Nije Frysktalige útjeften, 2014

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Akker, Froon [ = Koos Tiemersma], In aap klimt út 'e beam; oerset troch auteur sels. e.b., allinne as e-book. Oarspr titel: Hoe blond je aap, 2010.
 2. Bruinsma, Ernst (gearstaller) ; ferskate skriuwers, Komt in man by syn frou : 9 Fryske kulferhalen. Afûk, Ljouwert.
 3. Feddema, Anne, De triennen fan Cheetah : 27 Fryske ferhalen. Afûk, Ljouwert.
 4. Graaf, Douwe de, Skeind ferline. Afûk, Ljouwert.
 5. Graaf, Joute de, Klaaibeien út Tunawert. e.b., Ternaard.
 6. Haan, Josse de, Frou mei mandoline op sofa. Afûk, Ljouwert.
 7. Hooijenga, Hedzer T., Rommert Tjeerdsma, Pieter Breuker, Grytsje Kingma, Yttje Cnossen, Ytsje Hettinga, Wytske Bakker, Anders M. Rozendal, It achtslaan wurdich : ferhalen. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 483 Acht ferhalen, tachtich jier KFFB.
 8. Huisman, Saakje, Losse hannen. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Twadde printing.
 9. Jaarsma, Dam, Mearkes út 'e Wâlden. De Gordyk, Bornmeer.
 10. Jong, Ferdinand de, Bedoarne hannel. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 11. Jong, Hanneke de, Sterke skouders. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Twadde printintg.
 12. Jong, Steven H.P. de, It testamint fan Mr. Dr. K. : de omkearde ferhúsdoaze, diel 1. Palisse, Wijk aan Zee.
 13. Jongsma-de Jong, Nelly, Brief út it ferline. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 484.
 14. Mc Master Bujold, Lois ; oersetting troch Willem Sjoerds Janzen, Yn it skaad fan de wolf. Elikser, Ljouwert.
 15. Mulder, Tiny, Tin iis. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Sechste printing.
 16. Ploeg, Durk van der, De jacht. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Tredde printing.
 17. Poe, Edgar Allan ; oersetting: Anne Tjerk Popkema, De skacht en de slinger. Regaad, Grins.
 18. Poortstra, Margryt, Minskebern. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Twadde printing.
 19. Riemersma, Tr., Fabryk. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Sânde printing.
 20. Rozendal, Anders M., It Sunhouse-mystearje. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nu. 481.
 21. Talsma, Hilda, Brekber. Elikser, Ljouwert.
 22. Tjeerdsma, Rommert, Ferliezers. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 480.
 23. Tromp, Hylke, Noah. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 24. Veer, Akky van der, Koartsluting. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Twadde printing.
 25. Velde, Rink van der, Feroaring fan lucht : roman. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Santjinde printing.
 26. Wadman, Anne, De oerwinnning fan Bjinse Houtsma. TDE Nije biblioteek, Ljouwert. Tredde printing.
 27. Wijnstra, Mindert, De seefrou : folksferhalen . Tresoar, Ljouwert. Kadoboek 2014.

   

  top

  dichtwurk.

