Nije Frysktalige útjeften, 2009

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Feestlift : 4 bekroande ferhalen, 4 mystery skriuwers. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Boekewikegeskink 2009.
 2. Bakker, Bert, Ien mei de dingen : ferhalen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga.
 3. Bottema, Sjoerd, It piipjen fan de proai. Afûk, Ljouwert. Ferhalen.
 4. Bremer, Harke en Hoekstra, Jarich, De frouwepenje. Bornmeer, De Gordyk.
 5. Brolsma, Ulke, Werom nei Grou. Bornmeer, [De Gordyk].
 6. Claus, Marga, Bollman & Bollman. Afûk, Ljouwert.
 7. Dykstra, Lida, Ik, Anna : histoaryske roman. Afûk, Ljouwert.
 8. Feddema, Anne, Skúnpútsersgúd. Bornmeer, Ljouwert. fjirtich kollums .
 9. Foekema, Julia, Lief & leed in Leeuwarddn. Perio, Leeuwarden. Eerste Leewaddr soap.
 10. Grijpstra, Romke, It sil jin mar oerkomme. Eigen behear, Jelsum. 3e printinge ; Yll.: Ronald de Haan .
 11. Groot, Gjalt de, De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo. Bornmeer, De Gordyk.
 12. Hilarides, Hein Jaap, De skeakeling. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 13. Hooijenga, Hedzer T., Unrêst op Sumarreheide. KFFB, Aldehaske.
 14. Klimstra, Jabik Jans, Sibbeltsje. Elikser, Ljouwert.
 15. Köster, Manuela, Tantalus, leafde en yntriizje yn Egypte. Elikser, Ljouwert.
 16. Nagel, Rikky, Neeltsje. Elikser, Ljouwert.
 17. Ploeg, Durk van der, In beferzen mar. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 18. Riemersma, Tr., De acht foar achten trein : splitscreenroman. Venus, Frjentsjer.
 19. Rozendal, Anders M., Hupsakee. KFFB, Aldehaske. Sechstich ferhalen.
 20. Rozendal, Anders M., It kaartehûs. KFFB, Aldehaske.
 21. Speerstra, Hylke, De kâlde krústocht. Bornmeer, De Gerdyk. Ta gelegenheid fan it 100-jierrich bestean fan de vereniging De Friesche Elf Steden.
 22. Speerstra, Hylke, De koude kruistocht. Bornmeer, Gorredijk.
 23. Terpstra, Arjen, De heren van Friesland. Mistral uitgevers, Amsterdam. Oarspr. titel: De hearen fan Fryslân.
 24. Tiemersma, Koos, Under wetter. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 25. Tjeerdsma, Rommert, Frij as de wyn. De Fryske Boekeklub, De Jouwer. KFFB .
 26. Tolkien, J.R.R., De Hobbit. Elikser, Ljouwert. Oerset troch Anne Tjerk Popkema, sawol yn it Nederlânsk as it Frysk.
 27. Tuma, Eelkje, Paadwizer. De Modernen, Ljouwert.
 28. Veenstra, Johan, In brêge fan glês. Bornmeer, De Gordyk. Oersetting út it Stellingwarfs 'Een brogge van glas' Fryske oers. Folkert de Jong.
 29. Velde, Rink van der, De fjildferhalen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Werprintinge fan ferskate boeken mei fjildferhalen..
 30. Vries, Sietse de, Potstro Fongers. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 31. Wadman, Anne, De oarloch fan Wadman. Friese pers, Ljouwert. Literêre omnibus mei û.o. 'Kûgels foar in labbekak', 'In bolle yn 'e reak','De fearren fan de wikel' .
 32. Wiesel, Elie, Twiljocht. De Fryske Boekeklub, De Jouwer. KFFB.

   

  top

  dichtwurk.

