Nije Frysktalige útjeften, 2011

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Akkerman, Paulus, Hessel Ypma. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e printinge (1e pr. 1949).
 2. Andringa, Greet, Ikarusblau. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 3. Berga, Wilco, Dat it streamt. Afûk, Ljouwert. Ferhalebondel.
 4. Bilker, Inne, Ik haw noch mei har beppe frijd. I. Bilker, Dokkum. Kollems oer 30 jier konsjerzje op it Dockingacollege yn Dokkum.
 5. Boersma, Hidde, De gewoanste man. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 6. Borger, Sjieuwe, Simmer oan 'e Pikmar. Hispel, Wiuwert.
 7. Bruinsma, Klaas (oersetting), Moriaan, de Swarte Ridder. Elikser, Ljouwert.
 8. Buren, Bertus, Tsien ûngewoane krystferhalen. B. Buren, Menaam.
 9. Clerc, Guillame le, Fryske oersetting: Klaas Bruinsma, Fergút. Elikser, Ljouwert.
 10. Earnstra, Homme, Leafdedea. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e printinge (1e pr. 1963).
 11. Ferskate auteurs, Foarlêzen - Soarch en Musea. Afûk, Ljouwert. Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen.
 12. Groot, Gjalt de, De aaisiker. Bornmeer, De Gordyk.
 13. Grypstra, Ate (besoarger) en Kingma, Steven, It beest fan de Westereen. Afûk, Ljouwert.
 14. Hilarides, Hein Jaap, Skoaljonge. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 15. Hooijenga, Hedzer T., De man fan tolve heech. KFFB, Dokkum.
 16. Jong, Ferdinand de, It dak fan de wrâld. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 17. Jong, Hoatse de, Trude. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. 3e printinge (1e pr. 1953).
 18. Meer, Aggie van der, Oerfeart. Fryske & Frij, Ljouwert. 2e printinge.
 19. Meer, Vonne van der, Eilângasten. KFFB, Aldehaske. Fryske oersetting: Corry Boelens.
 20. Peanstra, Auck, Skamte. Afûk, Ljouwert.
 21. Piebenga, Tjitte, Sammele wurk. Bornmeer, De Gordyk. Twa boeken: diel 2 Proaza - diel 1 Poëzij.
 22. Ploeg, Durk van der, De oarloch fan Durk van der Ploeg. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 23. Poortstra, Margryt, Kofje ferkeard. Afûk, Ljouwert. Ferhalebondel.
 24. Riemersma, Trinus, Diktatuer fan it frije wurd - kar út de kollums fan Trinus Riemersma 2002 -2011. Leeuwarder Courant, Ljouwert.
 25. Rozendal, Anders M., Werom nei Stienwert. KFFB, Dokkum.
 26. Scheltema, Freddy, De reüny - In rock 'n roll roman. Elikser, Ljouwert.
 27. Schokker, Jan, De SUC-saak en de bonken fan Brongergea - in Ale Alema mystearje. Elikser, Ljouwert.
 28. Schokker, Jan, Djipdún, in Ale Alema-mystearje. Elikser, Ljouwert.
 29. Schoorstra, Willem, Rêdbâd - kronyk fan in kening. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 30. Schoorstra, Willem, Swarte Ingels. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e printinge, 1e pr. 2004, yn de rige 'Fryslân lêst syn toppers'.
 31. Speerstra, Hylke, De treastfûgel. Bornmeer, De Gordyk. Kadoboek 2011.
 32. Steegstra, Henk, Stjerrebarrewier. H. Steegstra, Rinsemageast. Koarte ferhaaltsjes.
 33. Talsma, Hilda, De twadde hûd. Elikser, Ljouwert.
 34. Tigchelaar, Geart, Lúshâlding. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 35. Tolkien, J.J.R., Master fan alle ringen - diel 1: It Selskip fan de Ring. Frysk en Frij, Ljouwert. Oersetting: Lieuwe H. Westra.
 36. Wadman, Anne, De frou yn 'e flesse. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1988).

   

  top

  dichtwurk.

