Nije Frysktalige útjeften, 2010

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Abma, G. Willem, De roekkat. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1986).
 2. Akkerman, Paulus, It Freark Jabiks folk. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e printinge (neffens de 3e pr. út 1994), 1e pr. 1941.
 3. Andringa, Greet, Los sân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Kadoboek 'Moanne fan it Fryske boek' 2010 .
 4. Annema, Froukje, Sûnder garânsje. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e printinge (neffens de 3e pr. út 1999), 1e pr. 1992.
 5. Berga, Wilco, Eilândochters. Afûk, Ljouwert. 2e printinge.
 6. Berga, Wilco, Hauk en hazze. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1993).
 7. Bilker, Jetske, Imitaasjelear. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1988).
 8. Boersma, Hidde, Fol túch de mist yn. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 9. Boersma, Piter, It libben sels. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1997).
 10. Brolsma, Reinder, Spegel fan Fryslân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. ferhalenbondel.
 11. Brolsma, Ulke, Werom nei Fryslân. Bornmeer, De Gordyk.
 12. Brouwer, Abe, De Gouden Swipe. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 15e pr. (neffens de 12e pr. út 1985).
 13. Bylsma, Meindert, De brêgesitter. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 14. Bylsma, Meindert, Shit my mar lek. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1998).
 15. Claus, Marga, Oxzana: ferhaal fan in flechtling. Afûk, Ljouwert. 4e printinge.
 16. Cuperus, Watse, Swart mar leaflik. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e printinge (neffens de 3e pr. út 1998), 1e pr.1949.
 17. Fear, Ypk fan der, Eilân fan de silligen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e pr. (neffens de 2e pr. út 1981), 1e printinge 1966.
 18. Fear, Ypk fan der, In fatsoenlik famke. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1984).
 19. Fear, Ypk fan der, Ta him dyn begearte. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 5e printinge (neffens de 4e pr. út 1999), 1e pr. 1949.
 20. Ferskate auteurs, De waarmte fan desimber, winterferhalen en mear foar winterske jûnen. Afûk, Ljouwert. Yllustrearre mei prachtige winterlânskippen.
 21. Goïnga, Hylkje, Frijende kikkerts. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e pr. (neffens de 2e pr. út 2010), 1e printinge 1985.
 22. Goïnga, Hylkje, Hynstefigen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1990).
 23. Groot, Gjalt de, It swetshok : ferhalen fan in fjildman. Bornmeer, De Gordyk.
 24. Haan, Josse de, Piksjitten op Snyp. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1999).
 25. Haisma, Nyckle, Peke Donia de koloniaal. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 7e printinge (neffens de 6e pr. út 1993), 1e pr.1943.
 26. Haisma, Nyckle, Simmer. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1948).
 27. Hardy, Thomas, Tess fan de D'Urbervilles. Elikser, Ljouwert. Oerset út it Ingelsk troch Geart fan der Mear.
 28. Hem, Bouke van der, De Fuery. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 29. Holtrop, T.E., De wylde boerinne en oar wurk. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1931).
 30. Houten, Ulbe van, De rook fan it lân. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 3e pr. út 1994).
 31. Houten, Ulbe van, De sûnde fan Haitze Holwerda. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 11e pr. (neffens de 9e pr. út 1983), 1e printinge 1938.
 32. Huisman, Bennie, Lytse histoarje fan langst. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 33. Hylkje Goïnga, Frijende kikkerts. Elikser, Ljouwert. 2e printinge.Yn de rige 'Fryslân lêst syn toppers'.
 34. Jong, Ferdinand de, Guozzeflecht. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 35. Jong, Steven de, De Wuttelhaven del. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e pr. (1e pr. 1989).
 36. Kiestra, Douwe Hermans, De froulju fan de fetweider. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 3e pr. út 1993).
 37. Kingma, Bart, Griene Simmer. Elikser, Ljouwert.
 38. Kloosterman, Simke, De Hoara's fan Hastings. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 8e pr. (neffens de 7e pr. út 1992).
 39. Kloosterman, Simke, It jubeljier. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 5e printinge (neffens de 4e pr. út 1994), 1e pr. 1927.
 40. Kootstra, Douwe, Paradys oan de baai. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Literêre reisferhalen.
 41. Krol, Piter, Suteljenderwize teplak: oantinkens fan in bakkersfeint (± 1940-1948). Hispel, Wiuwert. 2e printinge, egodukumint.
 42. Meer, Aggie van der, Winter oan see. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 43. Meulen, Tjibbe Gearts van der, In brulloft yn 'e Wâlden en oare wiere forhalen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1974), útjûn ta gelegenheid fan it 150ste bertejier.
