Nije Frysktalige útjeften, 2012

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Akker, Froon, Einum. www.froonakker.nl, Kollumersweach. Roman allinne ferskynd as e-boek.
 2. Bilker, Jetske, It libben fan in oar. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Boelens, Corry, Wa fertelt de takomst?. KFFB, Dokkum.
 4. Boersma, Piter, De krêftproef. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 5. Bruinsma, Klaas en Veen Eibert van der (oersetters), Sint Brandaan yn fjouwerfâld. Elikser, Ljouwert. 4 oersetten teksten oer Brandaan, 3 proaza, 1 poëzij.
 6. Camus, Albert, De Pest. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting: Syt Palma.
 7. Dykstra, Lida, De nije seemearmin. Bornmeer, De Gordyk. Histoaryske ferhalen.
 8. Huisman, Bennie, Wibren Altena, swalker yn 'e geast. Afûk, Ljouwert.
 9. Jacobs, Wieger Klaas, Teltsjes en tinzen - diel 2 : foarfaltsjes en ferhalen fan hearren en sizzen út de Dokkumer Wâlden en tinzen op rym. W. K. Jacobs, Wâlterswâld.
 10. Jager-van der Zee, Tineke de, De Bosklju. KFFB, Dokkum.
 11. Jong, Ferdinand de, De lêste trúk. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 12. Koopstra, Kees, Koalsop, in stikje bôle en in tipke stjonkende tsiis. Eigen behear [fia Elikser], Ljouwert.
 13. Leemburg, Jeltsje, De gouden bân. Elikser, Ljouwert.
 14. Meer, Aggie van der, In moaie dei yn 'e hjerst - Wa rêdt Cesilia Tan. Frysk & Frij, Ljouwert.
 15. Palstra, Sjoerd, Hoedingels en oare dreamen. Eigen behear, It Hearrenfean. Ferhalen.
 16. Pasma-de Vries, Etie, Nijsgjirrige krystferhalen. E.Pasma-de Vries, Hijum. twadde printinge.
 17. Pietersen, Lieuwe, De ûntfiering. KFFB, Dokkum.
 18. Ploeg, Durk van der, De Belvedêre. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 19. Polderdyk, Henkie fan de, Koarte ferhalen en rymkes. E.b., Liemburg, Britsum.
 20. Popkema, Anne Tjerk (oersetter), Mearkes fan Grimm. Bornmeer, De Gordyk.
 21. Popma, Popke, Smelle spoaren. Afûk, Ljouwert.
 22. Scheltema, Freddy, De keet fan Annawâld. Elikser, Ljouwert. Jongereinboek.
 23. Schiffart, Sipke de, Wat it is om bang te wêzen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Ferhalen.
 24. Schokker, Jan, Lykspul, in Ale Alema-mystearje. Elikser, Ljouwert.
 25. Soepboer, Albertina, De seemearmin. Bornmeer, De Gordyk.
 26. Sterk, Steven, De midden en de beide einen. Bornmeer, De Gordyk. Autobiografyske ferhalen.
 27. Talsma, Hilda, Flammen. Elikser, Ljouwert.
 28. Vercors, In see fan stilte. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting: Piter van der Veen.
 29. Vries, Sietse de, Bak. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Kadoboek 2012.
 30. Wind, Harmen, Rekkenskip. Afûk, Ljouwert. Postume útjefte.

   

  top

  dichtwurk.

 31. Abma, G. Willem, Troch eigen lânskip. Wijdemeer, Ljouwert. Sammele fersen.
 32. Boer - Hiemstra, Wieke de, De sirkelgong fan de tiid. De Boer - Hiemstra, Drachster Kompenije.
 33. Bosch, Atze, Neilêzing. KFFB, Dokkum.
 34. Burg, Pyt van der, Samle fersen. Elikser, Ljouwert.
 35. Dam, Eppie, Mem sjoch boi. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 36. Durksz, Lieuwe, Poèmes yn proaza. . Oplage 200 eksimplaren.
 37. Hettinga, Eeltsje, Ikader. Gerben Rypma Stifting, Blauhûs.
 38. Hettinga, Tsjêbbe, Evening - Equinox. Bornmeer, De Gordyk. Nederlânske oersetting: Benno Bernard.
 39. Hoekstra, Eric (oersetting), Bhagavad Gita, It liet fan God - Het lied van God. Elikser, Ljouwert.
 40. Kampen, Elske, Dit is it gedicht - Dit is het gedicht. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Foar bern fan 12 jier en âlder.
 41. Laverman, Bartle, Foar elke man in eigen pake. Hispel, Wiuwert.
 42. Meer, Aggie van der, De Sneinen - It lân achter it each fan 'e nulle. Frysk & Frij, Ljouwert.
 43. Oosting, Simon, Hûnewacht. Afûk, Ljouwert.
 44. Veer, Tryntsje van der (tekst), Kooistra, Ouke (foto's ), Jardin, Rob du (muzyk), Fan binnen út, ier foarjier - From within, early spring. Elikser, Ljouwert. Mei CD.
 45. Werf, Sytse van der, Gedichten en lieten fan Sytse van der Werf - Wâlddichter/Wâldsjonger fan Achtkarspelen 2009 - 2011. Gemeente Achtkarspelen, Bûtenpost. Ynklusyf CD.
 46. Wijma, Aukje, Fan 'e boaiem. Aukje Wijma, Drachten.
 47. Wybenga, Jan, Samle fersen. Frysk & Frij, Ljouwert. Ynklusyf CD en katalogus fan syn byldzjend wurk.
 48. Yntema - van der Mark, Geertruida, Rimen en etsen: Geertruida Yntema - van der Mark. Yntema, It Hearrenfean.

