Nije Frysktalige útjeften, 2008

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Fergetten oarloch, De. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. It spoekskip, Geart van der Zwaag ; It pak fan ús heit, Jaitsche Wassenaar ; In ûnbetelle rekken, Anne Wadman.
 2. Yn 'e wyn : literêre thriller. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 3. Andringa, Greet, Libben reach : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Rige Fryske Modernen nû. 3.
 4. Berga, Wilco, It smoarge bestean. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 5. Borger, Sjieuwe, Genesis abbekatekantoar. Venus, Frjentsjer.
 6. Bylsma, Meindert, Yn 't wylde wei. KU, Easterein.
 7. Damsma, Gerrit, Blinder, hasto de kaktus skeard?. Elikser, Ljouwert. Kursyfkes út '19doe'en '2000no' oer lytse grutte en grutte lytse minsken en bisten..
 8. Dante Alighieri, La divina commedia / De godlike komeedzje. Utjouwerij ELF, Ljouwert. Fryske proaza-oersetting: P.W. Brouwer.
 9. Haan, Henk de, Alde leafde. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 10. Hilarides, Hein Jaap, Joppe : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Rige Fryske modernen [nû. 2].
 11. Huisman, Bennie, Eeltsje en ik : reisferhalen. Venus, Frjentsjer.
 12. Jager-van der Zee, T. de, Goedfrou foar it libben. Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 447.
 13. Kammen, Jaap van, De grutte klap. Elikser, Ljouwert.
 14. Kammen, Jaap van, It ferline oerwûn. Elikser, Ljouwert.
 15. Krol, Piter, Suteljenderwize teplak. Hispel, Wiuwert. Egodokumint.
 16. Landman, Riek, Fammen fan Gaasterlân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Boekewikegeskink 2008.
 17. Landman, Riek, Liet foar myn jonge. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 18. Leest, R.R. van der, Noardlike nachten : roman. Venus, Frjentsjer.
 19. Leij, Jan van der, De ein fan 'e dyk. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 20. Meer, Aggie van der, De dei dat Farah Bezaz ferdwûn. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 21. More, Thomas, Utopia. Stichting ELF, Ljouwert. Oersetting: P. W. Brouwer.
 22. Peanstra, Auck, Sitebuorren, myn eigen paradys. Venus, Frjentsjer. 3e printinge.
 23. Pietersen, Lieuwe, It griene hûs. De Fryske Boekeklub. KFFB nû. 448.
 24. Ploeg, Durk van der, Foarby it Boarkumer fjoer. Friese pers Boekerij, Ljouwert. 5e printinge.
 25. Poortinga, Ype, Elbrich. Elikser, Leeuwarden. Oers. út it Frysk troch Jaap Terpstra ; oers. fan: Elbrich, 1947-1949..
 26. Poortstra, Margryt, Minskebern. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 27. Riemersma, Trinus, Minskrotten Rotminsken. Venus, Frjentsjer. [4e pr.].
 28. Rigtsje de Groot-Kalsbeek, Snypsnaren : libbensferhalen. R. de Groot-Kalsbeek, Grou.
 29. Rozendal, Anders M., Under de sinne fan de ivige. De Fryske Boekeklub, De Jouwer. KFFB nû. 450.
 30. Schokker, Jan, De Koalmasaak. Elikser, Ljouwert.
 31. Soepboer, Albertina, Reistiid : ferhalen. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 32. Speerstra, Hylke, IJsliefde : schaatverhalen. Bornmeer, Leeuwarden. Oers. fan: Op redens oer, 1984. [oarspr. titel: Helden van de armoe, 1992] Oers. út it Frysk P.K. de Jong..
 33. Speerstra, Hylke, Op redens oer. Bornmeer, Ljouwert. 2e pr..
 34. Spoelstra, Janneke, In Jikse-libben. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Rige Fryske Modernen [nû. 4].
 35. Terpstra, Arjen, De hearen fan Fryslân. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 36. Velde, Rink van der, Bokwerd totaal. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Bestiet út: Bokwerd vooruit! (1973), Bokwerd omhoog! (1977) en Bokwerd for ever (1979)..
 37. Velde, Rink van der, Rjochtdei op de Skieding. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [De klassikers fan Rink van der Velde 7].
 38. Verf, Willem, It swijen net wurdich. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 39. Wal, Cornelis van der, Kening Kees. Bornmeer, De Gordyk. Foaropwurd Goffe Jensma.
 40. Wind, Harmen, Lek en Brek : fjirtich fabels. Afûk, Ljouwert. tekeningen fan Pieter Krijthe.
 41. Wind, Harmen, Om it libben. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 42. Wynstra, Mindert, It kweade wiif fan Hylpen : in ferhaletocht troch Fryslân oan 'e hân fan trettjin folksferhalen. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Yn gearwurking mei keunstatelier Bascule Art yn Snits.

