Nije Frysktalige útjeften, 2013

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Brown, Dan ; Fryske oers.: Abe de Vries, Ynferno. Luitingh-Sijthof, Amsterdam.
 2. Claus, Marga, Kompleten. Afûk, Ljouwert.
 3. Feikema, Frederick Manfred ; oers. Geart fan der Mear, De griene ierde. Elikser, Ljouwert.
 4. Groot, Gjalt de, No moatst hearre!. Bornmeer, De Gordyk.
 5. Hindriks, Elske, In kop as in almenak. Afûk, Ljouwert.
 6. Hoekstra, Eric, Lofts! Rjochts! Lofts! Rjochts! : in Fries yn Afghanistan. Elikser, Ljouwert.
 7. Jager-van der Zee, Tineke, Kiloknaller. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. nû. 479.
 8. Jongstra, Atte ; oersetting [út Hollansk]: Anne Tjerk Popkema, Djipte! : de skiednis fan in doarp : roman. Tresoar, Ljouwert.
 9. Köster, Manuela, Learjild (Tantalus II). Elikser, Ljouwert.
 10. Krol, Jaap, It fûgelgebed. Bornmeer, De Gerdyk.
 11. Polderdyk, Henkie fan de, Koarte ferhalen diel II. E.b., Liemburg, Britsum.
 12. Popma, Leo, As gong dêr in oar. Frysk en Frij, Ljouwert.
 13. Rozendal, Anders M., De smaak fan alsem. KFFB, Dokkum.
 14. Speerstra, Hylke, De treastfûgel. Bornmeer, De Gerdyk. 2e nij bewurke en útwreide útjefte.
 15. Talsma, Hilda, It geloksbern. Elikser, Ljouwert.
 16. Tjeerdsma, Rommert, Om Doutzen. KFFB, Dokkum.
 17. Verf, Willem, Bûtenman & Bûtenfrou. Friese pers Boekerij, Ljouwert.
 18. Wells, H.G.; oers. Geart van der Mear, De tiidmasine. Elikser, Ljouwert.
 19. Zandbergen, Ale S. van, Littenser merke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 20. Abma, Willem, Oade oan de ko. Gildemacher, K.F..
 21. Abma, Willem ; vert. uit het Fries: Sytze de Vries ; samensteller: Jan Hofstra], Onbedoeld : de dichter als pastor. Wijdemeer, Drachten. Tekst in het Fries en het Nederlands.
 22. Bremer, Harke, Jarich Hoekstra, Leffert : in heldedicht yn tolve sangen. Bornmeer, de Gordyk.
 23. Bruinja, Tsead, Stofsûgersjongers /Stofzuigerzangers. Afûk, Ljouwert. Tekst in het Fries en Nederlands mei Cd.
 24. Bylsma, Meindert, Rys mei rezinen : grôt mei krôde. Elikser, Ljouwert.
 25. Coopmans, Gadso ; oerset troch Klaas Bruinsma, Fersen fan en foar Gadso Coopmans. Elikser, Ljouwert. út it Latyn.
 26. Dam, Eppie (gearstaller) ; mei pintek. fan Lienke Boot, Oer de wjuk : Fryslâns moaiste fûgelpoëzy. Bornmeer, Tresoar, De Gerdyk, Ljouwert.
 27. Elgersma, Jildou, Lykwicht sykje : gedichten. Elikser, Ljouwert.
 28. Feddema, Anne, Op myn stjerbêd wol ik tate ha. Afûk, Ljouwert.
 29. Groot, Edwin de, Een haas is een gelukkig kind = In hazze is in lokkich bern. Utjouwerij HotSum.
 30. Haan, Josse de, Reade bus yn magysk lânskip. Perio, Ljouwert. Tagelyk ferskynd mei aparte útjefte fan Nederlânske en Ingelske oersetting..
 31. Hettinga, Eeltsje, De wetters / De wateren. AV, Grins en De Roos van Tudor, Ljouwert. 12 gedichten, foarmjouwing grafikus Antje Velstra.
 32. Koster, Folkje, Ferskaat. Koster, F..
 33. Smink, Jacobus Q., Adams apel. Hispel, Wiuwert. ferskynde by gelegenheid fan de priisútrikking fan de Gysbert Japicxpriis.
 34. Venema, Foppe, Le Tour de Frise. Frysk en Frij, Ljouwert.
 35. Vries, Abe de, Ravensulver = Ravenzilver. Utjouwerij HotSum.
 36. Vries, Matty de, Wakkerweromsjen. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 37. Heyting, Hetty ; Fryske oers. fan Piter M. Renia, Tink oan my : in pynlik fleurich stik. St.U.F.T., Ljouwert.