 28. Berga, Wilco, Allinne en yn koar = Alleen en in koor. Afûk, Ljouwert.
 29. Boersma, Piter, Liet fan it fjild : Sineeske gedichten. Hispel, Wiuwert.
 30. Bruinsma, Klaas, Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij. Elikser, Ljouwert.
 31. Daams, H.M., Sjochst no wol . Elikser, Ljouwert.
 32. Dam, Eppie, Fallend ljocht. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 33. Dragt, Tomke, 25 Frisse Fryske ferskes, sa mar út myn Hollânske pinne drippele. Walraven de Granje, Grijpskerk.
 34. Grün, Anselm ; Fryske oers.: Jacobus Knol ; Nederl. oers.: Tjitske Hiemstra, Wy, dy't bidde. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 482 .
 35. Grypstra, Ate, As deldwarreljende jiske : wâldsangen & doarpsgedichten. Gemeente, Achtkarspelen.
 36. Haan, Marijke de, De Brekken. Frysk en Frij, Ljouwert. Twatalige útjefte. Oersetting troch dichter sels.
 37. Kampen, Elske, Man en mem : gedichten. Afûk, Ljouwert.
 38. Kloosterman, Jan Ritskes ; gearstald en bewurke troch Eppie Dam, Nije bloei : in kar út it dichtwurk fan Jan Ritskes Kloosterman. Wijdemeer, Stichting Keunstkrite Twizel, Ljouwert. Mei pintekeningen fan Lienke Boot.
 39. Kooistra, Jan, Blues fan 'e sângrûn. Wijdemeer, Ljouwert. Ferskynd aug. 2014; kolofon jout 2013.
 40. Meer, Aggie van der, Tei-iizje / Lok-azen. De Contrabas, Utrecht & Leeuwarden. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 41. Meer, Sijke van der & Tjalke Cnosen, Moarns betiid bin ik de earste : skilderijen en gedichten. Sijke van der Meer.
 42. Mourik, Reinier van, De pleats fan Politiek. E.b., Rotterdam. Oerset troch Cees van Mourik; oarspr titel 'De boerderij van Politiek', E.b. Rotterdam (2013).
 43. Nicolai, Janke, Kleurich palet .... eigen behear.
 44. Soepboer, Albertina, Herbarium. Frysk en frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 45. Ahlers, Jos ; Fryske oersetting fan Betty Schilstra, Gewoan gewoan : in komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 46. Anrys, Pol : Fryske oersetting Piter M. Renia, Marthe en Mathilda : spannend stik yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 47. Bess, Jack ; Fryske oersetting fan Piter M. Renia, De dea om tolve oere : skriller yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 48. Bijllaardt, Peter van den ; Fryske oersetting fan Klaasje van der Veen-de Boer, En in kromke bluf : sfearfolle thriller yn ien bedriuw. St.U.F.T., Ljouwert.
 49. Bruinhof, Bernard ; Fryske oers. Ammerins Moss, Moardfroulju : komyske skriller. St.U.F.T., Ljouwert.
 50. Caspers, Aad ; Fryske oersetting: Abele Krist, De erfenis fan omke Sjors : in klucht yn fjouwer útkomste. Grosfeld, Berlicum.
 51. Damen, Peter ; Fryske oersetting: Abele Krist, Opskuor yn it meditaasjesintrum : in fklucht. Grosfeld, Berlicum.
 52. Damen, Peter ; oerset troch Abele Krist, Medium yn 't nau : in klucht. Grosfeld, Berlicum.
 53. Faber, Martine ; Fryske oersetting fan Betty Schilstra, Op 'e hichte : blijspul . St.U.F.T., Ljouwert.
 54. Goos, Maria ; Baukje Stavinga, No even net : tragikomyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 55. Goos, Maria ; Baukje Stavinga, No even wol : tragikomyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 56. Jacobs, Jack ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, Hannah : in monolooch. St.U.F.T., Ljouwert.