 44. Miedema, Hessel, Op 'e literaire toer. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1973).
 45. Oetie, Simen, It libben in dream: roman yn ferhalen. Elikser, Ljouwert.
 46. Pietersen, Lieuwe, It genoatskip. De Fryske Boekeklub, Oudehaske. Kristlik Fryske folksbibleteek ; nû. 461.
 47. Ploeg, Durk van der, De kjeld fan it noarden. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 48. Poortinga, Ype, De ring fan it ljocht. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1976).
 49. Prins, Einte, It spoar bjuster. De Fryske Boekeklub, Oudehaske. nû. 462.
 50. Riemersma, Trinus, De Reade Bwarre. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e pr. (neffens de 2e pr. út 1993).
 51. Rozendal, Anders M., De Sjamaan fan Ealawier. De Fryske Boekeklub, Aldehaske. KFFB nû. 458.
 52. Schaaf, Sjoerd van der, De bijekening. TDE-Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e pr. (1e pr. 1983).
 53. Schoorstra, Willem, Swarte ingels. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 2004).
 54. Speerstra, Hylke, It wrede paradys : it ferfolch. Bornmeer, De Gordyk. Mei tajeften, foto's en nije ferhalen.
 55. Steenmeijer - Wielenga, Tineke, De oare helte. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 2e pr. út 1997).
 56. Steenmeijer, Frans en Tineke, Moard yn 'e Médoc. Bornmeer, Ljouwert.
 57. Tamminga, D. A., De boumaster fan de Aldehou. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 1e pr. út 1985).
 58. Terpstra, Arjen, It eagleton segel. Friese Pers, Ljouwert.
 59. Terpstra, Arjen, De hearen fan Fryslân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e printinge.
 60. Terpstra, Piter, Fjouwer minsken yn in stêd. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 3e pr. út 1995), 1e pintinge 1956.
 61. Tiemersma, Koos, De ljedder. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 4e pr. (neffens de 1e pr. út 2002).
 62. Tigcheldam, Geart Jan, De kweeste fan ridder Pieter 'Geef-mar-Linich' fan Skingen. Skanomodu, Groningen. In frije bewurking fan de kening Arthur saga.
 63. Tjeerdsma, Rommert, Reboelje yn Kollumerlân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Histoaryske roman.
 64. Tjerkstra, Willem, Ridder fan Snits, diel 1: Rom. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1999).
 65. Velde, Rink van der, De oarloch fan Rink fan der Velde. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Omnibus: Beafeart nei Saint-Martin, De Ofrekken en Alde Maaie.
 66. Verf, Willem, In delgeande tiid en oare plysjeferhalen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr.1983).
 67. Verne, Jules, In wrâldreis yn 80 dagen. Jules Verne Genoatskip, Dordrecht. Oerset út it Frânsk troch Syt Bakker-Palma.
 68. Wadman, Anne, De smearlappen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 8e pr. (neffens de 7e pr. út 1983), 1e printinge 1963.
 69. Wadman, Anne, In bolle yn ’e reak. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1986).
 70. Wijnstra, Mindert, It kweade wiif fan Hylpen. Afûk, Ljouwert. 6e printinge.
 71. Wind, Harmen, It ferset. Afûk, Ljouwert. 2e printinge.
 72. Wybenga, Jan, Moai waar en lange dagen. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1981).

   

  top

  dichtwurk.

 73. Abma, Willem G., Inerlik ferskinen. Bornmeer, De Gordyk.
 74. Bal, Irene, De genade van een krimpende geest - De genede fan in krimpende geast. Philip Elchers, Grins. Twatalich.
 75. Berga, Wilco, Harnzer tijgedichten - Harlinger getijgedichten. Afûk, Ljouwert.
 76. Boersma, Piter, Stjoer de strjitmakker. Hispel, Wiuwert.
 77. Bosma-de Jong, O., Was de weg zo kort.......? Of heb ik zo snel gelopen?. Boersma, Drachten. Nederlandse- en Fryske gedichten.
 78. Chaucer, Geoffrey, De Canterbury Ferhalen. Elikser, Ljouwert. Oersetting út it Middelingelsk troch Klaas Hoekstra.
 79. Dijkstra, Jogchum, De sinne skynt. Eigen behear, Akkrum. Sechstich gedichten.
 80. Dijkstra, Jogchum, Willewurk. Eigen behear, Akkrum. Sechstich lichte gedichten.
 81. Elgersma, Jildou, Finzen tusken libben en dea. Elikser, Ljouwert.
 82. Feddema, Anne, Torpedo's los!. Bornmeer, De Gordyk.
 83. Ferskate auteurs, It heiteleaze bern. Tresoar, Ljouwert. Uitg. t.g.v. de heropening van Tresoar op vrijdag 19 maart 2010.