   

  top

  dichtwurk.

 43. 'ik wol nei Skylge, flústerest, giest mei?'. Folkshegeskoalle Schylgeralân, Skylge. By it 60-jierrich bestean fan de Folkshegeskoalle Schylgeralân.
 44. Frjemde kusten / Vreemde kusten: internationaal dichtersfestival 2008. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Blomlêzing gearstald t.g.f. it Dichtersfestival Frjemde Kusten op 23 augustus 2008..
 45. Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden. J.M. Meulenhoff, Amsterdam. Samengesteld door Pier Boorsma, Teake Oppewal en Geertrui Visser ; derde, herziene en uitgebr. druk..
 46. Yesoymim = Weeskes. Tresoar, Ljouwert. Gearstalling Lucette van den Berg, oersetting nei it Frysk Eppie Dam, oersetting nei it Nederlânsk Willy Brill.
 47. Beekman, Hendrik en Haan, Josse de, As wurden slipe wurde. Venus, Frjentsjer. Bylden fan Hendrik Beekman, gedichten fan Josse de Haan ; Mei oersettingen yn it Nederlânsk, Ingelsk, Spaansk en Frânsk..
 48. Boersma, Hidde, De rop om Doede. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 49. Braaksma-de Vries, Janny, Mem yn dizze tiid. [Elikser], [Ljouwert].
 50. Brouwer, Akke, Wachtend op herfst : zomergedichten. [Eethuis De Waegh], [Dokkum]. Oersetting yn 't Frysk: Corry Boelens..
 51. Brouwer, Akke, Wachtend op zomer : lentegedichten. [Eethuis De Weagh], [Dokkum]. Oersetting yn 't Frysk: Corry Boelens. .
 52. Bruinja, Tsead, Angel. Bornmeer, De Gordyk. twatalige bondel útjûn as tabloid.
 53. Bruinja, Tsead, De geboorte van het zwarte paard = De berte fan it swarte hynder : een keuze uit de Friese gedichten. Cossee, Amsterdam.
 54. Dickinson, Emily, Omt ik foar Dea net stilstean koe / Because I could not stop for Death : Trettjinris.. Obe Postma Selskip, Ljouwert. Gearst. Philippus Breuker ; oers. fan ferskate auteurs.
 55. Feenstra, Klaas, Hege flecht: fersen. Frysk en Frij, Ljouwert.
 56. Groot, Edwin de, Ik skip. Bornmeer, Ljouwert.
 57. Haan, Marijke de, Kavel met uitzicht / Kavel mei útsicht. Frysk en Frij, Ljouwert.
 58. Hettinga, Tsjêbbe, 'Twa kontinenten' / 'Two continents' yn Andries Deinum 'Fryslân revisited'. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oersetting yn it Ingelsk: Susan Massotty.
 59. Hettinga, Tsjêbbe, Du mer et d'au-delà = Fan oer see en fierder. L'Oreille du loup. Oers. yn it Frânsk Kim Andringa .
 60. Hokwerda, Yva, 44 : dûbeld fjouwerjen. Bornmeer, Ljouwert.
 61. Jansma, Sytse, Wa't tate seit moat ek whisky sizze. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 62. Jong, Jelle de, Ik ha fochten mei myn soan. Koperative Utjouwerij, Easterein.
 63. Kleefstra, Jan, Fragminten : gedichten. Ljouwert, Friese Pers Boekerij.
 64. Portier, Eugène, De Ynternasjonale. De Hynsteblom, De Jouwer. Fryske oersetting: Tr. Riemersma.
 65. Postma, Ridzert, Loslitte. Eigen behear [fia Elikser], Ljouwert.
 66. Schaaf, Grytsje, Sûnder sweltsjes. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 67. Vries, Abe de, Fangst fan 'e demoandolfyn. Bornmeer, Ljouwert.
 68. Vries, Abe de, Het goud op de weg : De Friese poëzie sinds 1880. Bornmeer, Ljouwert. blomlêzing.
 69. Wytsma, Baukje... et al., Wachtsje - PC. BW H Ontwerpers, [S.l.].