 33. Friese balboekje, Het. Stichting Letter & Feest, Amsterdam. Geschenkboekje t.g.v. het Friezenbal 10 maart 2009, Paradiso Amsterdam [mei trije fersen elk fan Anne Feddema, Cornelis van der Wal, Hidde Boersma en Tsead Bruinja].
 34. Assenede, Diederik van, Floaris en Blankefloar. Elikser, Ljouwert. Oerset [út it Middelnederlânsk] troch Klaas Bruinsma.
 35. Boomsma, Joop, De klaai is griis novimber. Venus, Frjentsjer.
 36. Bosch, Atze, Alles op syn tiid. De Fryske Boekeklub. KFFB nû. 451.
 37. Couperus, Jouke en Meer, Gerrie van der, Onder de bruingerookte balken : rijmelarijtjes van een dorpskastelein. Actief media. Gedichten in het Fries en Nederlands.
 38. Dam, Eppie, Blausucht. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 39. Ferskate auteurs, Een vrouw is meer. Elikser, Ljouwert. Gedichten skreaun n.o.f.it 90-jierrich bestean fan Vrouwen van Nu; Frysk,Nederlânsk, Bilds en it Stellingwerfsk .
 40. Gildemacher, Karel F., [Heierslietsje] Koppermoandei 2009. De Hynsteblom, De Jouwer. [1 tearblêd].
 41. Hettinga, Tsjêbbe, Equinox. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 42. Jelierse-van der Heide, Wietske, Sinneskyn en wetterdrippen. Elikser, Ljouwert.
 43. Milton, John, It paradys ferlern : Bibelsk epos yn 12 boeken. Afûk, Ljouwert. Ut it Ingelsk oers. troch Geart fan der Mear..
 44. Sevenster, Simy, Yn de see fan it libben. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 45. Smink, Jacobus Q., Sondelfal. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 46. Tennyson, Alfred, Merlin and Vivien = Merlyn en Vivien. . Oers. Geart van der Meer.
 47. Tjepkema - Lolkema, Harmke, Meldij. Gysbert Japicxhûs, Boalsert.
 48. Wageningen, Els van, Nynke, in libben yn gedichten. Kreatyf Sintrum Elzelien, Dirksland. Fryske oers.: Anna de Jong. Fersen oer Nynke fan Hichtum..
 49. Woelinga, Harm, De lêste tút. Woelinga, Feanwâlden.
 50. Zwart, Jelle, De wite hoed : fersen. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 51. Marike fan Nijmegen / Elkenien. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting: Klaas Bruinsma.
 52. Denfield, Derek, It feestje : lytse komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Piter M. Renia, vert. van: The party.
 53. Popma, Froukje, Friens of de Filippijnen : komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 54. Sloots, Henk, It doarpshûs ticht? Oer myn lyk! : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 55. Akkermans, Theo, Mearderjierrich en Folwoeksen : blijspul yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Theo Akkermans, Vert. van: Meerderjarig en Volwassen .
 56. Bakker, Rien, In noflike fakânsje : blijspul yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Siep Jorna, Vert. van: Prettige vakantie.
 57. Boer, R.L.M. de, De fynst. R.L.M. de Boer, De Jouwer.
 58. Brouwer, Meintsje, Wat in wykein! : ienakter. M. Brouwer, Opeinde.
 59. Goldoni, Carlo, It pleintsje : Venetiaanske komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Simy Sevenster, vert. van: Il Campielo.
 60. Hiemstra, Klaske, Sa gek noch net? : in nuvere syktocht troch it libben yn 21 sênes. Frats, Ljouwert.
 61. Ingrisch, Lotte, Sûzen : swarte komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Baukje Stavinga, Vert. van Roomsoezen.
 62. Larbey, Bob, Sneinsbern : toanielstik yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Gerrit Tasma, Vert. van: A month of sundays.
 63. Meer, Aggie van der, Loftkastielen. De Blaue Toer, Bolsward.
 64. Nijholt-Hoekstra, Geartsje, En doe waard it kryst... : fleurige krystmusikal. St.U.F.T., Ljouwert. Oorspr.uitg. Frats 2007.
 65. Peanstra, Auck, Net in stille nacht. S.T.U.F.T., Ljouwert. Krystmusikal, bernetoaniel.
 66. Peanstra, Auck, Rûzje yn it spul : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 67. Pijpers, Hans, De nonnen fan Navarone: klucht yn twa bedriuwen. Frats, Ljouwert. Oers. Siep Jorna, fert. fan: De nonnen van Navarone.
 68. Siebenga, Siebe, Rein de foks : fabel. St.U.F.T., Ljouwert.
 69. Stoker, Atze G., Knilles mei de kiste : in mearke yn trije bedriuwen. Sint Piter Komitee, Grou. 1e uitg. 1989.
 70. Vliet , Jose Frehe & Rob van, Chez Dolly 'Encore' : tragikomeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Gerda van der Wijk, vert. van: Chez Dolly 'Encore'.
 71. Wytske Visser ... [et al.], Befrijing : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Skreaun op kursus by Hylke Tromp en Akky van der Veer.
 72. Wytsma, Baukje & Stellingwerf, Pieter, Mouww. Baukje Wytsma, Reduzum. Teksten Frysk/Nederlânsk.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 73. Halbertsma, Bruorren, Rimen & Teltsjes. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Jubileumútjefte mei allerhanne ferhalen, 12e print.
 74. Veen, Willem van der, Johannes Hendrikus Zelle. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Folksferhalen oer de legindaryske ds. Zelle.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 75. FF foarlêze : ferhalen foar de ûnderbou, middenbou en boppebou. Wurkgroep Primêr ûnderwiis, [Ljouwert]. Ferhalen fan Auck Peanstra, Eppie Dam en Jelle Bangma..
 76. Spultsjes, Cd-rom foar poppen en pjutten. Afûk, Ljouwert. Helpt by de taalûntwikkeling.
 77. Tomke : earste wurdsjes. Afûk, Ljouwert. Blokboekje.
 78. Tomke, jierboek. Afûk, Ljouwert. jierboek mei cd, ferskate skriuwers.
 79. Dam, Eppie, De elandkop fan omke Romke. Afûk, Ljouwert.
 80. Douma, Geartsje, It nifelboek fan Wemke. Bornmeer, De Gordyk.
 81. Douma, Geartsje, Tomke nei de dokter. Afûk, Ljouwert. Yll. Luuk Klazenga.