 57. Klop, Remco, Klean, moard en oranjekoeke of in soarte fan keningsdrama : in komyske skriller yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 58. Koek, C.M. ; Fryske oersetting fan Meintsje Brouwer, Dogeneaten: misdiedich aardige komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 59. Maasland, Dick van ; Fryske oersetting fan Tineke Hoekstra, In aap oer de flier : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 60. Molière, J.B. ; bewurking: Hans Brans en Wouter Daane ; tekst: Hans Brans ; Fryske oersetting: Tineke Hoekstra, De krintekakker of Gelok is net foar iderien weile. Iepenloftspul Burgum, Burgum.
 61. Muts, Jeroen C. ; Fryske oers.: Anne Marie Gaikema-Westra, Mamma mia, waskpoeier en maffiosi : in kluchtige komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 62. O'Nell, Call ; Fryske oersetting fan Siep Jorna, Is de wrâld gek of binne wy it? : surrealistyske klucht yn ien bedriuw. St.U.F.T., Ljouwert.
 63. Oldenhof, Bouke, Fan letter soarch : trije toanielstikken. Bornmeer, De Gordyk. Ynhâld: Lette ropping ; Rispinge ; Juster is fuort.
 64. Oosterwei, hans ; Fryske oersetting fan Piter M. Renia, Sa earlik as goud : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 65. Pijpers, Hans ; Fryske oersetting: Abele Krist, Take 5!! : in kluchtige komeedzje yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 66. Schokker, Jan, Pake Brûsstien : in fleurich stik . St.U.F.T., Ljouwert.
 67. Slotboom, Carl ; Fryske oersetting: Abele Krist, Letbloeier op frijersfuotten : komeedzje yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 68. Steegstra, Anja ; mei lietteksten fan Piter Wilkens, Skjin skip : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 69. Swanevelt, Ineke ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, Hâldsto fan my : ienakter. St..U.F.T., Ljouwert.
 70. Vlietstra, Keimpe, Hite bliksem. St.U.F.T., Ljouwert.
 71. Waal, Thea van der ; Fryske oersetting fan Agatha Hijlkema-Jorna, De begearige bankrover : komyske thriller yn ien bedriuw. St.U.F.T., Ljouwert.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 72. Dam, Eppie, Miskien moat ik myn hert ferstean : kantate by it evangeelje fan Tomas. Intrada Muziekuitgave, It Hearrenfean. Apart útjûn tekstboekje .
 73. Eisinga-de Groot, Tjitske, Tjitske's dagboek = Tjitske's deiboek. Bornmeer, Gorredijk. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk. Oersetting yn it Nederlânsk Jetske Bilker .
 74. Hettinga, Eeltsje & Willem Winters, Sies Bleeker : libje yn liende tiid / 'leven in geleende tijd'. Perio, Leeuwarden. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 75. Piersma, Theunis, Sweltsjes fan Gaast. Bornmeer, De Gordyk.
 76. Riemersma, Friduwih, Tryntsje van der Steege, Eric Hoekstra, Alde meuk? : essays oer klassikers yn de Fryske literatuer. De Contrabas, Utrecht.
 77. Vries, Ype Jan de, Wat ik sizze woe.......... e.b. by Pumbo. Seleksje út kollums.
 78. Wytsma, Baukje , Alde leafde : leafdesbrieven 1940-1975. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 79. Teckentrup, Britta, De fertelbeam. Afûk, Ljouwert.
 80. Afûk ; tekeningen Luuk Klazenga, Tomke : at ik letter grut bin .... Afûk, Ljouwert.
 81. Betten, Erik, Aart Cornelissen, Lida Dykstra e.a., Gewoan gek op skiednis : geweldige, spannende en bysûndere ferhalen oer Fryslân : 11 en 30 ferhalen oer de Fryske skiednis. Afûk, Ljouwert.
 82. Bilker, Jetske, De rommelwike. Afûk, Ljouwert.
 83. Bruna, Dick ; oersetting: Geartsje Douma, Nijntje yn it museum. Bornmeer, Gorredijk.
 84. Dijk, Paul van, De wûndertoeter fan Hindrik Bûter . Afûk, Ljouwert. Aksjeboek foar bern.
 85. Dykstra, Lida, De blauwe jonge. Afûk, Ljouwert.
 86. Grypstra, Ate, Femke faalt. Afûk, Ljouwert. jeugdboek 12-16 jr..