   

  top

  toaniel.

 70. Arendz, Jan, ArendzÁrends : in teatermonolooch oer it libben en wurk fan skriuwer/dichter Jan Arends en akteur Jan Arendz. Tryater, Ljouwert.
 71. Ayckbourn, Alan, Flatsoadsje : komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. fan Joop Mast nei 't hollânsk fan Tom Meijer.
 72. Bijsterveld, Sieger, De eagen fan in Aylva : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 73. Boer, Harry de, Drokte op it buro : komyske skriller yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske bew. B. Stavinga ; Toanielferiening Foarút..
 74. Cooney, Ray en Michael, Tom, Dick en Harm : klucht yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: A.G. Hof ; oarspr. titel: Tom, Dick and Harry.
 75. Gratama, Rients, Eintsje libben : in fertelling oer en troch trije persoanen / Het kleine leven : een vertelling over en door drie personages. Tryater/de Moanne, Ljouwert. Nederlânske oers.: Peter van de Witte.
 76. Heyden, Haye van der, Gouden hantsjes : in tragikomeedzje yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga.
 77. Hoekstra, Gerrit, Om it lêste plak. Dronryp, Iepenloftspul Dronryp. Bew. van: Roseanna's grave / Paul Weiland. - 1997.
 78. Ibsen, Henrik, John Gabriel Borkman : drama. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Jikke de Haan.
 79. Jonson, Benjamin, De Foksejacht : blijspul yn fiif bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. Jikke de Haan.
 80. Joostema, Sybe, Nylsk fan Hermana : histoarysk epos út 'e njiggende ieu. eigen behear.
 81. Nauta, Dooitze, Heksesop en toverbrij : musikal foar groep 5/6. St.U.F.T., Ljouwert. bernetoaniel.
 82. Pollak, Kay, As it is in heaven. [Iepenloftspul Jorwert], Jorwert. Frij nei de film ; Fryske oers.: Jan Schotanus ; Frij Bew.: Tjerk Kooistra en Jan Schotanus ; Oarspr. titel: As it is in heaven. .
 83. Popma, Froukje, Bliid dat ik dy sjoch ; Wa past op 'e hinnen ; In lyk út 'e liken ; Dokter Straus yn 'e stress. St.U.F.T., Ljouwert. Fjouwer lytse ienakters .
 84. Schaffer, Peter, Amadeus : iepenloftspul Dronryp. Iepenloftspul Dronryp, Dronryp. Bewurking: Karin Idzenga : Ferfrysking: Gerrit Hoekstra.
 85. Shepard, Sam, De God fan de hel : swarte komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Lolkje Hoekstra.
 86. Suez, Margit, Wobbe (yn neitins) : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske bew.: Alle Geart Hof.
 87. Veen, Ger van, Wêrom net... dêrom net : in swarte komeedzje foar twa persoanen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Piter van der Veen ; oarspr. titel: Misschien bestaat niet.
 88. Vermeer, Walter, De oppas : in komyske skriller foar bern yn ien bedriuw. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Ammerins Moss.
 89. Vickery, Frank, In jûntsje fuort : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Anne Marie Gaikema ; oarspr. titel: A night out.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 90. Tachtich lieten út Taizé. Gooi & Sticht, Kampen. Gearstalling: Jan Breimer en Gerrit Groeneveld. Muzyknotaasjes mei tekst yn orzjinele taal en Frysk.
 91. Boomsma, Joop, Boomsma bliuwt omt jo dat wolle. Venus, Frjentsjer.
 92. Broek, Charles van den, Piter Wilkens tekene. Pharos uitgevers, Utrecht. strip ; mei cd.
 93. Dykstra, Tite, Oantinkens : gedichten en ferhaaltsjes. eigen behear, Balk.
 94. Haaima-Hoekstra, Marije, In boeket snypsnaren. Elikser, Ljouwert.
 95. Hettinga, Eeltsje, De leugen op 'e dyk : oer de blomlêzing Het goud op de weg : in krityk, in pleit / De leugen op de weg : over de bloemlezing Het Goud op de weg : in krituek en pleidooi. Cepher, Ljouwert.
 96. Hut, Arjan, Onferjitlik lok. Bornmeer, Ljouwert-Utert. radiokollums.
 97. Jacobs, Wieger Klaas, Teltsjes en tinzen : foarfaltsjes en ferhalen fan hearren en sizzen út de Dokkumer Wâlden en tinzen op rym. W.K. Jacobs, Wâlterswâld.
 98. Jouta, Sytse, Jan Drost, hynders en hynderark. Elikser, Ljouwert.
 99. Martens, Sybrig, Fleane, fleane, fûgelfrij. Elikser, Ljouwert.