 82. Dykstra, Lida, De ridder fan Oei. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F : taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis.
 83. Dykstra, Lida, Kiki fangt in pake. Bornmeer, De Gordyk.
 84. Geest, Berber van der, Mem, wat ite wy hjoed?. Bornmeer, De Gordyk. Aksjeboek foar bern nûmer 23, 2009 Yll.: Babs Wijnstra.
 85. Geest, Berber van der en Pragt Mirjam, Foarlêze en musea : foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Wurkgroep Soarch en Musea, Ljouwert. Uitg. t.g.v. het 'Fertel & Foarlês Festival' juny 2009.
 86. Genechten, Guido van, Omdat ik sa wiis mei dy bin. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Hermien van der Meer.
 87. Gravett, Emily, In frjemd aai. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. Hermien van der Meer.
 88. Haan, Wieke de, Ytboekje. Bornmeer, De Gordyk. Yll. Jacqueline van Leeuwenstein en foto's fan Geartsje van der Zee.
 89. Hichtum, Nynke van, Der wie ris in âld wyfke. Afûk, Ljouwert. In nije printinge fan dit klassike steapelferhaal.
 90. Hill, Eric, Winterwille mei Stip. Afûk, Ljouwert. Fryske oers: Hermien van der Meer ; oarspr. titel: Spot's snowy day.
 91. Huber, Diet, Tutte mei de linten, Jubileumútjefte. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. ferskes en printsjes fan Diet Huber.
 92. Jong, Anny de, De Traveliers - Yslik Aktyf. Afûk, Ljouwert.
 93. Jong, Hanneke de, Radio Afke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 94. Lembcke, Marjaleene, In Nije stjer. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Fryske oers. Nynke Duijff-Veenstra, yll. Susanne Strasser.
 95. Peanstra, Auck, De Traveliers - It goud fan de Aboriginals. Afûk, Ljouwert.
 96. Peanstra, Auck, Krûpelhintsjes. Afûk, Ljouwert. Ferskes foar pjutten. Yllustraasjes: Yke Reeder, muzyk: Oane Peanstra.
 97. Peanstra. Auck en Pitstra, Riemkje e.o., Tomke, fakânsjeboek. Afûk, Ljouwert. mei û.o.ferhaaltsjes, kleurplaten, ferskes en spultsjes.
 98. Pitstra, Riemkje, Dêr is Marten wer. Afûk, Ljouwert.
 99. Schotanus, Jan, Bor en de boef!. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F : taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis. Lêsboekje..
 100. Vis-de Ruiter, Hendrika en Bernard Roorda, Siem en Sanne sille fierljeppe. Frysk Ljeppers Boun. Ferhaal: Hendrika Vis-de Ruiter,Yll.: Bernard Roorda.
 101. Wadman, Thys, De fûgelklup. Afûk/Cedin, Ljouwert/Drachten. Studio F : taalmetoade Frysk foar it primêr ûnderwiis.
 102. Werf, Ate van der, Kabouter Pimpelnoas, diel 2. Gysbert Japicxhûs, Boalsert. Ferhalen.
 103. Wytsma, Baukje, Koesboek : miny. Afûk, Ljouwert.
 104. Wytsma, Baukje & Heijde, Carla van der, Pasta, pizza & patat. Afûk, Ljouwert. Yll. Carla van der Heijde.
 105. Wytsma, Baukje en Heijde van der, Carla, Pasta, pizza en patat. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 106. a-m, Frysk Hânwurdboek. Fryske academy-Afûk, Ljouwert. Mei CD-Rom.
 107. Baháú'lláh, De fjouwer falleien. Bahá'í Selskip Fryslân. Oers.: Ruurd Hoekstra ; oarspr. titel: The four valleys.
 108. Bilker, Jetske e.o., Fan duveldrek nei hoarnestreek. Friese pers Boekerij, Ljouwert. folksferhalen út de doarpen fan Frjentsjeradiel..
 109. Eisma, Dick, In lyk man is een ryk man : Fryske útdrukkingen en siswizen. Afûk, Ljouwert. werprinting.
 110. Eisma, Dick, It is mei sizzen net te dwaan. Afûk, Ljouwert. Yn dizze bondel stiet in grut ferskaat oan Fryskeigene sprekwurden, siswizen en útdrukkingen..
 111. Hoekstra, Ytje en Velter, Miriam, Friese Liefde, kokem met streekproducten. Bornmeer, De Gordyk. Ekologysk itensiedersboek, mei foto's..
 112. Hut, Arjan en Hietkamp, Elizabeth, Goeie! taalgids Friesland. In Boekvorm, Assen. Oer allerhanne bysûnderheden fan it Frysk..
 113. Jansma, Klaas, Kleine encyclopedie van het skûtsjesilen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oersichtlik neislachwurk..
 114. Jong, J.D. de, Boerewurk. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. foto's.
 115. Jonkman, Reitze J. en Versloot, Arjen P., Tusken talen : it ferhaal fan meartalich Fryslân. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 116. Klompmaker, Hein, Mijn land is groen, mijn land is mooi : regionale identiteit in Noord-Nederland : essays, poëzie, proza. Noordboek, Groningen. Met teksten in het Nederlands en in het Fries.
 117. Kooistra, Douwe, Frieslands verleden : de Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Bornmeer, De Gordyk. It boek is in gearwurkingsferbân tusken Friesch Dagblad, Fryske Academy, Tresoar en it Fries Museum.
 118. Kruijf, J. de en Tienkamp R., Terschelling... ander land : een eigenzinnige reisgids. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 119. Slijkerman, Ilonka en Brugman, Gitte, Friese Kustgids. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Toeristyske gids fan Lemmer oant Lauwerseach..
 120. Steenmeijer - Wielenga, Tineke, In feestlift foar it Fryske Boek. Elikser, Ljouwert. Jubileum útjefte.
 121. Veen, Luuk van der, Bij leven en welzijn. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. biografy oer fabrikant en ûndernimmer Lijkele Miedema.
 122. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : sjonge en spylje. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige dl. 6.
 123. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : sport. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige diel 5.
 124. Vries, Oebele, Bernardus Bucho Aytta van Swichum, vorstendienaar in priesterhabijt. Bornmeer, De Gordyk. Biografische schets van het leven van de diplomaat-humanist Bernardus Bucho van Aytta, oom van Viglius van Aytta. .