 84. Germs, Jan, Reizger wêrhinne?. J. Germs, Burgum. ps. Jan Jongsma.
 85. Groot, Edwin de, Tongfal. Bornmeer, De Gordyk. Mei foto's fan Tjibbe de Jong.
 86. Hettinga, Tsjêbbe, Aan schor en Stad Niks voorbij - Oan leech en Stêd Niks foarby. Friese Pers Boekerij/ Poetry International, Ljouwert/ Rotterdam. Uitg. t.g.v. Gedichtendag 2010.
 87. Hut, Arjan, Tin. Afûk, Ljouwert.
 88. Hylkema, Jouke, Op 'e kofje yn 'e kosmos. Elikser, Ljouwert.
 89. Jong, Anny de, Waarmte in wurd. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 463.
 90. Kampen,. Elske, Fan glês it brekken. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 91. Ovidius, Feroarings fan stal. Bornmeer, De Gordyk. Oersetting: Klaas Bruinsma.
 92. Penninc en Vostaert, De roman fan Walewein. Elikser, Ljouwert. Ridderroman. Fryske oersetting: Klaas Bruinsma.
 93. Pseudo-Homearus, oerset troch Klaas Bruinsma, De Striid tusken Froasken en Mûzen. Elikser, Ljouwert. Yn it Gryksk, Nederlânsk en it Frysk.
 94. Rodenboog, Pim, De muze dûnset op 'e jarrekolk. 't Aldahuys, Bears. Nederlânske- en Fryske gedichten.
 95. Rodenboog, Pim, Fersbylden. Eigen behear, Bears. Mei skilderijen fan Doet Boersma.
 96. Soepboer, Albertina, De trektocht. Contact, Amsterdam. Fryske gedichten mei in Hollânske oersetting.
 97. Veer, Tryntsje van der, Binnentún. Elikser, Ljouwert. Bondel haikû's yn it Frysk.
 98. Vries, Abe de, Sprankeskyn. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 99. Wind, Harmen, Heechtiid. Afûk, Ljouwert.
 100. Woelinga, Harm, Taastber fier fuort. Woelinga, Feanwâlden.
 101. Wytsma, Baukje, Sân wylgen. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 102. Ayckbourn, Alan, In saaklike affêre. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Baukje Stavenga.
 103. Ayckbourn, Alan, Yn de gloaria. Frats, Ljouwert. Oers. Tryntsje van der Zee, fert. fan: Just between ourselves.
 104. Bijsterveld, Sieger, 'Happy family'. St. U.F.T., Ljouwert.
 105. Bijsterveld, Sieger, Ald en Nij. Frats, Ljouwert.
 106. Bischoff, Tjeerd, oers. Peter Sijbenga, Down South. Tryater, Ljouwert.
 107. Boer de, Renske L. M., Kleur makket fleur. Frats, Ljouwert.
 108. Bos, Geart, Blauprint. Frats, Ljouwert. Fert. fan: Blauwdruk.
 109. Cooney, Ray en Chapman, John, Skik ris wat op, ju: klucht yn twa bedriuwen. St. U.F.T., Ljouwert. Oers. Gerrit Dijkstra, fert. fan: Move over, Mrs. Markham.
 110. Damen, Peter, De ferkearde koffer. Grosfeld, Berlicum (NB). oersetter: Jan de Vries.
 111. Damen, Peter, Ynwenning ferplicht. Grosfeld, Berlicum (NB). oersetter: Jan de Vries.
 112. Davids, Ton, In ûnbeskreaun blêd: in komyske trilder yn trije útkomsten. Grosfeld, Berlicum (NB). Oersetter: Abele Krist.
 113. Davids, Ton, It klapstik : fleurich toanielstik. St.U.F.T., Ljouwert. Oers. fan Piter M. Renia, fert. fan: Het kanon van Navaronne.
 114. Durbridge, Francis, In deadlik sliepmûtske. St. U.F.T., Ljouwert. Oers. Anne Marie Gaikema-Westra, fert. fan: Deadly Nightcap.
 115. Elstgeest, Ton, De sekte fan Swami: klucht yn trije bedriuwen. St. U.F.T., Ljouwert. Oers. Gerda van Wijk, fert. fan: Swami Sri Ramshni.
 116. Ensler, Eve, It goede lichem. Frats, Ljouwert.
 117. Han N, Gerard, De flok fan de Heksehammer: drama. St. U.F.T., Ljouwert.
 118. Heyden, Haye van der, Bêdgeheimen: in relaasjekomeedzje sûnder slipke, dus gjin ûnderbloekewille. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Joop Mast.