 100. Mei, Jan Durksz van der, Keningen fan no en eartiids. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 101. Smit, Aukje en Haarsma, Gelland, Ingel. Eigen Behear, Kolderwâlde.
 102. Spyksma, Johannes, Under 't mes : sân sketsen oer dizze tiid. , Sumar. Frijarige nû. 8.
 103. Vandersteen, Willy, Suske en Wiske : de boartlike boarre. Le Chat Mort, Ketlik. Fryske oers.: Jan van Houten.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 104. Bal, Irene, De babybeam : de aventoeren fan Daam en Ferhipke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Fryske oers.: Liuwe Westra.
 105. Beukel, Dorine van den, P is fan piba : Frysk bisten alfabet. Bornmeer, De Gordyk.
 106. Douma, Geartsje, Tomke : nei de bisten. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga.
 107. Dykstra, Lida, Ik wol gjin broerke!. Bornmeer, De Gordyk. Yll. Noëlle Smit.
 108. Emmett, Jonathan, It aldermoaiste kado. Afûk, Ljouwert. ill. Vanessa Cabban; oers. Hermien van der Meer. Oarspr. titel: The best gift of all..
 109. Grypstra, Ate, Heftich : koarte ferhalen. Afûk, Ljouwert.
 110. Hettinga, Tsjebbe O., De aventoeren fan Piter de Walfisk. e.b., Kimswert.
 111. Hill, Eric, Stip en syn Beppe. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Hermien van der Meer; oarspr. titel: Spot loves his grandma.
 112. Hill, Eric, Stip en syn Pake. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Hermien van der Meer ; oarspr. titel: Spot loves his grandpa .
 113. Hill, Eric, Stip seit: lekker koese. Afûk, Ljouwert. Oers. út it Ingelsk: Gerda van der Wijk..
 114. Horácek, Petr, Gekke Greta Goes. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Hermien van der Meer ; Oarspr. titel: Silly Suzy Goose.
 115. Jong, Hanneke de, Salsafamke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 116. Letterie, Martine en Sluyzer, Betty, Myn twadde Fryske Van Dale. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Fryske oers.: Mindert Wynstra.
 117. Mosterman-van Doorn, Joke, Amila: seehûnjong fan Amelân. Brandsma Offset, Ferwerd. Fryske oers.: Sybren van der Schaaf en Froukje Mosterman-de Groot. Mei cd..
 118. Mosterman-van Doorn, Joke, Terzo en Terzi : seehûntsjes fan Skylge. Brandsma offset, Ferwerd. Fryske oers. Sybren van der Schaaf.
 119. Peanstra, Auck, Grapkemakkers. Afûk, Ljouwert. Yll.: Ingrid van der Kallen.
 120. Peanstra, Auck, Tomke nei it húske. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga.
 121. Peanstra, Auck en Pitstra, Riemkje, Tomke jierboek. Afûk, Ljouwert. Ferskes: Geartsje Douma ; Yll.: Luuk Klazenga.
 122. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke: eerst dit... dan dat. Afûk, Ljouwert. Oers. yn it Stellingwarfs: Sjoukje Oosterloo.
 123. Pitstra, Riemkje, Tomke nei skoalle. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga.
 124. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke: earst dit... dan dat. Afûk, Ljouwert. mei CD ; Tomkeboekje nû. 12 ; Yll. Luuk Klazenga en Linda de Haan ; ferskes Geartsje Douma..
 125. Posthumus, Dieuwke, Hop hop hynke. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan.
 126. Veer, Akky van der en Wytsma, Baukje, Freoneboek mei tsien Fryske gedichten. Afûk, Ljouwert. Aksjeboek foar bern nû. 22..
 127. Veldkamp, Tjibbe, Timen op 'e tegels. Afûk, Ljouwert. Yll.: Kees de Boer ; Fryske oers.: Gerda van der Wijk ; Oarspr. titel: Tim op de tegels..
 128. Veldkamp, Tjibbe, Wytse wol net. Bornmeer, Ljouwert. Fryske oers. en yll.: Marijke Klompmaker. [Oarspr. titel: Wout wil niet].
 129. Wytsma, Baukje, Koesboek. Afûk, Ljouwert. tekst: Baukje Wytsma ; yll.: Carla van der Heijde.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 130. Abe Gerlsma zijn werk zijn leven. Galerie de Roos van Tudor, Ljouwert. 2e printinge. Teksten yn it Nederlânsk, Frysk en Ingelsk.
 131. Bûsboekje 2009. Sumar, KFS.
 132. De canon van de geschiedenis van Friesland in 11 en 30 vensters. Afûk, Ljouwert. Rapport van de Commissie Canon van Friesland ; Oers. fan De Kanon fan de skiednis fan Fryslân..