   

  top

  toaniel.

 49. Goldoni, Carlo ; bew. en oers. Baukje Julianus, De goedhertige bulderbast. W. Daane.
 50. Ayckbourn, Alan, Falskspilers. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Aafje Stolte.
 51. Balasko, Josiana, Fjochtsje om leafde. St. U.F.T., Ljouwert. In komeedzje, Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra.
 52. Bijsterveld, Sieger, Moatte, altyd mar moatte: Sinteklaas wol mei pensjoen. St. U.F.T., Ljouwert. Berne-toaniel.
 53. Bremer, Aris, De laits fan Izebaits: stik foar bern yn twa bedriuwen. Vink, Alkmaar. Oersetting: Klaasje van der Veen - de Boer.
 54. Cnossen, Aly, De glystergeast: toanielmearke. St. U.F.T., Ljouwert.
 55. Gerbrandy, Gerben, Noäch: musical nei Genesis 6-9. . Lietteksten: Marijke Baarda.
 56. Gerhard, Han N., Tafallich.... St. U.F.T., Ljouwert.
 57. Haas, Bas de ; Fryske oers. fan Meintsje Brouwer, In freonetsjinst : komeedzje yn ien bedriuw. St.U.F.T, Ljouwert.
 58. Heyden, Haye van der, Maitiid: komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Baukje Stavinga.
 59. Ibsen, Hendrik Johan, Peer Gynt. Iepenloftspul Burgum, Burgum. Fryske oersetting: Tineke Hoekstra, bewurking: Miranda Bolhuis.
 60. Kuiper, Elmar, De lytse kannibaal. Keunstwurk, Ljouwert. Tragikomeedzje yn trije bedriuwen.
 61. Lugt, Arie van der ; bewurking: Maurits Keyzer ; Fryske oersetting: Abele Krist, De roaze pyama : in blier blijspul yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 62. Monshouwer, Diana ; Fryske oers. [út it Hollânsk] fan Siep Jorna, Wat binne wy moai fuort... : blijspul yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T, Ljouwert.
 63. Moors, Mart ; Fryske oersetting: Abele krist, Giftich & happich : in spannend blijspul yn fjouwer útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 64. Reijenga, Freddie, Memke boartsje. Keunstwurk, Ljouwert. Ienakter.
 65. Reijenga, Freddie, Werom. St. U.F.T., Ljouwert. In koarte ienakter.
 66. Steemers, Nicolet en Hartman, Corine, Twastriid. St. U.F.T., Ljouwert. Ienakter, Fryske oersetting: Baukje Stavinga.
 67. Veer, Akky van der, Mei sturt en earen. St. U.F.T., Ljouwert. Ienakter.
 68. Veer, Akky van der, What's a woman. St. U.F.T., Ljouwert. Ienakter.
 69. Velstra, Foppe. J., In bern foar in bern. St. U.F.T., Ljouwert. Mei 8 ferskes foar bern fan 12 jier en âlder.
 70. Vliet, Saskia van, Romke & Jeltsje. St. U.F.T., Ljouwert. Jongerein-toaniel, Fryske oersetting: Fetsje van der Meer.
 71. Vriens, Rob ; Fryske oersetting: Abele Krist, Blau bloed : in klucht yn twa útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 72. Vries, Jetze de, De fisk. Keunstwurk, Ljouwert. Muzykteaterstik yn twa bedriuwen.
 73. Vries, Wimpy de, Bungalow 847: komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert.
 74. Weerd, Marit de ; Fryske oers. fan Elske Roorda, Drift : ienakters. St.U.F.T, Ljouwert.
 75. Zwart, Douwe, It is tiid!!!: nijjiersrevu 2012. . Bewurking:Alfred Miedema .