 119. Heyden, Haye van der, Daan & Doris en Dik & Debbie. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Meintsje Brouwer.
 120. Hijum, Baukje van, Durk Tabak. Frats, Ljouwert.
 121. Hijum, Baukje van en Cuperus, Watse, Swart mar leaflik. Frats, Ljouwert. Nei it boek fan Watse Cuperus.
 122. Hoogland-Pitstra, Riemkje, It geheim fan de stoomboat. Winterevents, Hurdegaryp. Bewurking: Marius del Grosso.
 123. Hornby, Ian, Folk yn!!! skriller komeedzje yn trije bedriuwen. Frats, Ljouwert. Oers. Doeke van Seijen, fert. fan: Hello.... Is any body there?.
 124. Humphrey, Olga, Oanstutsen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Agatha Hijlkema - Jorna.
 125. Judkovskaja, Ira, Master en Margarita. Tryater, Ljouwert. Nei it boek fan Michail Boelgakov, oers. Peter Sijbenga.
 126. Kooistra, Jappie, Stoarm yn de lijte : in bjusterbaarlike syl-revu ta eare fan it 75-jierrich bestean fan G.W.S.. Kooistra, Jappie, Grou.
 127. Lang, Stephan, De simmer fan 45: iepenloftspul Burgum 2010. . Fryske oersetting: Tineke Hoekstra.
 128. Marriot, Anthony en Grant, Bob, Oh, myn leave...: klucht yn twa bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar. Oersetter: Siep Jorna.
 129. Marriot, Anthony, Grant, Bob, Oh myn leave... : klucht yn twa bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar. Oers. Siep Jorna, fert. fan : Darling Mr. London.
 130. Meer, Aggie van, Brulloftsgasten: in tragy-komeedzje. Frats, Ljouwert.
 131. Moors, Mart, Kwaksalverskwalen: in jûnfoljende klucht yn fjouwer útkomsten. Grosfeld, Berlicum (NB). oersetting: Abele Krist.
 132. Pijpers, Hans, Skeind: monolooch. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Siep Jorna.
 133. Popma, Froukje, Tine kin it paad net fine en In barre tocht: twa ienakters. St. U.F.T., Ljouwert.
 134. Slotboom, Carl, Komkommertiid : toanielstik yn trije bedriuwen. Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, Krommenie. Oersetting en bewurking: Baukje Stavenga.
 135. Spyksma, Johannes, Fiif foar tolven. Frats, Ljouwert.
 136. Thomas, Robert, Fûke foar in man allinne. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Jan Stienstra.
 137. Toering, Romke, In freed yn 'e maitiid: in dei út it libben fan trije manlju en in frommeske. 'Underweis nei Baardelân'. Frats, Ljouwert. Útjefte ta gelegenheid fan de útrikking fan de Fedde en Martha Bergsma Priis 2003 .
 138. Tol, Jan, Dizze frou...is jo man!. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oersetting: Baukje Stavenga.
 139. Tsjechov, Anton, Omke Wanja : sênes út it libben op it lân yn fjouwer bedriuwen. Frats, Ljouwert. Oers. Ytsje Hettinga.
 140. Vos de Wael, Machteld, Kromme teannen. St.U.F.T, Ljouwert. Fryske oersetting: Anneke Roodbergen-de Jong.
 141. Vries, Wimpy de, Komt Kerst mei Kryst:. St. U.F.T., Ljouwert. Ienakter.
 142. Vries, Wimpy de, Thús. St. U.F.T., Ljouwert. Monolooch.
 143. Winter, Lenie de, Laitsje en gûle op 'e merk. St.U.F.T, Ljouwert. Ienakter. Fryske oersetting: Tineke Hoekstra.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 144. Atsma Lippe, Bekkema Klaas, Veenstra Durk H., De Rottefalle troch de ieuwen hinne : diel 2. , Rottefalle. Teksten in het Fries en in het Nederlands.
 145. Bakker-de Jong, Alice, Verhalen in zeepbellen. Eigen behear, Ljouwert. Teksten yn Frysk en Nederlânsk.
 146. Boer, Tryntsje de, Fan ljocht en skaad op ´t libbenspaad : een familiegeschiedenis. T. de Boer.
 147. Dam, Eppie, Meer, Hindrik van der, Vries, Abe de (gearstallers), Fan in tút in tintsje bouwe: gedichten en lieten oer de leafde. Intrada, It Hearrenfean.