 133. De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters. Afûk, Ljouwert. Rapport fan de Kommisje Kanon fan Fryslân.
 134. Eeltsje Halbertsma (1797-1858). Tresoar/Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Skriuwers yn byld nû. 7 ; teksten: Philippus Breuker ; red.: Jelle Krol..
 135. Klaas Koopmans : de kracht van kwetsbaarheid / De krêft fan kwetsberens. Stichting Klaas Koopmans, Garyp. Onder redactie van Hans Smelik.
 136. Puzelblêd Fryslân. S. de Boer, Burdaard. puzelboekje ; gearst. Sietze de Boer.
 137. Bangma, Jelle, In keatser fan formaat : Chris Wassenaar, de grutte fan Minnertsgea. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Foto's Gert Gort.
 138. Breuker, Philippus, Frysk fan 1550 oant 1801 oanfollingen. Frysk Ynstitút [etc.], Grins [etc.]. Estrikken 82.
 139. Dam, Eppie en Meer, Hindrik van der, Wurden fan de berch. Intrada muziekuitgave, Heerenveen. Tekst: Eppie Dam, muzyk: Hindrik van der Meer. [liturgy].
 140. Dijkstra, J.E., F-TARSP : Fryske taal analyze remediearring en screending proseduere / F-TARSP: Friese taal analyse remediëring en screening procedure. Fryske Akademy/Afûk, Ljouwert. In Fryske bewurking fan 'e TARSP: een Friese bewerking van de TARSP ; FA nr. 1018.
 141. Haan, Wieke de en Riemersma, Elske, Echt mooi : vrouwen over schoonheid en innerlijke kracht. Bornmeer, Ljouwert-Utert. Oarspr. titel: Echt moai : froulju oer moaiens en it inerlik.
 142. Haan, Wieke en Riemersma, Elske, Echt moai : froulju oer moaiens en it inerlik. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 143. Hemminga, Piet, Hajo van Lengen en Thomas Steensen, De Fryslannen. Fryske Rie/Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Piet Hemminga, Sytze T. Hiemstra en Gosta Jellema ; Oarspr. titel: Die Frieslande.
 144. Jong, Jaap de, Hoe't ginten en boebies elkoar ûntdûke :beskriuwing oer in seefûgelslachte. Fryske Akademy, Ljouwert. Dr. J. Botke0rige nû. 30.
 145. Jong, Marita de, 14 painters from the Belvédère / 14 maler vom Belvédère. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Ingelske oers.: Pierre Zeevaarder ; Dútske oers.: Ronald Noppers ; Oarspr. titel: 14 skilders út de Belvédère / 14 schilders uit de Belvédère.
 146. Jong, Marita de, 14 skilders út de Belvédère / 14 schilders uit de Belvédère. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Fotografie: Reyer Boxem ; Fryske oers.: Ytsje Steen.
 147. Meer, Hindrik van der, Joazef. Intrada muziekuitgave, Heerenveen.
 148. Mulder, Gerrit en Jong, Ate de, Skeind : it libbensferhaal fan Jippe Burmania. Elikser, Ljouwert.
 149. Post Jantsje en Spoelstra, Janneke, Beste aardappelen : over de aardappel en de aardappelteelt in Fryslân = Bêste ierappels : over de ierappel en de ierappelbou yn Fryslân = Beste eerpels : over de eerpel en de eerpelbou in Frysland. . samenst. Jantsje Post, Janneke Spoelstra ; Teksten yn it Nederlandsk, Frysk en Bildtsk..
 150. Posthumus, Dieuwke, Beppe, fertel !. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan.
 151. Posthumus, Dieuwke, De moaiste Fryske foarnammen. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan.
 152. Posthumus, Dieuwke, Myn Kreambesite. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan..
 153. Posthumus, Dieuwke, Pake, fertel !. Afûk, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan.
 154. Spanninga, Reitse, Lekker ite mei Reitse : resepten fan Reitse Spanninga. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. diel 2 ; mei dvd.
 155. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : feest. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige diel 3.
 156. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : iten & drinken. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige diel 4 ; mei dvd.
 157. Vink, Willem de, Jezus Messias. Water in Wijn/Wycliffe. Fryske oers.: Ruurd Walinga ; stripferhaal.
 158. Vries, Abe de, Identiteit & kowesturten : essay oer Fryske literatuer. Bornmeer, Ljouwert-Utert.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 159. Lytskes : een dvd voor kleintjes. Afûk, Ljouwert. Animearre ferskes op dvd..