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 76. Dam, Eppie (auteur en oersetter), Sinnebylden : de lanlik bekende lieten. Intrada Muziekuitgave, It Hearrenfean. Oersetting fan 28 liturgyske lieten dy't earst yn it Nederlânsk ferskynd binne, ek fan Eppie Dam. Muzyk: Hindrik van der meer..
 77. Groot, Gjalt de, It lêste aai. Bornmeer, De Gordyk.
 78. Hettinga, Eeltsje, De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018. Perio, Ljouwert. Perio-Pamflet nr. 1.
 79. Pasma,-de Vries, Etie, Hat heit wolris ferstân sjoen? : bysûndere ferhaaltsjes oer gewoane minsken. E. Pasma-de Vries, Hijum. tredde printinge.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 80. Donald Duck, in fleurich Frysk blêd. Sanoma Media, Hoofdorp. Fryske oersetting: Anne Tjerk Popkema.
 81. Claus, Elbrecht, Hjir & no - Frysktalige bernemeditaasje. Afûk, Ljouwert. Ynklusyf CD.
 82. Dam, Eppie (tekst), Terpstra, Gerrit (yllustraasjes), Fjouwer dappere mûskes. Afûk, Ljouwert.
 83. Dijk, Paul van, De Kening fan Juster. Afûk, Ljouwert.
 84. Donaldson, Julia, De Gruffalo. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Axel Scheffler, Fryske oersetting: Hermien van der Meer.
 85. Dykstra, Lida, Knipperke. Afûk, Ljouwert. Mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert.
 86. Ferskate auteurs, Stille nacht, wûndernacht. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Yllustraasjes: Ike Reeder.
 87. Genechten, Guido van, It grutte poepkonkoers. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting: Carolien Hoekstra.
 88. Genechten, Guido van, Kai-Mook, it skattige oaljefantsje. Afûk, Ljouwert.
 89. Grypstra, Ate, Grutte Pier - Krús fan de Hollander. Afûk, Ljouwert. Foar 12 jier en âlder.
 90. Haan, Wieke de, Tomke syn earste hapkes. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Luuk Klazenga.
 91. Jong, Anny de, De Traveliers - Spoaren!. Afûk, Ljouwert.
 92. Pitstra, Riemkje, Dikke tút foar Romke. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Luuk Klazenga.
 93. Schaapman, Karina, It Mûzehûs. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oerset troch Mindert Wijnstra.
 94. Schaapman, Karina, It Mûzehûs II - Sam & Julia yn it teater. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oerset troch Mindert Wijnstra.
 95. Steffensmeier, Alexander, Wêr sit Joazefine?. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting: Gerda van der Wijk.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 96. 11-Stedenkoorts! Fries voor schaatsenrijders. Afûk, Ljouwert. ill: Geert Gratama.
 97. Beintema, Reitze, Net altyd brandewyn mei rezinen. Elikser, Ljouwert.
 98. Bij, Sake van der, Rinsemageast - de grutte feroaring. S. L. v.d. B., Rinsemageast.
 99. Boersma, Rein, Likegoed sneu. Penn, Ljouwert.
 100. Breuker, Ph. H., De Greidhoeke - Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. Wijdemeer, Ljouwert.
 101. Feitsma, Anthonia (besoarger: Els van der Geest), Tussen Hemsterhuis en Grimm : Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige. Afûk, Ljouwert. Teksten yn Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk.
 102. Ferskate auteurs, Dr. Bernard Smilde - tûzenpoat en trochsetter. Protestantse Pers/Uitgeversgroep Jongbloed, It Hearrenfean. Utjefte ta gelegeheid fan de 90e jierdei fan Smilde.
 103. Hiemstra, Jaap, It doarp Warten. Trivium, Snits.
 104. Smilde, Bernard, It jier bylâns. KFFB, Dokkum.
 105. Talsma, Sjoerd F., Ferhaaltsjes en Betinksels. Boekscout.nl, Soest.
 106. Toering, Arend, Roel en Neeltsje Toering: in biografy fan ús heit en mem. A. Toering, Earnewâld.
 107. Veenstra, Tsjerk, De forgetten hear Schepers: Dr. Johannes Bernard Schepers (1865-1937) as aktor yn it Fryske en Hollânske literêre fjild yn it tiidrek 1880-1920. T. Veenstra, Burgum. Masterscriptie.
 108. Visser, Rinze, Ien & oar út de skiednis fan Wergea, diel 6. Stichting Wurkgroep Wergea âld - Wergea nij, Wergea. Teksten yn it Frysk en it Nederlânsk.
 109. Wagenaar, Hinne, Preken fan in tuorkefretter. KFFB, Dokkum.
 110. Welling, Wietze H., Ferhalen fan earjuster, juster en hjoed: fan 57 jier winkelman en kroechbaas yn Aldegea. .