 148. Haaima-Hoekstra, Marije, Ta Jo. Elikser, Ljouwert. Bondeling fan de fersprate gedichten, ferhalen en spreuken fan Marije Haaima-Hoekstra foar bern en jeugd en âlderen.
 149. Hettinga, Eeltsje en Rypma, Gerben, Gerben Rypma: de keunstner fan it dûbele krús. Gerben Rypma Stifting, Blauhûs.
 150. Hibma, Tytsje, Puzzelstikjes. KFFB, Aldehaske nû.464.
 151. Landman, Riek, Feest mei toaniel. Bornmeer, De Gordyk.
 152. Mark, Aly van der, Fan roazen & framboazewyn : it ferhaal fan in tún. Afûk, Ljouwert.
 153. Meer, Aggie van der (tekst), Pruiksma, Hoite (kompsysje), Hear it wetter, hear de geast. Oratoriumvereniging, Boalsert. Jubileumwurk, komponearre yn opdracht fan Oratoriumvereniging Bolsward.
 154. Piebenga, Jan, Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e printinge (neffens de 2e pr. út 1957), 1e pr. 1939.
 155. Schaaf, Sjoerd van der, Skiednis fan de Fryske biweging. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1977).
 156. Schurer, Fedde, De besleine spegel: autobiografy. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 3e pr. (neffens de 2e pr. út 1998).
 157. Spoelstra, Janneke, Feest op 'e Mûne. .
 158. Spoelstra, Janneke, Vries, Abe de, Winters, Willem, Hoekstra, Eric, Boersma, Piter en Sijens, Doeke (einred.), De wrâld fan Brolsma : seis nije essees. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 159. Veer, Tryntsje van der, Oer it wetter op 'e weagen fan myzyk en pöezij. Elikser, Ljouwert. Mei CD.
 160. Wadman, Anne, It kritysk kerwei : resinsjes en skôgingen 1950-1970 : kritiken en essays. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1990).
 161. Wadman, Anne, Kritysk konfoai. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge ( 1e pr. 1990).
 162. Wadman, Anne, Mei Abraham fûstkje. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1969).
 163. Wadman, Anne, Oer oarmans en eigen : kritiken en essays. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1994).
 164. Wiersma, Doede, Wekker bliuwe! : in appèl foar elke dei. De Fryske Boekeklub, Aldehaske. 2e printinge, KFFB nû 460.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 165. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke yn it ferkear. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga en Linda de Haan, ferskes: Geartsje Douma.
 166. Allen, Jonathan, Fan de lytse knyn dat boe seit. Afûk, Ljouwert. Oers. Gerda van der Wijk.
 167. Amery, Heather & Cartwrifht, Stephen oers. Sietze T. Hiemstra, Tûzen wurden. Afûk, Ljouwert. 5e wizige printinge.
 168. Bilker, Jetske, Sjouke en Kevin. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F: taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. Lêsboekje. .
 169. Boeke, Jet, Dikkie Dik : poezesirkus. Afûk, Ljouwert. oers. út it Hollânsk: Hermien van der Meer.
 170. Bruin, Anita de en Straatsma, Paul, In terapiehûn foar Sytse. Stichting Helphûn Fryslân, Stiens. Fryske oersetting: Jan de Boer.
 171. Bruinsma, Enno, De gouden knikkert. Elikser, Ljouwert. Yn it Frysk oerset troch Klaas Bruinsma.
 172. Bruna, Dick, Lytse Pluis. Bornmeer, De Gordyk. Fryske oers. Steven Sterk.
 173. Bruna, Dick, Nijntje op 'e buorkerij. Bornmeer, De Gordyk.
 174. Cate, Marijke ten (yll.), Jezus wurdt berne, bernebibelboekje: Lucas 1: 26 -28; 2: 1 - 7; 2: 8 - 20; 2: 25 - 40. NBG, Haarlem, Jongbloed, It Hearrenfean. Mei DVD, oers. Hermien van der Meer.
 175. Cate, Marijke ten, yllustraasjes, teksten: ferskate auteurs, oersetting: Hermien van der Meer, Bernebibel. Nederlands Bijbelgenootschap, It Hearrenfean. Utjûn yn gearwurking mei de Afûk, Ljouwert.
 176. Douma, Geartsje, Tomke nei de toskedokter. Afûk, Ljouwert. Yll. Luuk Klazenga.
 177. Dykstra, Lida (tekst), Ree, Arne van der (yll.), Ik hâld fan Pod, in boek mei 100 bisten. Bornmeer, De Gordyk.
 178. Genechten, Guido van, In echt famke. Afûk, Ljouwert. oers. út it Hollânsk: Gerda van der Wijk, Vert. van: Een echt meisje.