 160. Tusken rein en sinne : lieten foar thús, skoalle en tsjerke. Afûk / KFS, Ljouwert. Mei cd.
 161. Wylde goes : lieten út Glasgow en Iona. De Fryske Boekeklub. KFFB nû. 449. Redaksej: Atze Bosch, jan Breimer, René Silvis, Hinne Wagenaar en Jan Wouda..
 162. 2ofthem, Changes. Marista, Dronryp.
 163. Adri de Boer, Liet do lietsje. ADB Produksjes, Lippenhuzen.
 164. Adri de Boer & Inez Timmer, Song for Palestine / Liet foar Palestina. Studio Innersound, Terhorne.
 165. Anneke Douma, Nim my sa't ik bin / Neem mij zoals ik ben. Marista, Dronryp. Twatalich.
 166. Bennie Huisman, Eeltsje Hiddes Halbertsma 1797-1858, dichter & sjonger : de lietsje fan syn libben. Stifting De Ferteller, It Hearrenfean.
 167. Cantatrix, Contrasts. Aliud Records.
 168. De Partisanen, Cohen in het Fries. ACB Wommels BV.
 169. De Pipegaeltsje sjongers, De Rot komt er oan. , Rottefalle.
 170. De Pôllesjongers, Wetter, Wyn en Wille. Jack Haveman, Meppel.
 171. Die Johannes D. Kernemmer Show, Gloom. Eigen Utjeffte.
 172. Ferskate artysten, It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân. Marista, Dronryp.
 173. Geartsje de Boer, Solo but so not alone. Studio Gumbo, Ens.
 174. Gerard Rinsma, In minske sin.... Eigen behear.
 175. Gyn Idee, Hèhè. Walter Tremp.
 176. Healers, Opnij besocht. Walter Tremp.
 177. Heeringa, Douwe, Brel Twa. Hitfabryk Records, Gytsjerk.
 178. Hindrik van der Meer, Siegbert de Jong e.a., Fryske ferskes foar Sinteklaas. Wês Warber Fryslân.
 179. Jankfoddekoar Tûzen triennen, Roazen op de weagen. Akkrum.
 180. Jarje, Boerebal. Marista, Dronryp.
 181. Jarje, Boerebal. Marista, Dronryp.
 182. Jitiizer, De nije Friezen. Jitiizer.
 183. Katterpillaar, Krommels. Katterpillaar Produkties.
 184. Kombo Bauke van der Woude, Fuort mei bûtenlanners. Voerman Produksjes, Ljouwert.
 185. Lost Minded e.o., Stellingwarfpop. Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop.
 186. Machinefabryk, Piiptsjilling. Onomatopee.
 187. Mannen van Hee, Mannen van Hee. Eigen beheer.
 188. Marcel Smit, Lyts famke. Marista, Dronryp.
 189. Marcel Smit, Marcel Smit 2. Eigen behear.
 190. Mariusz, Laat ut noait gebeure. Marista, Dronryp. Stadsfries.
 191. McRemon, Friesstyle. Marista, Drachten.
 192. Mikis Theodorakis en Douwe Heeringa, Douwe Heeringa sjongt Mauthausensyklus. Hitfabryk.
 193. Mink, Lammert, Fryslân sjongt mei lûkharmoanika : it jier rûn op Fryslâns grûn. Sint Jansgea, L. Mink. 52 lieten út 'Fryslân sjongt'bewurke foar lûkharmoanika..
 194. Nan'n Ankie, The Song of life. Windrose Music, Burgum.
 195. Nimwegen, Fran van, Jiergong foar mingd koar, piano en fluit. Intrada, Heerenveen. Lieten: Himpen yn de simmerreen, Jan Kooistra; Lette hjerst, J.J.Hof; Maaie op it iis, P.J. troelstra; Foarjier, Tiny Mulder..
 196. Noaten op 'e Sang, 10 jier wille en fertier. Sing-Sing Studio, Metslawier.
 197. Noaten op 'e sang, Tsien jier wille en fertier. Noaten op 'e sang, Surhuisterveen.
 198. Nynke Laverman, De nacht van de maisfrou live. Rounder Europe en Nynke Laverman.
 199. Ploeg, Syb van der, Hillich fjoer = Heilig vuur. Foreign Media Music, Ljouwert.
 200. Ramsk, Langpoat. Eigen behear.
 201. Rino, Spegelbyld. Eigen behear.
 202. Roel Slofstra, Wis en Wrachtich. Marista, Drachten.
 203. Shantykoor Ketel2, 't Beste. Davis.
 204. Strawelte, Roech as tou. Marista, Dronryp.
 205. Syb van der Ploeg, Allinne rinsto noait. Leeuwarder Courant, Ljouwert.
 206. Teake van der Meer & Griet Wiersma, Sa kin 't ek. Ivory Tower Records, Bornerbroek.
 207. Teake van der Meer e.o., Sa kin 't ek. Ivory Towers, Bornerbroek.
 208. The Doarmers, Wyld as de weagen. .
 209. The Doarmers, Wyld as de weagen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 210. Tûzen Triennen en Willem en Hans Anker, Roazen op de weagen. Foreign Child, Harns.
 211. Van Wieren, Ien. Download.
 212. Wim Beckers e.o., Bemerke Wytmarsum 2007. Goedlûd Productions, Wytmarsum.

