Nije Frysktalige útjeften, 2007

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. .
 2. Bouwhuis, Jan, It kin wier wêze. J. Bouwhuis, Boalsert.
 3. Dam, Eppie, Abe : een beeld van een speler. Bornmeer, Leeuwarden etc.. Vert. van: Abe : in byld fan in spiler. Vert. uit het Fries: Abe de Vries.
 4. Elsschot, Willem, Tsiis. Atheneum/Polak & Van Gennip, Amsterdam. Fryske oers.: Frank Dijkstra ; Oarspr. titel: Kaas..
 5. Hettinga, Ytsje, Lange fingers en tichte skuon : ferhalen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 6. Hiemstra, Klaske, Eilânreis. Venus, Frjentsjer. novelle.
 7. Hoekstra, Eric, Kening fan 'e junks. Bornmeer, Ljouwert.
 8. Meulen, Jehannes van der, Fan Harns nei Goutum oer Malta. Elikser, Ljouwert.
 9. Peanstra, Auck, Sitebuorren, myn eigen paradys. Venus, Frjentsjer.
 10. Ploeg, Durk van der, It himelsk oerwurk : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 11. Prins, Einte, Achter de skêrm. KFFB, [Aldehaske]. KFFB nû. 444.
 12. Rozendal, Anders M., It paad fan de foks. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû.446.
 13. Schoorstra, Willem, De ôfrekken. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 14. Schoorstra, Willem, Zwarte engelen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oarspr. titel: Swarte ingels.
 15. Schotanus, Elske, Skrik : roman. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 16. Sevenster, Simy, Ut 'e foarein, 2. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert. Gurbe-rige nû. 187.
 17. Sijens, Doeke, Friese jongens en andere verhalen. Kleine Uil, Groningen. Oarspr. titel: Nei it lân fan palmerûzjen.
 18. Speerstra, Hylke, De oerpolder : het boerenleven achter de dijken. Contact, Amsterdam. Oarspr. titel: De oerpolder.
 19. Speerstra, Hylke, Leafde en leed út de Oerpolder. Bornmeer, Ljouwert. Harkboek.
 20. Terpstra, Piter, Piter Terpstra, skriuwer. KFFB, Aldehaske. KFFB nû. 445.
 21. Tiemersma, Koos, De ladder. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oarspr. titel: De ljedder.
 22. Tiemersma, Koos, Mind games : fertelling fan in kaartehûs. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Boekewikegeskink 2007.
 23. Velde, Rink van der, De kroechferhalen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 24. Velde, Rink van der, Smoarge grûn. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [De klassikers fan Rink van der Velde 6].
 25. Venema, Doete, It lân fan Vera : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 26. Vesaas, Tarjei, De fûgels : roman. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. Fryske oers.: A.I. Brouwer-Prakke en J.H. Brouwer. KFFB nû. 443..
 27. Vries, Nyk de, Prospero. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Oarspr. titel: Prospero.

   

  top

  dichtwurk.

 28. Flarden út It Gysbert Japicxhûs. It Gysbert Japicxhûs, Boalsert. Gearst. Swaantsje IJsselstein.
 29. Poëzij op 'e planken : 105 gedichten om foar te dragen. Afûk, Ljouwert. Gearst. en ynl. Tsjerk Veenstra.
 30. Cnossen, Gerrit & Kaspersma, Jelle, Ieneach kening. Venus, Frjentsjer. Tekeningen: Gerrit Cnossen, Fersen: Jelle Kaspersma.
 31. Duursma, Swaantsje, Blide oeren : hûndert fersen. SwD, Ljouwert.
 32. Germs, Jan, Rotbledsje. Jan Germs, Burgum.
 33. Huisman, Bennie, Hûs oan see = Huis aan zee. Venus, Frjentsjer. Gedichten en lietteksten mei cd.
 34. Laverman, Bartle, Man op solder = Man op zolder. Koperative Utjowerij, Easterein.
 35. Meer, Aggie van der, It bern dat oer it wetter blaast. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 36. Nicolai, Janke, Spanning. Elikser, Ljouwert.
 37. Oosting, Simon, Rauwe fisken op wynfear wolkens. Bornmeer, Ljouwert.
 38. Slofstra, Roel, Alter ego : lieten. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 39. Spanninga, Sjoerd, Indian Summer : een keuze uit zijn gedichten. Bornmeer, Ljouwert-Utert. Twatalige blomlêzing, besoarge troch Jabik Veenbaas en Abe de Vries.
 40. Tuinstra, Uilke, Bylden : gedichten. Humanistisch Verbond Friesland en Humanitas, Ljouwert. Gedichten yn it Frysk en Nederlânsk.
 41. Veenbaas, Jabik, Brieven aan mijn kind. BnM uitgevers, Nijmegen. Oers. fan: Brieven oan myn bern..
 42. Veenbaas, Jabik, De sinne, it smelle bêd, myn lichem. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 43. Vries, Nyk de, Motorman en 39 oare proazagedichten. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 44. Vries, Theun de, De Godleaze Singel. De Looden Hel, Grins-Feanwâlden. Ta gelegenheid fan de hûndertste bertedei fan Theun de Vries..
 45. Wal, Cornelis van der, Hûn oan 'e himel. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 46. Whitman, Walt, Leaten fan gers. De Rosse Plomp, Purmerein. Fryske oers. [út it Ingelsk]: Hedzer Sake Oostra; Oarspr. titel: Leaves of grass.