 179. Genechten, Guido van, In echte jonge. Afûk, Ljouwert. oers. út it Hollânsk: Gerda van der Wijk, Vert. van: Een echte jongen.
 180. Genechten, Guido van, It grutte oankrûpers-boek. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Gerda van der Wijk ; Oarspr. titel: Het grote knuffel-boek.
 181. Genechten, Guido van, It grutte oankrûpers-boek. Afûk, Ljouwert. Oersetting fan Gerda van Wijk.
 182. Grypstra, Ate, Rinze hat de hik. Afûk, Ljouwert. Yll. Laurens Bontes.
 183. Grypstra, Ate, Tsjang tsjin tiid. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F: taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. Lêsboekje..
 184. Hill, Eric, Stip kriget in suske. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. Hermien van der Meer.
 185. Jong, Anny de, De Traveliers - In flitsend hûntsje. Afûk, Ljouwert.
 186. Jong, Ate de, Op 'e tribune. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 187. Leest, R. R. R. der, Cap Sud. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e pr. (1e pr. 1980).
 188. Mack, Buorkerijbisten. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. Hermien van der Meer.
 189. Mack, Jonge bisten. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. Hermien van der Meer.
 190. Meer, Jurjen van der, De hutte. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F: taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. Lêsboekje..
 191. Molen, Janny van der, It fleanwûnder. Bornmeer, De Gordyk. Yllustraasjes Monique Beijer, oersetting Akky van der Veer.
 192. Peanstra, Auck, In geheime kat. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F: taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. Lêsboekje..
 193. Peanstra, Auck en Pitstra, Riemkje, Tomke ferkearsboek. Afûk, Ljouwert. Yll. Luuk Klazenga, mei CD.
 194. Pitstra, Riemkje, Tomke, boartsje yn 't bad. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes: Luuk Klazenga.
 195. Reitsma-Ferwerda, Alie, Snorhierren en in sturtsje. Elikser, Ljouwert. Yll. Gerda Stapersma-van Willigenburg.
 196. Schotanus, Jan, De Traveliers - Fûgelfrij yn de Canyon. Afûk, Ljouwert.
 197. Terlouw, Jan, Kening fan Katoaren. Elikser, Ljouwert. Oerset út it Nederlansk troch Ytsje Steen-Buwalda.
 198. Veer, Akky van der, Swart op wyt. TDE Nije Biblioteek, Ljouwert. 2e printinge (1e pr. 1985).
 199. Wadman, Thys, De oerwinning fan Tido Houtsma. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 200. Bûsboekje 2011. KFS. Tema: duorsum troch de tiid.
 201. Boersma, Rein, Mei in glimke: flitsen út myn wethâldersbestean. Penn, Ljouwert.
 202. Bosma, Jan, Doarpsmienskip Mantgum 1960 - 2010: 50 jaar geschiedenis over Lyts Kanaän. Doarpsmienskip Mantgum, Mantgum. Utjefte ta gelegenheid fan it fyftich jierrich bestean yn 2010.
 203. Braaksma, Skelte, De F.K.P. in Fryske oarlochsstrip. Perio, Ljouwert. Perio-Jonkies nr. 1.
 204. Corporaal, Joke, Grimmig eerlijk. Afûk/Fryske Akademy, Ljouwert. Dissertaasje oer Anne Wadman.
 205. De Peijesjongers, Boppe ús de blauwe loften. Studio Après Midi, Burgum. 1e útjefte 2005.
 206. Dijkstra, F.B., Stavering. Afûk, Ljouwert. Sânde wizige printinge, earste printinge 1991.
 207. Dijkstra, Tialda; Ashton, Kate; Boer de-Fekkes, Uilkje, : Tinkskrift : 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek, 1934-1984-2009. De Fryske Boekeklub. KFFB ; nû. 459.
 208. Douma, Arend, Kleaster Ingwert: it Franciskaner kleasterke te Poppenwier en de twa kleasterpleatsen. Arend Douma, Poppenwier.
 209. Dykstra, Jan Pieter, Feriening fan âld-Warkumers 1955 - 2010: 55 jier skiednis. . Foto's: Henk Gorter.
 210. Groenhof-Hielkema (gearst.), Us memmetaal 80 jier: 1930-2010. Frysk Selskip 'Us Memmetaal', Assen.
 211. Haan, Wieke de, Sara en sa. Perio, Ljouwert. Perio-kleintje nr. 42 .
 212. Hemminga, Piet, Management fan it Fryske taalbelied: ûndersyk nei it taalmanagement yn tsien Europeeske lannen en in opset foar it Frysk. Fryske Akademy, Ljouwert.