 87. Hill, Eric ; oersetting [út it Ingelsk]: Gerda van der Wijk, Wat fielt Stip?. Afûk, Ljouwert. Oarspronklike titel: Spot's touch and feel playbook.
 88. Kuhlmann, Torben, Lindbergh : it grutte aventoer fan in fleanende mûs. Afûk, Ljouwert.
 89. Matena, Dick , nei it boek fan H. de Roos ; oersetting Ate Grijpstra, De skippers fan de Kameleon. Afûk, Ljouwert. stripboek.
 90. Matena, Dick ; oersetting Jant van der Weg, De tsien fan Martens Afke . Utjouwerij Personalia, Leens. Stripboek.
 91. Schotanus, Jan ; mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert, Om it hurdst!. Afûk, Louwert.
 92. Schubert, Ingrid & Dieter ; Fryske oers.: Afûk, Der leit in krokodil ûnder myn bêd. Afûk, Ljouwert.
 93. Sirett, Dawn, It aldermoaiste trekkerboek : it beste trekkerboek oait!. Afûk, Ljouwert. Mei lûden en in hiel soad flapkes.
 94. Steffensmeier, Aleander ; oers. Gerda/van der Wijk, Joazefine is siik. Afûk, Ljouwert.
 95. Tuinen, Marianna van, De fjoerdiamant. Elikser, Ljouwert.
 96. Vries, Matty de, Piter, Pom en pake Pleiser . Frysk en Frij, Ljouwert.
 97. Wadman, Thys, In nije heit. Afûk, Ljouwert.
 98. Wijnstra, Mindert, Mei losse hannen. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 99. Fryske spreukekalinder 2015. Uitgeverij van de Berg.
 100. Bijma, Foeke, It wie yn Feinsum. eigen behear.
 101. Braaksma, Skelte Siweris, De FKP 2, Revolúsje. Afûk, Ljouwert. Stripboek.
 102. Duursma, Jorri, Teltsje trilogy Ody. e.b., Den Haag. 'Oerset fan it Nederlânsk. My help fan Frysk Oersethelp'.
 103. Galama, Ysbrand, De skriezemaaitiid. Bornmeer, De Gordyk. Stripboek.
 104. Popkema, Jan, De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu. Bornmeer, De Gordyk.
 105. Stavenga, Klaas, Elk trije kear rinne : kronyk fan de húshâlding fan Teake Stavenga en Gryt Langhout. eigen behear.
 106. Vries, Abe de, Friesland = Fryslân. Afûk, Ljouwert. Fotoboek mei fjouwertalige teksten: Nl, Fr, Ing, D..
 107. Winia, Rintsje (gearstaller), Offenwier, doarp tusken Grienedyk en Aldfeart. Dorpsbelang, Offenwier.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 108. Bach, Johann Sebastian ; tekst: Eppie Dam ; muzyk: Gerben van der Veen, Miskien moat ik myn hert ferstean : kantate by it evangeelje fan Tomas /. J. van 't Veer, Oosthem.
 109. Dykstra, Eddy, Fryske grûn. Maple Heart Productions, Groningen.
 110. Koartsluting, It swurd fan Damocles. Koartsluting, Oudega.
 111. NNB, Tekene foar it libben. .
 112. Smit, Marcel, Mear muzyk . .
 113. Telling Voices, Leauwe as net. Telling Voices, Minnertsga.
 114. Timmer, Inez, Paad : Inez Timmer live. I. Timmer.
 115. Weima & Vd Werf, Yn it Frysk . Weima & Vd Werf, Wergea.

   

  top

  audioboeken.

 116. Kalma, Douwe, De pearel . Audiofrysk, Easterwierrum. Ynlieding Jelle Krol ; foarlêzen troch Klaas Bruinsma.
 117. Hijum, Ep van, Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen . Audiofrysk, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 118. Jong, Anny de, It is foar de hearen . Audiofrysk, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 119. Mulder, Tiny, Tin iis . Audiofrysk, Easterwierrum. Ynlêzen troch Geartsje de Vries.
 120. Popkema, Anne Tjerk en oare skriuwers, Fryske horror : grouwélige ferhalen : ferhalen fan de Fryske horrortour 2014 . Audiofrysk, Easterwierrum.
 121. Riemersma, Friduwih ; Tryntsje van der Steege, Eric Hoekstra, Klassikers yn de (Fryske) literatuer . Audiofrysk, Easterwierrum. Lêzings fan it sympoasium 'Alde meuk'.

   

  top

  E-boeken.