   

  top

  toaniel.

 47. Albee, Edward, Hertstear : ballade fan leafde en ûnmacht. Tesselschade, Hurdegaryp. Oers. út it Ingelsk en bew.: Tryntsje van der Zee..
 48. Bandel, Monique, Goede foarnimmens : in komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga.
 49. Bennet, Robert, Fry, Sephen en Catteneo, Peter, In dûbele Nelson. [Iepenloftspul Jorwert], Jorwert. Fryske oers. [út it Ingelsk]: Jan Schotanus ; bew.: Tjerk Kooistra en Jan Schotanus..
 50. Chapman, John, Breiden foar Tony : kluchtich blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Alle Geart Hof.
 51. Coward, Noël, Leafde as mûnster : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Gurbe Dijkstra.
 52. Davids, Ton, Straf : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee.
 53. Duiven, Menno, Keamer ferkeard : blijspul yn ien bedriuw. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. Jikkemien van der Wal-ten Heuvel.
 54. Eggengoor, D.J., Bokkesprongen : toanielstik. W. de Vries, Aldegea (sm). Fryske oers. en bew. troch Wimpy de Vries.
 55. Elstgeest, Ton, Loadewyk fjirtjin en in heal : klucht yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Gerda van der Wijk.
 56. Goldoni, Carlo, De Opera. [Wurkgroep iepenloftspul Burgum], [Burgum]. Fryske oers. en bew.: Tryntsje van der Zee nei ideeën fan Anny Veenstra.
 57. Groot Karsijn, Gerrit, Kofje of tee? komyske skriller. St. U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. Tineke Hoekstra.
 58. Harden, Vern, Grutte jonges skrieme net : drama yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga.
 59. Houten, Froukje van, Jeugdherberch "Oer it hekje" : in komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Yn gearwurking mei Aaltsje, Femke, Marijke, Paulien en Yvonne.
 60. Laan, Pieter van der, In panter út Birma : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. Baukje Stavinga.
 61. Meijer, Paul, Happy birthday Jellie : monolooch foar in famke fan sa'n 20 jier. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Jan van der Hoek : bew. troch Froukje van Houten.
 62. Nauta, Dooitze, Kening wa??? : mearke yn de foarm fan in musikal. St.U.F.T., Ljouwert.
 63. Pijpers, Hans, Hasto efkes foar my?": klucht yn twa bedriuwen. Vink, Alkmaar. Fryske oers.: Siep Jorna ; oarspr. titel: Heb je even voor mij?.
 64. Pijpers, Hans, Kiddie : ienakter. Vink, Alkmaar. Fryske oers.: Siep Jorna ; oarspr. titel: Kiddie kiddie kiddie.
 65. Thomas, Brandon, De tante fan Charly : klucht yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Anneke Burgy.
 66. Westermann, Willem, Knippe en knipe : klucht yn fiif bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Abele Krist.
 67. Wood, Margaret, De koperen tsjettel : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Piter M. Renia.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 68. FARSK 2006, it jierboek. Stichting Farsk, Ljouwert.
 69. Bos, Richard, Russchen, Alexander, Winters, Willem, De wylde boerinne : nei in ferhaal fan T.E. Holtrop. Perio, Ljouwert. Senario en tekenwurk: Richard Bos ; Tekenwurk: Alexander Russchen ; Tekst: Willem Winters..
 70. Brolsma, Liuwe, Kopkewoartel : byldroman. Venus, Frjentsjer. Tek. Nico Oeloff.
 71. Canetti, Elias, De Harksizzer : fyftjin karaktersketsen. Lichthart & Neumann. Fryske oers.: Anne Tjerk Popkema ; Oarspr. titel: Der Ohrenzeuge .
 72. Ferskate auteurs, Flessenpost. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden. Oarspr. titel: Flessepost.
 73. Ferskate auteurs, Flessepost. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 74. Hoekstra, Eric, Libje goed : op nei de tonne. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 75. Koopmans, W.J., Frikkedillen, Libben en wurk fan Akkumer doarpsdichter Willem Johannes Koopmans. Stifting Akkrum Ald en Nij, Akkrum. [Yn dit boek is in nije kar út it wurk fan W.J. Koopmans byinoar brocht].
 76. Morjaeu, Luc, Gucht, Peter van, Vandersteen, Willy, Suske en Wiske : de alvestêdestunt. Standaard, Antwerpen. Stripferhaal ; Fryske oers. Mirjam Vellinga.
 77. Prins, Einte, De beide tsjerketuorkes. eigen behear, [Katwijk].
 78. Riemersma, Tr. (bes.), De kul oer it skouder. Venus, Frjentsjer.
 79. Toonder, Marten, Tom Poes en it spoek fan Bommel State. Le Chat Mort, Ketlik. Fryske oers.: Harke Bremer.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 80. Toe no! : ferhalen foar bern dy't derom freegje. Bornmeer, Ljouwert-Utert. Besoarge troch Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp.