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 125. Erfguod fan juster foar hjoed : folksferhalen út Achtkarspelen. gemeente Achtkarspelen. De ferhalen wurde ôfwiksele troch muzyk.
 126. Ben & Carmen Steneker, Hert fan Fryslân. RoodHitBlauw.
 127. Bennie Huisman, De walfiskfarder. Stifting De Ferteller, It Hearrenfean.
 128. Crazy Brains, Troch de drek. Marista, Dronryp.
 129. Da Mudhoen Band, Alvestêdetocht. Download.
 130. De Piipegaeltsje Sjongers, De Rot komt er oan. Eigen behear, Rottefalle.
 131. Die Twa, Asto mar by my bist. Diesel Joy Records.
 132. Die Twa, Fûgels. Diesel Joy Music Publishing, Tilburg.
 133. Diggelfjoer, Fonkelnij. Marista records, Dronrijp.
 134. Douma en Douma & de dokters, Ik wol nei hûs ta. Marista records, Dronrijp.
 135. Douma, Anneke, Dream mei my. Marista music company, Dronryp.
 136. Eddy Dykstra & Sons, Together. Maple Heart Productions.
 137. Ferskate artysten, It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân, diel 3. Marista, Dronryp.
 138. Grutte Geart, De grutste hits fan Grutte Geart. , Jubbega.
 139. Jan Kuipers Alma en Simon Vinkenoog, Heilwens Liefde. JKA Productions.
 140. Judith Fledderus, Simmer yn Fryslân. Marista/Omrop Fryslân.
 141. Kleefstra, Romke en Kleefstra, Jan, Wink. Apollobaan Recordings. m.m.v. Bakker, Anne Chris.
 142. Koperkwintet Fiifresom Brass, Altyd ûnderweis. eigen behear. Trûbadoer Adri de Boer , Percussie Ido Gerard Kempenaar.
 143. Nan'n Ankie, Moai mei dij. Windroze music, Burgum.
 144. Nienke, Fertel my. .
 145. Nynke Laverman, Nomade. Foreign Media.
 146. Oudega $ De Groot, Ûnwaarsfûgels. Marista, Dronrijp.
 147. Rinke Schroor, Mixed. Marista/Par Records.
 148. Ruiter, Nienke de, Fertel my. . D Downloadversie.
 149. Sa Mar Sa, Asto myn leafde fielst. Marista, Dronryp.
 150. Sânman en Sikke, En oars oaremoarn. Mirasound.
 151. Sânman en Sikke, En oars wol oaremoarn. .
 152. Shantykoor 'De Admiraliteitssjongers' Dokkum, Mei de kop yn 'e wyn. Shantykoor Dokkum, Dokkum.
 153. Sipke de Boer, Allinnich. Marista, Dronryp.
 154. Skiere moanne, Dreame mei dy. zanger Aan. In muzikaal oantinken 10 jier nei de moard op Marianne Vaaatstra.
 155. Smurfke, Wy ha de hiele ether ien é han. Marista records, Dronryp.
 156. Souldada, Cancao. Marista, Dronrijp.
 157. Stoarje, Smûk. eigen behear.
 158. Strawelte, De Roeger as Froeger. Marista, Dronrijp.
 159. Studenten Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, Get loaded!. Academie voor Popcultuur, Leeuwarden.
 160. Tietsia, Myn Fryslân. STG Productions, Harkema.
 161. Van Wieren, Dyn Eagen. .
 162. Veeman, Doede, It is in spul. Marista, Dronryp.
 163. Wiersma, Griet, Lit my foar jim sjonge. Marista, Dronryp.
 164. Wijnand, Jeroen 'Baba', Frije Friezen. eigen beheer. CD-single.
 165. Zware Jongens, Sûkerguod en Marsepyn. Berk Music, Eindhoven.