 38. Ayckbourn, Alan ; Fryske oers. Baukje Stavinga, Pleinfrees. St.U.F.T., Ljouwert. Oers. fan Private fears in public places.
 39. Barillet, P. en J.P. Grédy ; Fryske oers.: Baukje Stavinga, Fjouwer kear ferkocht : komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 40. Bastiaansen, Edward ; Fryske oersetting: Abele Krist, It lit de pastoar kâld : in kolderich gebed mei it ein yn fiif útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 41. Bijsterveld, Sieger, De tsien fan Fardou : toanielstik. St.U.F.T., Ljouwert.
 42. Black, Ian Stuart ; Fryske oers.: Lammert Dijkstra, Moardromânse : komyske skriller yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 43. Carmichael, fred ; Fryske oers. fan Gurbe Dijkstra, Bakhuzen is gjin New York : in komeedzje. St.U.F.T, Ljouwert.
 44. Cnossen, Aly, De myte fan Perseus : toanielstik foar bern troch bern. St. U.F.T., Ljouwert.
 45. Frehe, Jose en Ro van Vliet ; Fryske oersetting: Abele Krist, Smoar ju! : in komeedzje. Grosfeld, Berlicum.
 46. Hagen, B ; Fryske oers. fan Siep Jorna, Meitsje dat de kat mar wiis. St.U.F.T., Ljouwert. Klucht yn trije bedriuwen.
 47. Hoedemaekers, Luuk ; Fryske oers. fan Betty Schilstra, In rûzich wykein : in komeedzje. St.U.F.T, Ljouwert.
 48. Hoekstra, Tineke, De saken geane goed : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 49. Krist, Abele, As it mar net te let is ......! : in toanielspul yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 50. Krist, Abele, Komt ferstân mei de jierren : in blijspul yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 51. Magnier, Claude ; oers, Tineke Hoekstra, Wat seit in trouring no? : klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 52. Marinus, Sikke ; tekstbijdr. en einred.: Bouke Oldenhof, De reade loper. Stichting Iepenloftspul Opsterlân [etc.], Nijbeets.
 53. Moors, Mart : Fryske oersetting: Abele Krist, Skiteldeftige rosmos : in mâle klucht yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 54. Popma, Froukje, Opskuor yn de Oase : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Jongereintoaniel.
 55. Sloots, Henk, Wat in skrik! : kluchtich blijspul. St.U.F.T, Ljouwert.
 56. Steegstra, Anja, Dus... hy sûpte... : in tragikomyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 57. Vlietstra, Keimpe, Us Sake, dy kin fytse : ienakter. St.U.F.T., Ljouwer.
 58. Wiersma, Bianca, Sprookjes besteane net, mar mearkes wol : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Jongereintoaniel.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 59. Haan, Josse de, Frozen moonlight yn myn hannen : tipelje mei wurd en byld /. Elikser, Ljouwert.
 60. Hensel, Wolfgang ; oers. [út it Dútsk] en bew. Sake P. Roodbergen, Blommen. Bornmeer, De Gordyk.
 61. Jong, Jaap de, Seehavens en havenstêden : fan Shanghai en Rotterdam nei Harns. Wijdemeer, Ljouwert.
 62. Jongsma-van Dijk, Riekje, Durk. E.b., [Nij-Roan = Nieuw-Roden].
 63. Looijenga, Bonne, Spoaren yn 'e tiid : reis troch myn libben yn 70 teltsjes. B. Looijenga.
 64. Rusticus, Klaas, De brimstige ingel. Hispel, Wiuwert.
 65. Speerstra, Bonne, Oer Twa Brêgen. B. Speerstra, Sonnegea. Anekdoates en serieuze stikken út in heale ieu feehannel.
 66. Veer, Akky van der, Brieven oan ús mem. Elikser, Ljouwert.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 67. Bangma, Jelle, Kampioenen fan FC TOP. Afûk, Ljouwert.
 68. Bouchet, Paule du, De natoer. Myn lytse lûdeboekjes. 6 wurden, 6 plaatsjes, 6 lûden. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Marion Billet.
 69. Bouchet, Paule du, Ynstruminten. Myn lytse lûdeboekjes. 6 wurden, 6 plaatsjes, 6 lûden. Afûk, Ljouwert. ryske oersetting Hermien van der Meer Yllustraasjes Marion Billet.