 37. Obe Postma yn it Russysk / Obe Postma in het Russisch / Obe Postma na Russkaja jazike. Oersetters Jabik Veenbaas en Irina Michajlova. The Friesian Dairy Development Company, Ljouwert. oersetting fan 9 fersen fan Postma mei ynliedend wurd fan Jan Gulmans .
 38. Bij - van der Heide, Y. van der, Feest yn it naaibakje. Ypk van der Bij - van der Heide, Harkema. Teksten yn it Frysk en it Nederlânsk.
 39. Ferskate auteurs (gearstaller : Douwe Kootstra), FeRs : gedichten om foar te dragen foar de boppebou basisskoalle en ûnderbou fuortset ûnderwiis. Cedin, Drachten.
 40. Jong, Steven de, En de inket sil útrinne - 50 jier poëzij. Frysk en Frij, Ljouwert.
 41. Kooi, Jurjen van der, Myn herder is myn redder. Fries Instituut, Stichting FFYRUG, Grins. Frysk folksrym, begeliedende tekst yn it Nederlânsk.
 42. Kuiper, Elmar, Granytglimkes. Bornmeer, De Gordyk.
 43. Piebenga, Tjitte, Sammele wurk. Bornmeer, De Gordyk. Twa boeken: diel 1 Poëzij - diel 2 Proaza.
 44. Roelofsen, Paul, Alles in orde - Alles yn oarder. P. Roelofsen. Fryske oersetting: Vrouwkje Aalbers.
 45. Smit, W.A.P., Moeting mei de dea. KFFB, Dokkum. Hûndert kwatrinen, Fryske oersetting: Jan Dotinga.
 46. Spoelstra, Janneke, Langst fan 'e dagen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 47. Tamminga, D. A., Samle fersen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 48. Tennyson, Alfred, De fal fan Camelot. Elikser, Ljouwert. Oerset út it Ingelsk troch Geart fan der Mear.
 49. Wal, Cornelis van der, Kristus Pavlov. Bornmeer, De Gordyk.

   

  top

  toaniel.

