenoir, Frédéric ; oerset troch Jacobus Knol, It geheim : roman. De Fryske Boekeclub, Dokkum. KFFB nû. 486 KFFB nû. 486.
 12. Pasma - de Vries, Etie, Alles hat syn eigen tiid . Pasma - de Vries, Hijum. ferhalen en gedichten.
 13. Ploeg, Durk van der, Oer Atlantyske djipten. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Ferskynd jan.2015. Kolofon jout jier fan ferskinen 2014.
 14. Polderdyk, Henkie fan de, Koarte ferhalen diel III. H. Liemburg, Britsum.
 15. Popma, Popke, Skerp ark : plysjeroman. Afûk, Ljouwert.
 16. Rozendal, Anders M., Opgong nei Sint Vitus. De Fryske Boekeclub, Dokkum. KFFB nû. 485.
 17. Schokker, Jan, Tichtby. Elikser, Ljouwert.
 18. Schoorstra, Willem, Pier : de profesij fan bline Simen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 19. Skreaun troch reizigers, Wurden foar elkoar. Elikser, Ljouwert. Ofsluting fan it projekt 'Bus fol ferhalen'. Teksten yn it Frysk en Nerderlânsk .
 20. Tabak, Jan, Fan 't iene yn 't oare : doarpsferhalen. Bornmeer, De Gordyk.
 21. Talsma, Hilda, Wyn fan feroaring . Elikser, Ljouwert.
 22. Tjeerdsma, Rommert, Doutzen ûnder fjoer. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 487.
 23. Witbraad, Gryt, Swije. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 24. Kleefstra, Jan ; mei tekeningen fan Christiaan Kuitwaard, Sniefellen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 25. Pródromos, Theodoros ; vertaald door Willem J. Aerts ; oerset troch Klaas Bruinsma ; mei tekeningen fan Antje Kolk, De striid fan de Kat en de Mûzen. Elikser, Ljouwert. Yn it Gryksk, Nederlânsk en it Frysk .
 26. Dam, Eppie en Gerrit Terpstra, "De tafel". De Ryp, Blauhûs. Jierdeikalinder mei tolve fersen fan Dam (yn Frysk en Nederlânsk) en byldwurk fan Terpstra.
 27. Ferskate auteurs, It museum fan binnenút ; Het museum van binnenuit. Uitgeverij Tienstuks, Amstelveen. Gedichten in het eerste katern in het Fries, in het tweede katern de Nederlandse vertaling. Samenwerkingsproject van Natuurmuseum Fryslân met Tresoar en de Nederlandse Kring van Tekenaars (NKvT) .
 28. Hettema, Tsjisse, Heehoo heehoo : De leafde is as de mage fan in ko. Frysk en Frij Utjouwerij, Ljouwert.
 29. Hoekstra, Eric, Midfrysk Goud : it bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk. Elikser, Ljouwert. Blomlêzing.
 30. Hoekstra, Eric, Tao te Ching : it boek fan de wei en de deugd. Elikser, Ljouwert. Keerdruk mei: Tao te Ching : het boek van de wet en de deugd. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 31. Jansma, Sytse, As nomaden yn tinten teplak = Als nomaden in tenten terecht. Afûk, Ljouwert.
 32. Kuiper, Elmar, Hiemsiik. Bornmeer, De Gordyk.
 33. Ligtenberg, Bertha Jacobs ; oerset troch Klaas Bruinsma, Ut 'e klûs fan Suster Berta : wurken fan Suster Bertken. Elikser, Ljouwert.
 34. Schaaf, Grytsje, Sa is de see. Ik wie in goede fangst. Tresoar en provinsje Fryslân, Ljouwert. Nei oanlieding fan SKIMER it Yslânske keunstprojekt fan Heleen Haijtema, Grytsje Klijnstra, Tryntsje Nauta, José Witteveen en Grytsje Schaaf.
 35. Smink, Jacobus Q. , Tongermolke. Hispel, Wiuwert.
 36. Veenstra, Hinke, Lang om let : Fryske gedichten en foto's . Hinke Veenstra, Drachten.
 37. Veenstra, Tsjerk (samenstelling, inleiding en vertaling), Zonder liefde leefde nooit een lied : bloemlezing uit het Friese en Nederlandse dichtwerk van Johannes Bernard Schepers 1865-1937. Afûk/Hispel, Ljouwert. Teksten in het Nederlands en Fries.
 38. Vries, Abe de, Brek dyn klank. Gerben Rypma Stifting, Blauhûs.
 39. Ykema, Tryntsje ; gearstalling Cor Bakker, O, dy bern! : en tweintich oare ferskes út it midden fan de tweintichste ieu. Cor Bakker, Arnhim.