   

  top

  audioboeken.

 213. Dahl, Roald, Jappy en it Sûkeladefabryk: audioboek, foarlêzen troch Jan Schotanus. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 214. Haan, Wieke de, Optriuwe en ôfbliuwe: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 215. Hoogland-Pitstra, Riemkje, Mentha Minnema en it keldermystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 216. Hoogland-Pitstra, Riemkje, Mentha Minnema en it wettermystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 217. Jong, Anny de, Mentha Minnema en it hynstemystearje : audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 218. Jong, Anny de, Spikergek: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterbierrum.
 219. Jong, Hanneke de, Salsafamke. DAT tekstbureau, Easterwierrum. Foarlêzen troch de skriuwer.
 220. Landman, Riek, Liet foar myn jonge: audioboek foarlêzen troch Hinke Wolthuizen. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 221. Leij, Jan van der, De tiid stie even stil: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterbierrum.
 222. Peanstra, Auck, Sitebuorren, myn eigen paradys: audioboek, foarlêzen troch Auck en Oane Peanstra. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 223. Riemersma, Trinus, De fûgel: audioboek, foarlêzen troch Wouter van der Wal. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 224. Schotanus, Jan, De kwestje fan Quad: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterbierrum.
 225. Schotanus, Jan, De swannen fan Hoxwier: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterbierrum.
 226. Schotanus, Jan, De ûnmooglike reis fan de Santa Maria: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterbierrum.
 227. Tiemersma, Koos, De mjitte: audioboek, foarlêzen troch Tryntsje Finnema en Koos Tiemersma. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 228. Veenstra, Johan, Een brogge van glas: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.

   

  top

  E-boeken.