 50. Anouilh, Jean ; Fryske bewurking: Janny Koopmans-van Dam, Wa is wa?. eigen behear. Frije bewurking fan it stik: Le bal des voleurs.
 51. Berendse-Schel , Carla, Spoeken bestean net! : tragikomeedzje. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetteing: Anneke Burgy.
 52. Blokland, Jan van, Set mar op 'e rekken: blijspul yn trije bedriuwen. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Siep Jorna.
 53. Bognàr , Rob, Ofrekkenje : ienakter. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Gurbe Dijkstra.
 54. Bos, Geart, Blauprint : klaustrodrama. St. U.F.T., Ljouwert.
 55. Bremer, Aris, De nije klaaister fan de keizer. Sint Piterkomitee, Grou. Fryske oersetting: Klaasje van der Veen - de Boer.
 56. Chapman, John en Freeman, Dave, Privee foar twa : kluchtich blijspul. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Baukje Stavinga.
 57. Cooney, Ray, Jubileumhotel: klucht. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Baukje Stavinga.
 58. Damen, Peter ; Fryske oersetting: Abele Krist, Hûnehotel "De byljende hûn" : in klucht yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 59. Davids, Ton, Sûker: blijspul. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Piter M. Renia.
 60. Elsgeest, Ton ; oerset troch: Abele krist, It feilige hûs B.V.: in klucht yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 61. Frehe, Jose en Vliet, Rob van, Flean op! : komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Jikkemien van der Wal - ten Heuvel.
 62. Groot , Lieke M. de, In wetterticht idee : in blijspul. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Gurbe Dijkstra.
 63. Heyden, Haye van der, De wenboat : komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting fan Toanielferiening Halbertsma.
 64. Hijum, Baukje van, Simke 'In Frysk famke' : oer it libben fan skriuwster Simke Kloosterman. . Stifting iepenloftspul De Harkema.
 65. Hoedemakers, Hub, Ienris twaris : twa ienakters. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Tineke Hoekstra.
 66. Klop, Remco, In gearrin fan omstannichheden: komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert.
 67. Kuiper, Elmar, De fûgels fan fantasia. Bornmeer, De Gordyk.
 68. Pijpers, Hans, Twa is tefolle: in klucht yn twa bedriuwen. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra.
 69. Schalk, Sytze ; vert.: Bouke Oldenhof ; [bew.: Dirk Bruinsma], Hebeca. Bruinsma.
 70. Schokker, Jan, Klontsjes: fleurich toanielstik yn trije bedriuwen. St. U.F.T., Ljouwert.
 71. Schwab, Werner, De presidintes : trije sênes. Tryater, Ljouwert. Fryske oersetting: Bouke Oldenhof.
 72. Shaffer, Peter, Ljochtskruten : komeedzje. St. U.F.T., Ljouwert. Oersetting: Lammert Dijkstra.
 73. Snoeren, Jo : Fryske oersetting: Abele Krist, Streek troch de rekken : fleurich/spannend stik yn twa útkomsten. Grosfeld, Berlicum.
 74. Wijn, Wanny de, De goede dea. Stichting Bredero, Krommenie. Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra.
 75. Woons, Edwin ; Fryske oers.: Doeke van Seijen, Fan de famylje moatte jo it ha? : klucht yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 76. Tachtich lieten út Taizé. Gooi & Sticht, Kampen. 2e printinge. Gearstalling: Jan Breimr en Gerrit groeneveld. Muzyknotaasjes mei tekst yn orzjinele taal en Frysk.
 77. Dam, Eppie, Jong, Jan de, Ut genegen fjoer. Intrada muziekuitgave, It Hearrenfean. Tekst: Eppie Dam, muzyk: Jan de Jong.
 78. Kingma, Grytsje, Tûzen dagen. Calbona Uitgeverij, Rotterdam. Lietteksten.
 79. Mariusz, Ik sjong foar dy. Trivium, Snits. 50 sjongteksten.
 80. Schurer, Fedde, De gitaar by it boek. KFFB, Dokkum. Werprintinge. Lietteksten by fragminten út it Alde en it Nije Testamint.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 81. Blake, Quentin, Tsien kikkerts - Tien kikkers. Afûk, Ljouwert. Oerset út it Ingelsk troch Gerda van der Wijk.
 82. Bruinsma, Enno, De tsien barchjes en de koekoeksklok. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting: Klaas Bruinsma.
 83. Bruna, Dick, Stoepkant...stop!. Bornmeer, De Gordyk. Oersetting: Akky van der Veer.
 84. Dijk, Paul van, Renske wol stoer wêze. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Paul van Dijk.