 213. Jong, Jaap de, Oan 'e dyk set by Holwert: ekology, skiednis ûndersyk en natoerbehear om de waadkwelder Holwert-East hinne. Fryske Akademy, Ljouwert. Dr. J. Botke-rige nr. 32.
 214. Liemburg, Johanneke, Fedde Schurer biografie van een Friese koerier. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 215. Popkema, Jan (einred.), 50 jier Fryske Krite Dr. G.A. Wumkes Burgum. Fryske Krite Dr. G.A. Wumkes, Burgum.
 216. Post, Jan, Twa Tynjes, en in protte lytse dinkjes. Fondsen de Neitiid, Ljouwert.
 217. Posthumus, Dieuwke, Heit, fertel!. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan .
 218. Posthumus, Dieuwke, Mem, fertel!. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan .
 219. Pott, Eckart ; bewurking en Fryske oers. út it Hollânsk Sake Roodbergen, Fûgels. Bornmeer, De Gordyk. [Oorspr. titel: Vogels].
 220. Roodbergen, Sake P., Libellen yn Fryslân. Bornmeer, De Gordyk.
 221. Roodbergen, Sake P., Ljippen, lân en leafde : it aaisykjen eartiids en no. Bornmeer, De Gordyk.
 222. Sijens, Doeke, Reinder Brolsma. Friese Pers Boekerij, Tresoar en FryskeHistoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert. Skriuwers yn byld 8.
 223. Spanninga, Reitse, Lekker ite bûten in simmerske dei mei Reitse Spanninga. Afûk, Ljouwert.
 224. Spoelstra, Janneke, Post, Jantsje, Hut, Arjan en Hofman, Martha, Fries-Nederlands, Nederlands-Fries. Prisma, Houten. 2e pr..
 225. Sterk, T.R., Wurkmeitsje fan taalbelied: advys oer moasje 'Taalsintrum Frysk'. Berie foar it Frysk en Provinsje Fryslân, Ljouwert.
 226. Vries, Geart de, Jongstra Atte (e.o.), Op Terschelling, 25 jaar literaire activiteiten in Leeuwarden : SLAL 1983-2008. Bornmeer, Ljouwert.
 227. Vries, Jan de, Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden. Bornmeer, De Gordyk. Mei yllustraasjes fan Anne Tjerkstra.
 228. Vries-van der Werff, Jansjet de, De geast fan 'e Lytse Geast. van der Eems, Easterein.
 229. Wijnstra, Mindert, Foarlêze Soarch en Musea: foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Afûk, Ljouwert. Organisaasje Wurkgroep Soarch en Musea.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 230. Baldrs Draumar, Noardseegermanen. Baldrs Draumar. Miny CD.
 231. Berne Iepenloftspul, Peter Pan. Kees Music Productions, Grins.
 232. Bernlef Koar en Piter Wilkens (komp. en tekst), Bernlef 85, oant hjir en fierder. Frieniging foar Fryske Jongerein Bernlef, Grins. CD-single.
 233. Brandsma, Janny, Leafdesnacht. Studio Après Midi, Burgum.
 234. Country Wytske, Dûnsje mei my. Marista records, Dronryp.
 235. Country Wytske, Fereale as in hin. Marista, Dronryp. CD-single.
 236. Country Wytske, Ik ha dy en do hast my. Marista, Dronryp. CD-single.
 237. Country Wytske, Lekke Bân. Marista, Dronryp. CD-single.
 238. Dam, Eppie, Jong, Jan de, Wylst de wrâld fan wille skattert : in Frysk rekwiem. Intrada muziekuitgave, It Hearrenfean. Tekst: Eppie Dam, muzyk: Jan de Jong.