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 111. Bauke & Greetje, Stil. Studio Après Midi, Burgum.
 112. Country Wytske, Lit my mar gewurde. Marista, Dronryp.
 113. De Hûnekop, Psalms foar de Rûchhouwer. Marista, Dronryp.
 114. De Kast, Dreamflecht yn de tiid. Marista, Dronryp.
 115. Defries, Nofries. Defries, Snits.
 116. Ferskate artysten, Bestjurre. Hans Wempe muziekproducties, De Hommerts. 16 lietteksten fan Jurjen van der Meer.
 117. Ferskate artysten, It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân, diel 4. Marista, Dronryp.
 118. Gerrit Breteler, Katarsis. Milan Æiriæ, Mitselwier.
 119. Gezina van der Zwaag, Kontrast. Marista, Dronryp.
 120. Griet Wiersma, Opa en Oma lied / Pake en Beppe ferske. Marista, Dronryp.
 121. Grutte Geart, Grutte Geart: 5 jaar. CD Hal / Prent Music, Ruinen.
 122. Het Lemster Shantykoor, 't Hoonsnêst. Face Sound, De Lemmer.
 123. Het Lemster Shantykoor, Wat sjonge we, soan?. Face Sound, De Lemmer.
 124. Leegstra, Melle H., Moarn. Apres midi, Burgum.
 125. Lemster Mannenkoor, Fryslân ik hear by dy. Marista, Dronryp. CD-single.
 126. Ljoubjr De Band, Folle Moanne. . CD-single.
 127. Mariusz & de Muzikanten, De nacht wachtet. Marista, Dronryp.
 128. Mariusz & de Muzikanten, Hasto it dien. Marista, Dronryp. CD-single.
 129. Mariusz & de Muzikanten, Ik bin in Amsterdammer. Marista, Dronryp. CD-single.
 130. Mariusz & de Muzikanten, It is net oan my. Marista, Dronryp. CD-single.
 131. Mariusz & de Muzikanten, Lit har hjir mar bliuwe. Marista, Dronryp. CD-single.
 132. Mariusz & de Muzikanten, Sodom of Gomorra. Marista, Dronryp. CD-single, miny rockopera.
 133. Mariusz & de Muzikanten, Sûker swiet sa swiet. Marista, Dronryp.
 134. NNB, Bjusterbaarlik Hurd. Marista, Dronryp.
 135. Piter Wilkens, Bêst genôch. Marista, Dronryp. Sammel-CD.
 136. Reizger, Blaue greide. Pylgerrecords.
 137. Skraal, Helden fan de twadde helte. SMD Records.
 138. Smurfke, Neet yn 'e keet / Roech yn 'e kroech. Marista, Dronryp.
 139. Stiet as Quo, Stiet as quo. Marista, Dronryp.
 140. Theatergroep MeM, Soer & swiet. William B. Music Productions.
 141. Tietsia, Myn Fryslân. .
 142. Tony Tingen, Lit my. . CD-single, oersetting fan 'Laat me' fan Ramses Shaffy en 'Words' fan de Beegees.
 143. Très Chic, Must lústere juh!. Telesound Recording Studios, Ljouwert. 17 Liwadder liedsjes om noait te fergeten.
 144. Tsjêbbe Hettinga, Evening - Equinox. Bornmeer, De Gordyk. CD opname fan de dichtbondel Evening - Equinox.

   

  top

  audioboeken.

 145. Carroll, Lewis, Fryske oersetting: Tiny Mulder, Alice yn Wûnderlân. Audiofrysk, Easterwierrum. Foarlêzen troch Tryntsje van der Veer.
 146. Feddema, Anne, Skúnpútsersgúd. DAT tekstbureau, Easterwierrum. In seleksje fan 20 ferhalen, foarlêzen troch de skriuwer.
 147. Haan, Wieke de en Riemersma, Elske, Echt moai : froulju oer moaiens en it inerlik. DAT tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch Alida de Jong-Mulder en Wieke de Haan.
 148. Pseudo-Homerus, oerset troch Klaas Bruinsma, De Striid tusken Froasken en Mûzen. DAT tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch Klaas Bruinsma.

   

  top

  E-boeken.