   

  top

  audioboeken.

 166. Annema, Froukje, Sûnder garânsje: audioboek, foarlêzen troch Grytsje Reitsma. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 167. Bangma, Jelle, Skoare by FC Top: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 168. Berga, Wilco, It portret: audioboek, foarlêzen troch Douwe de Bildt. DAT Tekstburo, Easterwierrum.
 169. Bilker, Jetske e.o., Fan duveldrek nei hoarnestreek: audioboek, foarlêzen troch de skriuwers. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 170. Halbertsma, Joast, It Heksershol: audioboek, foarlêzen troch Wouter van der Wal. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 171. Hilarides, Hein Jaap, Joppe: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 172. Peanstra, Auck, De Traveliers - It goud fan de Aboriginals. DAT Tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 173. Speerstra, Hylke, De kâlde krústocht: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 174. Speerstra, Hylke, Op redens oer: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 175. Veer, Akky van der, Kuneara: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 176. Velde, Rink van der, Feroaring fan lucht: audioboek foarlêzen troch Douwe Kootstra. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 177. Wiesel, Elie, De nacht: audioboek, foarlêzen troch Jacobus Knol. DAT tekstbureau, Easterwierrum.
 178. Wind, Harmen, It ferset: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT tekstbureau, Easterwierrum.

   

  top

  E-boeken.