 239. De Doelleazen, De mem fan Doutzen. Marista, Dronryp. CD-single.
 240. De Doelleazen, Strjitlizzer. Marista, Dronryp. CD-single.
 241. De Doelleazen Ft. Piter Wilkens, Paad Werom. Marista, Dronryp. CD-single.
 242. De Dúnsjongers, 10 jaar De Dúnsjongers. De Dúnsjongers, Bakkefean.
 243. De Hellingbazen, Yn 'e brâning. De Hellingbazen, Feanwâlden.
 244. De Hûnekop, Raast oan 'e protters. Marista, Dronryp.
 245. De Kast, Welkom thuis. Syco Productions, Ljouwert.
 246. De Peijesjongers, 10 jier De Peijesjongers. Studio Après Midi, Burgum.
 247. Die Twa, Die Twa. Diesel Joy Music Publishing.
 248. Die Twa, Die Twa. Diesel Joy Music Publising.
 249. Die Twa, Simmer yn Fryslân. Marista, Dronryp.
 250. Dieuke de Vries, Skippers fan hjoed. NKM Records, Flylân.
 251. Diggelfjoer, Fonkelnij. Marista, Dronryp.
 252. Douwstra, Gurbe, Thús. Marista, Dronryp. Teksten en oersettingen: Gurbe Douwstra en Bart Kingma.
 253. Ebele, Welkom in mijn hart. Ebele Wijbenga, Drachten.
 254. Ferskate artysten, Aaipop. Studio Landscape, Gau. Aaipop 2010 - live sammel CD.
 255. Ferskate artysten, Bob Dylon yn it Frysk. ACB, Wommels. Ynklusyf DVD.
 256. Ferskate artysten, Dylan in het Fries. ACB, Wommels. In Fryske earbetoan oan Bob Dylan.
 257. Ferskate artysten, Kryst yn Fryslân. .
 258. Ferskate artysten, Verzamel CD Dantumadeel. Marista, Dronryp.
 259. Gemengd koor Sjongsum, Sjongsum 1990 - 2010. Gemengd koor Sjongsum, Warkum.
 260. Grytsje Kingma, Wjerlûd. Grytsje Kingma, Sint Jânsgea.
 261. Het Goutumer shanty- en balladekoor, Wij varen vrij. Studio Après Midi, Burgum.
 262. Jarretank, Fryske rebel. Marista, Dronryp. Fryske hardcore.
 263. Jitiizer, Ut 'e skroeven. .
 264. Katterpilaar, Bruggenbouwer. Noon Records.
 265. Kramtried, Kramtried. . CD-single.
 266. Ljoubjr, Blauwe Moanne. Marista, Dronryp. Mei fideoklip 'Dûnsje'.
 267. Marcel Smit, De kop der foar!. Marista, Dronryp. CD-single.
 268. Mini Baggelbakjes, Feest. It Damshûs, Nij Beets. Bernekoar.
 269. N.N.B., Rock & Beuke. Marista, Dronryp.
 270. Nynke Laverman, As de leafde net bestie. Toon Hermans Huis Fryslân, Ljouwert. Tekst en myzyk: Toon Hermans, oersetting: Nynke Laverman.
 271. Piiptsjilling, Wurdskrieme. Experimedia, Kent Ohio.
 272. Piter Wilkens, De fleanende Hollanner. Achterdyk Produksjes, Marsum. Piter Wilkens sjongt Cornelis Vreeswijk.
 273. Sinjael, Gospelband Donkerbroek, Spiegels van liefde. Studio Aprés-Midi, Burgum.
 274. Strange Onions, Drave. Strange Onions.
 275. Strawelte, Anneke Douma & de Harrekieten, Moaie eagen. Marista, Dronryp.
 276. Streksum, Wolkom. Studio Aprés Midi, Burgum.
 277. Three-Ality, Kryst yn Fryslân. Span Records, Sint Anne.

   

  top

  audioboeken.

 278. Andringa, Greet, De diggels fan Che: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 279. Bangma, Jelle, Bretaalwei De Brand: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 280. Boomsma, Joop, Ien foar de wraak: audioboek foarlêzen troch Sjoerd van Beem. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 281. Bylsma, Meindert, Fan flierefluiters en droechstinners: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 282. Claus, Marga, Bollman & Bollman: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 283. Goïnga, Hylkje, Nei it Park: audioboek foarlêzen troch Jenny Boomsma - Eppinga. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 284. Haan, Wieke de, Ophysje en delbêdzje: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 285. Jong, Anny de, De Traveliers - In flitsend hûntsje. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 286. Jong, Anny de, DeTraveliers - Yslik aktyf. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 287. Jong, Anny de, Help... in hûn: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Berneboek.
 288. Ploeg, Durk van der, Under der Seespegel: audioboek foarlêzen troch Wouter van der Wal. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 289. Rozendal, Anders M., Hupsakee en oare ferhalen: audioboek foarlêzen troch Jacobus Knol. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 290. Schotanus, Jan, De Traveliers - Fûgelfrij yn de Canyon. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 291. Velde, Rink van der, De Fûke: audioboek foarlêzen troch Sjoerd van Beem. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 292. Vries, Sietse de, Kûgels foar Kant: audioboek foarlêzen troch Jan Schotanus. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.

   

  top

  E-boeken.

 293. Kingma, Bart, Griene Simmer. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert.
 294. Penninc en Vostaert, De roman fan Walewein. TDE-Nije Biblioteek e-book, Ljouwert. Fryske oersetting: Klaas Bruinsma.