   

  top

  toaniel.

 40. Bijsterveld, Sieger, Erfskip. St.U.F.T., Ljouwert.
 41. Bunschoten, Bert ; Fryske oersetting fan Baukje Stavinga, Hjerst yn Schoorl : tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 42. Clarke, Roy ; Fryske oers. Anja Steegstra, De skyn ophâlde. St.U.F.T. , Ljouwert. oers. fan Keeping up appearances = Schone schijn.
 43. Cooney, Ray ; Fryske oersetting fan Joop Mast, In Rus fersit de bus : in klucht. St. U.F.T., Ljouwert.
 44. Customs, John ; Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, De wilige begoania : klucht yn 4 bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 45. Derene, Jan ; Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, Wa is hjir dokter : klucht yn 4 bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 46. Eerd, John van ; Fryske oersetting Baukje Stavinga, In rits te fier : in komeedzje. Vink bv, Alkmaar.
 47. Elich, Loek ; Fryske oers. fan Betty Schilstra, Terrasklanten : 4 ienakters. St.U.F.T., Ljouwert.
 48. Faber, Lieke ; Fryske oersetting: Piter M. Renia, Gryp it libben! : ienakter oer passy, geskit foar strjitte-teater. St.U.F.T., Ljouwert.
 49. Frehe, Jose en Hans Guntlisbergen : Fryske oersetting: Abele Krist, Komt goed ju! : komeedzje. Grosfeld, Berlicum.
 50. Gerbrandy, Gerben, Skytmerakelse leafde. eigen behear.
 51. Heyden, Haye van der ; Fryske oers. fan Piter M. Renia, Ite en dûnsje. St.U.F.T., Ljouwert. oers. fan Eten en dansen.
 52. Houweninge, Chiem van & Marina de Vos, Mei de assistinte fan dokter Van der Ploeg. St.U.F.T., Ljouwert.
 53. Houweninge, Chiem van & Marina de Vos : Fryske oersetting fan Betty Schilstra, Sis es Aaa. St.U.F.T., Ljouwert.
 54. Jansma, Klaas ; bewurking: Baukje van Hijum, Teatske. eigen behear. Toanielstik nei it boek 'Om Teatske'.
 55. Kerkhof, Jan ; Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, Allegear komeedzje : klucht yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 56. Lanoye, Tom ; Fryske oers. Gerda van der Wijk, De Jossen : op- en delgong fan iendracht. St.U.F.T., Ljouwert.
 57. Lelyveld, Mieke ; Fryske oers. fan Anja Steegstra, Swart is sa tryst. St.U.F.T, Ljouwert.
 58. Oosterwei, Hans ; Fryske oersetting: Hilda Vleer-Nieuwhof, Freonen yn frede : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 59. Ploeg, Durk van der ; bewurking foar it iepenloftspul Brantgum troch Baukje van Hijum, Foarby it Boarkumer fjoer. Keunstwurk Teater, Ljouwert. Konsepttekst.
 60. Prins, Kees ; Fryske oersetting Baukje Stavinga, It diner . Vink bv, Alkmaar.
 61. Schokker, Jan, Kabel en tou. St.U.F.T., Ljouwert.
 62. Slijkoord, C.J. ; Fryske oersetting Griet Reitsma, Efter de geraniums : klucht yn twa bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 63. Steegstra, Anja, De weddenskip. St.U.F.T., Ljouwert.
 64. Stoelwinder, Tjalke, De blost fan Bûtenpost : (k)luctich blijspul yn trije bedriuwen . Toneeluitgeverij Grosfeld, Berlicum.
 65. Stoelwinder, Tjalke, Freddy foxtrot : (k)luctich blijspul yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Grosfeld, Berlicum.
 66. Talsma, Hilda, Suze Nane : ienakter. Keunstwurk, Ljouwert.