 85. Emmett, Jonathan, Mol hat in geheim. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Vanessa Cabban, oersetting: Hermien van der Meer.
 86. Emmett, Jonathan, Mol yn 'e snie. Afûk, Ljouwert. 2e pr, yllustraasjes: Vanessa Cabban, Fryske oersetting: Hermien van der Meer .
 87. Ferskate auteurs, It Heechste Wurd - Bibel foar bern. KFFB, Dokkum. Yllustraasjes: Guida Joseph, Fryske oersetting: Corry Boelens.
 88. Gratama, Rients en Carla van der Heijde (yll.), Hein en syn hin / Hein en zien hinne / Hein en zijn kip. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Trijetalich: Frysk, Grinslânsk en Nederlânsk; oers Grinslânsk: Geesje Vos.
 89. Heather, Amery, Dêr komt de trein!. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Stephen Cartwright, oersetting: Gerda van der Wijk.
 90. Hill, Eric, Stip - lûden op 'e pleats. Afûk, Ljouwert. Oersetting: Gerda van der Wijk.
 91. Hill, Eric, Stip nei de pleats. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting: Rindert Straatsma.
 92. Peanstra, Auck, De Traveliers - Kantsje board op Kurasao. Afûk, Ljouwert.
 93. Peanstra, Auck, Krûpelhintsjes. Afûk, Ljouwert. 2e printinge. Ferskes foar pjutten. Yllustraasjes: Yke Reeder, muzyk: Oane Peanstra.
 94. Peanstra, Auck en Pitstra, Riemkje, Tomke foarlêsferhaaltsjes. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Luuk Klazenga.
 95. Rosen, Michael, Wy geane hjoed op bearejacht. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Helen Oxenbury, Fryske oersetting: Gerda van der Wijk.
 96. Taylor, Thomas, Lytse Mûs en it Grutte Gebakje. Afûk, Ljouwert. Yllustraasje: Jill Barton, Fryske oersetting: Hermien van der Meer.
 97. Wadman, Thys (tekst) en Meer, Kees van der (muzyk), De bisteboel fan omke Roel. Afûk, Ljouwert. Aksjeboek foar bern 2011.
 98. Wijnstra, Mindert, Jancko Douwama: in soan fan Aldeboarn. Stichting Kruis- of Doumaleen, Aldeboarn. Yllustraasjes: Natascha Stenvert.
 99. Wytsma, Baukje, Snot en triennen en oare gedichten. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Babs Wijnstra.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 100. De Fryske taalatlas 2011. Provincie Fryslân, Ljouwert.
 101. Bakker, Bert, Mijn Rink van der Velde jaar. Bert Bakker, Amsterdam. Fryske oersetting: Baukje Stavenga, teksten yn it Nederlânsk en it Frysk.
 102. Berg, Anna van den, Sytze' Maaike .....in reauntsjen sweeft oer it wetter........ Museum de Súdwâl, Warten. Oantinkens oan Sytze en Maaike mei: de jas fan Gabe, breidpatroanen, resepten, ark.
 103. Doevedans, Taeke, Burgumers, verhalen zelf. Nut Bergum, Burgum. Teksten yn it Frysk en it Nederlânsk.
 104. Douma, Arend, De tsjerke fan Poppenwier : fan roomsk parochy tsjerkje oant doarpsgebou, oer De Albalda's de Reformaasje en sa mear. A. Douma, Poppenwier.
 105. Duijf, Luitjen, Heit, fertel nochris fan froeger. L. Duijff, Aldemardum.
 106. Ferskate auteurs, Friezen yn 'e frjemdte - in skiednis fan Friezen om utens. Elikser, Ljouwert.
 107. Ferskate auteurs, Wurdboek fan de Fryske taal, diel 25. Fryske Akademy, Ljouwert. Lêste diel, v - z.
 108. Franke, Jonathan, Psychologengeneuzel?. Perio, Ljouwert. Teksten yn it Frysk en it Nederlânsk. Fryske oersetting: Willem Winters.
 109. Hylkema, Ida, Iendracht en ambysje: Concordia de Gaastmer 100 jier. Penn, Ljouwert.
 110. Jongsma, Jan, De wrâldgodstsjinsten. J. Jongsma.
 111. Koudenburg, Namkje en Jorritsma, Wybren, Lift! : 10 jier op 'e tomme troch Europa. . Ynklusyf lústerskiif.
 112. Meer - Posthumus, Dieuwke van der, Ik wurd mem! - deiboekje foar de swangerskip. Afûk, Ljouwert.
 113. Meer - Posthumus, Dieuwke van der, Mijn 2e vrouw is ook uitgenaaid!. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Geert Gratema.
 114. Meer - Posthumus, Dieuwke van der, Mijn vrouw is uitgenaaid!. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Geert Gratama.
 115. Noord, Eddy van der, Anny Bangma - Wallner: oer Wien, Grou, it ferset en Neuengamme. Uitgeverij Louise, Grou.
 116. Schiffart, Marit de (einredaksje: Douwe Kootstra), Wat in talen!. Cedin, Drachten.