 70. Cazemier, Caja ; Fryske oers. Ans Wallinga, Foarstelling. Ploegsma, Amsterdam. Aksjeboek foar bern ; nû. 27.
 71. Courtauld , Sarah ; oers. Paul van Dijk en oaren, Myn moaiste mearkes. Ljouwert, Afûk.
 72. Dahl, Roald ; oers. Jan Schotanus, Lytse Daan, de wrâldkampioen. Wijdemeer, Ljouwert.
 73. Durme, Leen van ; oers. Gerda van der Wijk, Sokjes oan : Mo & Miro. Afûk, Ljouwert.
 74. Dykstra, Lida en Auck Peanstra (tekstred.), It grutte foarlêsboek ; ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan twa jier ôf. Afûk, Ljouwert.
 75. Frank, N.J. & Ruerdtsje Ellens, Sibeltsje aventoer : De Plattelânsk symfony & Kening Winter. www.mijneigenboek.nl, Amsterdam. Twa bisteferhalen. Lês- en lústerboek. Mei cd.
 76. Gratama, Rients en Carla van der Heijde (yll.), Pien en har spin / Pien en heur spinne / Pien en haar spin. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. tekst yn Frysk, Grinslânsk, Nederlânsk; oers. Grinslânsk Geesje Vos.
 77. Hill, Eric ; Fryske oers.: Gerda van der Wijk, Boartsje mei Stip. Afûk, Ljouwert. sacht knisperboekje.
 78. Hill, Eric ; Fryske oers.: Hermien van der Meer, Stip kin al telle. Afûk, Ljouwert. In flapboek.
 79. Jong, Hanneke de, Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen. Friese Pers Boekerij bv, Ljouwert.
 80. Macmillan publishers ; Fryske oers.: Hermien van der Meer, Bertus Bear syn drokke dei - klok-boek. Afûk, Ljouwert.
 81. Peanstra, Auck, De boel op stelten. Afûk, Ljouwert.
 82. Wytsma, Baukje [gedichten], Wolf Erlbruch [yll.], Ik ek fan dy. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 83. Betten, Erik ; Fryske oers. Anne Tjerk Popkema, De Fries : op syk nei de Fryske identiteit. Wijdemeer, Ljouwert.
 84. Draaisma, Douwe ; oers. Goasse Brouwer, It heimweefabryk : geheugen, tiid & âlderdom. Frysk en Frij, Ljouwert.
 85. Heuvel, Eric ; Fryske oers.: Ytsje Steen, De ûntdekking. Fries Verzetsmuseum yn gearwurking mei de Anne Frank Stifting, Ljouwert. In strip oer de twadde wrâldoarloch.
 86. Klijnsma, Wiebe, Ofskie fan de tsjerke fan Eastersee. .
 87. Pasma-de Vries, Etie, Troffen troch it Guillain Barré Syndroom. e.b., Hijum.
 88. Posthuma, Reinder en Klaes, Posthuma's paden : ferhalen oer Pieter Pieters Posthuma en syn neiteam. Reinder en Klaes Posthuma, Wommels/ Easterwâlde.
 89. Vlieger, Jouke, Anas Platyrhynchos Ripikerka : in beskerme bastert. Feriening 'De doarpsein', Ryptsjerk. Utjefte n.o.f. it 70-jierrich bestean.
 90. Wytsma, Baukje en Kuiper, Lineke, Dat wie doe sa : klinke& drinke. Afûk, Ljouwert.
 91. Zylstra, Wiger, Twa ferweven libbensferhalen : Klaas Zylstra & Margje Zylstra-de Haan. Wiger Zylstra, Mantgum.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 92. Ald Sear, Net goed wol hurd. Ald Sear, Gorredyk.
 93. Ald Sear, Tequila Flavoured. Maximum Output, harlingen.
 94. Con Amore Musica, Misa Criolla en navidad Nuestra yn it Frysk. jvv@vtveer.nl, oosthem.
 95. Dam, Eppie (teksten ); Meer, Hindrik van der (muzyk), Ticht by hûs bin ik geboaren, oer Fjouwer dappere mûskes. Intrada, Hearrenfean. basearre op it printeboek Fjouwer dappere mûskes fan Gerrit Terpstra en Eppie Dam.
 96. Healers, It is soms better as oars. Marista, Dronryp.
 97. Hûnekop en Strawelte, Gospy-dixel-punck. Studio Landscape, Gauw.
 98. Jan de Vries, Sieleroersels. JdeV produksys.
 99. Mannemoed, Net mear as in oar!. Marista, Dronryp.
 100. Minke & Eelco, Stil!. Marista, Dronryp.
 101. Nynke Laverman, Alter. Cramned Discs.
 102. The Hangouts, Stones yn it Frysk. Marista, Dronrijp.
 103. Timmer, Inez, Inez. I. Timmer.
 104. Trije x nix, Cowboy út 'e Wâlden. Trije x nix, Oudega.

   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.