 149. Abma, G. Willem, De roekkat. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1986.
 150. Akker, Froon, Einum. www.froonakker.nl, Kollumersweach. Ek yn Nederlânsktalige útjefte.
 151. Akkerman, Paulus, Foar de lins. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 152. Akkerman, Paulus, Hessel Ypma. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 3e pr. út 1993.
 153. Akkerman, Paulus, It Freark Jabiks folk. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1941.
 154. Annema, Froukje, Sûnder garânsje. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 155. Berga, Wilco, Hauk en hazze. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1993.
 156. Bilker, Jetske, Imitaasjelear. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1988.
 157. Boersma, Piter, De krêftproef. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 158. Boersma, Piter, It libben sels. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 159. Bylsma, Meindert, Shit my mar lek. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1998.
 160. Cuperus, Watse, Swart mar leaflik. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 161. Fear, Ypk fan der, Eilân fan de silligen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 2e pr. út 1981.
 162. Fear, Ypk fan der, In fatsoenlik famke. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1984.
 163. Fear, Ypk fan der, Ta him dyn begearte. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 164. Feitsma, S. K., Ut 'e ûnderste lagen. TDE-Nije bibliotheek e-book, Ljouwert.
 165. Goïnga, Hylkje, Frijende kikkerts. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 2e pr. út 2010.
 166. Goïnga, Hylkje, Hynstefigen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1990.
 167. Haisma, Nyckle, Simmer. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 168. Hoekstra, Eric (oersetting), Bhagavad Gita, It liet fan God - Het lied van God. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 169. Holtrop, T. E., De wylde boerinne en oar wurk. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens in werútjefte fan de 1e pr. fan de sammelbondel út 1979 .
 170. Houten, Ulbe van, De sûnde fan Haitze Holwerda. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 9e pr. út 1983.
 171. Kiestra, Douwe Hermans, De froulju fan de fetweider. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 3e pr. út 1993.
 172. Kloosterman, Simke, De Hoara's fan Hastings. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 7e pr. út 1992.
 173. Leest, R. R. R. van der, Cap Sud. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1980.
 174. Leest, R. R. van der, Komme dy keepers? / Boef fan Rys. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 'Komme dy keepers?' : 1969, 1e pr. 'Boef fan Rys' : 1971.
 175. Meulen, Tjibbe Gearts van der, In brulloft yn 'e Wâlden en oare wiere forhalen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1974, útjûn ta gelegenheid fan it 150ste bertejier.
 176. Miedema, Hessel, Op 'e literêre toer. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 177. Peanstra, Auck, Sitebuorren, myn eigen paradys. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 2007.
 178. Piebenga, Jan, Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennise. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 2e pr. út 1957 (1e pr. 1939).
 179. Riemersma, Trinus, De Reade Bwarre. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 2e pr. út 1993.
 180. Riemersma, Trinus, Fabryk. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 181. Riemersma, Trinus, Minskrotten Rotminsken. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1966.
 182. Schaaf, Sjoerd van der, De bijekening. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1981.
 183. Schaaf, Sjoerd van der, Skiednis fan de Fryske biweging. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1977.
 184. Schoorstra, Willem, Swarte ingels. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 185. Sijens, Doeke, Sa'n tûzen blauwe skriften. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 2001.
 186. Steenmeijer - Wielenga, Tineke, De oare helte. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 2e pr. út 1997.
 187. Tamminga, D. A., De boumaster fan de Aldehou. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1985.
 188. Tjerkstra, Willem, Ridder fan Snits, diel 1 : Rom. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1999.
 189. Tjerkstra, Willem, Ridder fan Snits, diel 2 : Skuld. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 2000.
 190. Tjerkstra, Willem, Ridder fan Snits, diel 3 : Boete. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 2001.
 191. Veen, Hjerre Gjerrits van der, De Kaartlizzer. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e printinge 1856.
 192. Veer, Akky van der, Swart op wyt. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1985.
 193. Verf, Willem, In delgeande tiid en oare plysjeferhalen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1983.
 194. Wadman, Anne, De frou yn 'e flesse. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Neffens de 1e pr. út 1988.
 195. Wadman, Anne, De smearlappen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. neffens de 6e pr. út 1983.
 196. Wadman, Anne, In bolle yn 'e reak. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1986.
 197. Wadman, Anne, It kritysk kerwei: resinsjes en skôgingen : kritiken en essays. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1990.
 198. Wadman, Anne, Kritysk konfoai. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1990.
 199. Wadman, Anne, Mei Abraham fûstkje. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1969.
 200. Wadman, Anne, Oer oarmans en eigen : kritiken en essays. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 1e pr. 1994.