 117. Spanninga, Reitse, Lekker ite, 4 seizoenen lang. Afûk, Ljouwert. Fotografy: Erik en Petra Hesmerg.
 118. Walstra, Lútsen, Fan Wilpster pad nei Langpaed. L. Walstra, Hurdegaryp.
 119. Woude, Piter van der, 'Vertrouwen' moatte je hâlde : oer in skûtsje, in skippersdochter en in skoansoan. QI-Utjouwerij, Tsjalbert.
 120. Zondag, Koen, Lange oanrin, koarte sprong : twatalich ûnderwiis yn Fryslan tusken 1800 en 1980. Fryske Akadmy / Afûk, Ljouwert.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 121. Adri de Boer, Oer alles skynt de sinne. Marista, Dronryp.
 122. Bennie Huisman, Tusken dream & die. De Goedkoope Winkel, It Hearrenfean.
 123. Berne Iepenloftspul, Swat/Wyt. Hans Wempe muziekproducties, De Hommerts.
 124. Country Wytske, Altyd wat mis. Marista, Dronryp. CD-single.
 125. Country Wytske, Myn Dream. Marista, Dronryp.
 126. Dam, Eppie (tekst ) ; Hindrik van der Meer (muz.), De wrâld is ús went. Intrada, It Hearrenfean. Mei liturgyboekje.
 127. De Kift, Brik. . Fryske oersetting : Peter Sijbenga.
 128. deROELS, deROELS. Studio Landscape, Gau.
 129. Dets Laif, Oeral is sinne. NKM Records, Flylân.
 130. Die Twa, Eachkontakt. T2 Entertainment, Drachten.
 131. Die Twa, Twasprong. Pink Records, Drachten.
 132. Douma en Douma & de dokters, Blond, bliid en blostich. Marista, Dronryp.
 133. Equal Souls, Bliedend. Equal Souls.
 134. Ferskate artysten, Fryske Cash. Marista, Dronryp.
 135. Ferskate auteurs, Krobbekoer. Afûk, Ljouwert. 25 ferskes foar pjutten.
 136. Foeke van Bruggen, Ien foar it ôfwennen. .
 137. Fokke de Groot, Sjoch ik sjong. Marista, Dronryp. Miny CD.
 138. Gerbrich van Dekken, Bubbels. Skerp Muzyk, Ljouwert. CD mei bylage (tekstboekje).
 139. Grytsje Kingma, Wytfear. Grytsje Kingma, Sint Jânsgea.
 140. Hein Jaap Hilarides, Dêr't ik weg kom. Rebound. Yn it Bildtsk.
 141. Hûnekop, Wanklanken fan 'e wurkflier. Maximum Output, Harns.
 142. Hûnekop, de, Wy ha wer spul. Frisian music, Ljouwert.
 143. Jehannes Kats Veenstra, Rare fûgel. Brand New Records, Hurdegaryp.
 144. Kleefstra/Pruiksma/Kleefstra, Deislieper. Hibernate.
 145. Kombo Bauke van der Woude, Camphell Forbes, John Eskens en Hans Sambrink, Moed en Nocht. Marista, Dronryp.
 146. Lemster Shantykoor en it Lemster Wivenkoor, Live fanút it Stoomgemaal. .
 147. Marcel Smit (tekst) en R. van der Neut (muzyk), Muzyk. Marista, Dronryp.
 148. Mariusz & de Muzikanten, Blaas der op. Marista, Dronryp.
 149. Mariusz & de Muzikanten, Blaas der op. Marista, Dronryp. CD-single.
 150. Mariusz & de Muzikanten, Farwol. Marista, Dronryp. CD-single.
 151. Mariusz & de Muzikanten, Ik sjong foar dy. Marista, Dronryp. CD-single.
 152. Mike Wever, Simmer yn Fryslân. .
 153. Nanne & Ankie, Simke: in Frysk famke. Windrose Music, Burgum. CD-single.
 154. NNB, Grutte Pier. Marista, Dronryp.
 155. Reina Rodin, Wetterkâld. .
 156. Sake, Los. Marista, Dronryp. Ferskes yn it Ljouwerters.
 157. Sânman en Sikke, Dat sadwaande. .
 158. Souldada, Oer de grins. Marista, Dronryp.
 159. Tet Rozendal, It wûnder út de Wâlden. Marista, Dronryp.
 160. Très Chic, .... as swiete wyn. .

   

  top

  audioboeken.

 161. Bottema, Sjoerd, It piipjen fan de proai. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 162. Peanstra, Auck, De Traveliers - Kantsje board op Kurasao. DAT tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 163. Tolkien, J.R.R., De Hobbit: audioboek foarlêzen troch de oersetter Anne Tjerk Popkema. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 164. Tromp, Hylke, Oldenhof, Bouke, Jong, Alpita de, Sijens, Doeke, Oer Fryske literatuer 2000 - 2010. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 165. Vries, Abe de, Dy't in hûs fynt op 'e wyn: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Gedichten 2002-2010.

   

  top

  E-boeken.

 166. Chaucer, Geoffrey, De Canterbury Ferhalen. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Oersetting út it Middelingelsk troch Klaas Hoekstra.
 167. Clerc, Guillame le, Fryske oersetting: Klaas Bruinsma, Fergút. Elikser, Ljouwert.
 168. Tennyson, Alfred, De fal fan Camelot. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Oerset út it Ingelsk troch Geart fan der Mear.