 67. Tsjechov, Anton ; fertaling: Ytsje Hettinga, Krang, frij nei Ivanov. Teatergroep Sult.
 68. Vekemans, Lot ; Fryske oersetting Baukje Stavinga, Truckstop : drama/thriller. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 69. Warmerdam, Christa ; Friese vertaling: Tryntsje van der Zee, Mutsen. De Toneelcentrale, Gouda.
 70. Warmerdam, Christa ; Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, Oanrieders : in komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert.
 71. Waterschoof, Mimi en Peter van der Gracht ; Fryske oersetting: Abele Krist, Sin, snoad en swierte : in kluchtich blijspul yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 72. Lieteboek : sjonge en bidde thús en yn tsjerke; oersettingen troch 25 ferskate oersetters. BV Liedboek, Zoetermeer. 150 psalmen, 866 gesangen, gebeden, gedichten en oare teksten.
 73. Bergsma, Ines, Allinne de klaproas bloeit : ferhaal oer de 'Grutte oarloch' 1914-1918. BvS Dieuwke Melchers, Oudemirdum.
 74. Cornelissen, Aart , Fryske Frijbûtsers : de aventoeren van Oebele en Abele.. Afûk, Ljouwert. Stripboek.
 75. Krol, Jelle; Abe de Vries; Durk Gorter; Meindert Reitsma, Fryslân en de wrâld 2.0. Tresoar, Ljouwert. Essees by de lêzingen Sirkwy Sympoasium 28 maart 2015.
 76. Lok, Eelke, It each fan Eelke : kollums. Bornmeer, De Gordyk.
 77. Meekma, Irénke en Jantsje Post (gearstalling en redaksje, mei meiwurking fan Redbad Veenbaas), Beweger en wittenskipper : brieven oan Tony Feitsma. Feitsma Fûns, Fûûns fwar it Frysk, Brantgum.
 78. Postma, Obe ; Utjûn troch Philippus Breuker, It deistich bestean by âlds : samle opstellen II. Obe Postma selskip & Wijdemeer. Obe Postma rige nr. 12.
 79. Toonder, Marten ; oerset troch Harke Bremer en Jarich Hoekstra, De ferjilder. Le Chat Mort, Ketlik. Kadoboek 2015.
 80. Vries, Abe de, Erfskip & krisis. De Contrabas, Utrecht & Leeuwarden.
 81. Wagenaar, Hinne, Op ús eigen wize : sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer. Bornmeer, De Gordyk.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 82. Amery, Heather ; oersetting fan Sytze T. Hiemstra, Tûzen wurden : in printsjewurdboek . Afûk, Ljouwert.
 83. Donaldson, Julia ; yllustrearre troch Axel Scheffler ; oersetting: Hermien van der Meer, De lytse Gruffalo. Afûk, Ljouwert.
 84. 1.Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje syn bear. Afûk, Ljouwert. twadde printinge.
 85. 1.Peanstra, Auck en Pitstra, Riemkje, Tomke : foarlêsferhaaltsje diel 2. Afûk, Ljouwert.
 86. Fabricius, Johan ; oers. Anne Tjerk Popkema, De skipsjonges fan Bontekoe. Regaad utjouwerij, Grins.
 87. Ferskate skriuwers, Dy iene foto : tsien ferhalen, skreaun yn opdracht fan Tresoar. Elikser; Tresoar, Ljouwert . Aksjeboek foar de jeugd ta gelegenheid fan de twadde edysje fan Swalk, 11-20 septimber 2015.
 88. Gearstalling: Afûk ; tekeningen: Luuk Klazenga, Tomke : lekker koese .... Afûk, Ljouwert.
 89. Kingma, Bart, De deikoersen fan Remco. Afûk, Ljouwert. Jeugdboek 12-16 jier.
 90. Kolk, Xavière, Over grote beren en knuffels :een verhaal in het Stellingwarfs, Bildts, Frysk en Nederlands . Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop.
 91. Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje syn auto. Afûk, Ljouwert. twadde printinge.
 92. Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje syn koekje. Afûk, Ljouwert.
 93. Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje syn pot. Afûk, Ljouwert. twadde printinge.
 94. Lindgren, Barbro & Eva Eriksson ; Fryske tekst: J. Vledder-v.d.Knoop, Jentsje syn pemper. Aûk, Ljouwert. twadde printinge.
 95. Lodge, Jo : oersetting: Hermien van der Meer, Boem! : Lytse ûle. Afûk, Ljouwert.
 96. Lodge, Jo : oersetting: Hermien van der Meer, Spletsj! : Lytse Ko. Afûk, Ljouwert.
 97. Peanstra, Auck & Luuk Klazenga, Tomke, leave pake Durk. Afûk, Ljouwert.
 98. Peanstra, Auck en Riemkje Pitstra, Tomke, foarlêsferhaaltsjes diel 2. Afûk, Ljouwert.
 99. Pitstra, Riemkje & Luuk Klazenga, Tomke útfanhûs. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 100. Boer, Jan de; Kees van der Kooi; Jan Oostenbrug, In iisklub mei in doarp. Iisklub Oudkerk, Oudkerk.
 101. Breuker, Pieter, Ljip en aai yn hert en holle : aaisykjen as folkssport, fêstlein yn wurden en bylden. Wijdemeer, Ljpuwert.
 102. gearstallers: Wytske Rypma, Lysbert Bonnema, Pieter de Groot, In daalders petgat : notysjes út tsien jier Skriuwersarke / . Stichting FLMD/Tamminga-Piebenga Fûns, Ljouwert.
 103. Groot, Pieter de (einredaksje), Lêze foar de freule : tsien jier, alve ferhalen 2005-2015. Komitee 'Lêze foar de freule, Wommels.
 104. Hofstra, Tytsje, Myn ferfleine jierren. eigen behear, Ljouwert. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 105. Jong, Hein de, Een psychoanalytische studie van poëzie : geïllustreerd aan de Friesche Tjerne van Gysbert Japix. Bornmeer, De Gordyk.
 106. Postma, Ron, De Zonderlandkertieren : libben en wurk fan Huite Epkes Zonderland (1876-1959) en syn foarâlders. eigen behear.
 107. redaksje: Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma, Wittenskip en beweging : skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma. Wijdemeer, Ljouwert.
 108. Roodbergen, Sake P., Deiflinters en libellen : Fryske natoergids. Wijdemeer, Ljouwert.
 109. Visser, M.S.E., De Lauwerssé. BK publikaasje.
 110. Woude, Piter van der, Emigranten fan doe-Neiteam fan no : reizgje yn Noard Amearika en yn it ferline . QI-Utjouwerij, It Hearrenfean.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 111. Donkey Tandem, Mjuks. eigen behear.
 112. Draijer, Jitske ; tekst: Ytsie Galama-Bonekamp, De ljurk. Kening fan de Greide, It Heideskip. Liet út de iepenloftfoarstelling 'De kening stjert' opfierd juny 2014 yn It Heidenskip.
 113. Gysbert mei koperkwintet "Mellow brass", In earme band. Gysbert.
 114. Jardin, Rob du en freonen, Alpefries . Marista, Dronryp.
 115. Kapriol!, Niewelnacht lieten. Marista, Dronryp. In kleurich byld fan benei fergetten lieten.
 116. Kaspers, Wiebe , Nei sa'n dei . Wiebe Kaspers producties, Jorwert.
 117. Kramtried, Grutter, grouwer, grimmitiger . Big Bad Wolf Records, Ljouwert.
 118. Nota, Jan, Blinder!. Jan Nota, Tsjerkwert.
 119. Shantykoor De Slykstappers Blije, Achter de seedyk . Mobiel Studio, Surhuisterveen. Teksten in het Nederlânsk, Ingelsk en Frysk.

   

  top

  audioboeken.



   

  top

  E-boeken.