 81. Bal, Irene, De ferdwûne fibula : de aventoeren fan Daam en Ferhipke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Fryske oers.: Liuwe Westra.
 82. Braaksma, Machiel, Moaie ferhalen : ferhaaltsjes mei in ferhaal. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 83. Bruna, Dick, In dei mei Nijntje : it grutte Nijntje útflapboek. Bornmeer, Ljouwert-Utert. Fryske oers.: Kiki Theunissen.
 84. Cornelissen, Aart & Gielstra, Otto, De opdracht fan Thialf : de aventoeren fan Hotze Klots. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [strip].
 85. Cousins, Lucy, Mûske giet op stap. Afûk, Ljouwert. Oersetting: Gerda van der Wijk.
 86. Dam, Eppie, Lytse man. Afûk, Ljouwert. Mei yll. fan Karin Poiesz.
 87. Diks, Fred, De kameleon fynt de skat. Bronmeer, Ljouwert. Kameleon Junior diel 1; Fryske oers. Jetske Bilker.
 88. Dykstra, Lida, Eén muisje kan geen optocht zijn. Gottmer, Haarlem. Yll.: Noelle Smit ; Oarspr. titel: Ik bin in optocht..
 89. Dykstra, Lida, Ik bin in optocht. Bornmeer, Ljouwert. Yll.: Noelle Smit.
 90. Dykstra, Lida, Spegelspreuk. Aed Levwerd, Ljouwert. Aksjeboek foar bern nû. 21 ; Yll. Roelof van der Schans.
 91. Dykstra, Lida, Spiegelspreuk. Leeuwarden, Aed Levwerd. Oarspr. titel: Spegelspreuk.
 92. Genechten, Guido van, It grutte yt-boek. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Gerda van der Wijk ; Oarspr. titel: Het grote eet-boek..
 93. Genechten, Guido van, Wolsto myn freon wêze ?. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Hermien van der Meer; oarspr. titel: Omdat je mijn vriendje bent..
 94. Peanstra, Auck, Tomke en de krystkrânskes. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga ; omkearboek mei Tomke en swarte Pyt fan Riemkje Pitstra..
 95. Peanstra, Auck, Tomke en it kado. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga.
 96. Peanstra, Auck & Pitstra, Riemkje, Geheim!. Afûk, Ljouwert. Yll.: Babs Wijnstra.
 97. Pitstra, Riemkje, Tomke : nei de kapper. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga.
 98. Pitstra, Riemkje, Tomke en swarte Pyt. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga ; omkearboek mei Tomke en de krystkrânskes fan Auck Peanstra..
 99. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke op rais. Stichting Ons Bildt. Oversetting: Geke Postma-Postma en Froukje de Jong-Krap; .
 100. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke op reis. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga en Marijke Klompmaker ; Ferskes: Geartsje Douma. Tomkeboekje nû. 11. .
 101. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Tomke en Romke op reize. St.S.S., Berkoop. Vertaeling in et Stellingwarfs: Sjoukje Oosterloo; Yll.: Luuk Klazenga en Marijke Klompmaker ; Ferskes: Geartsje Douma. Tomkeboekje nû. 11. .
 102. Rowling, J.K., Harry Potter en de stien fan 'e wizen. Bornmeer, Ljouwert-Utert. Fryske oers.: Jetske Bilker .
 103. Sirett, Dawn, Myn eigen stoere trekker boek. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Gerda van der Wijk.
 104. Velthuijs, Max, Kikkert is Kikkert. Bornmeer, Ljouwert/Utert. Fryske oers.: Louw Dijkstra.
 105. Verdoorn, Geert, Piper op reis. Bornmeer, Ljouwert-Utert.
 106. Wynstra, Mindert, De stilte fan Joachem. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 107. Bûsboekje 2008. KFS, Sumar.
 108. Dam, Eppie, De skoskerinner : de wei fan Henk Kroes. Van Wijnen, Frjentsjer.
 109. Haan, Josse de, Kidelstiennen heine en slaan : literatuerkritiken, analyses, polemiken en oar proaza. Venus, Frjentsjer.
 110. Jong, Steven de, Ta in hichte of de balke yn eigen each. Frysk en Frij, Ljouwert. Monografy oer it literêre wurk fan Dr. Anne Sybe Wadman.
 111. Spanninga, Reitse, Lekker ite mei Reitse : resepten fan Reitse Spanninga. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. diel 1 ; mei dvd.
 112. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : skoalle. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige diel 1. .
 113. Veer, Akky van der & Wytsma, Baukje, Dat wie doe sa : beroppen. Afûk, Ljouwert. Beltsjeblomrige diel 2.
 114. Vries, Oebele, Asega, is het dingtijd? : de hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering. Sterk, Leeuwarden [etc.]. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.
 115. Winters, Willem, 80 bollen. Venus, Frjentsjer. byldboek; VenusFariëtee.
 116. ZX, [leech record]. .
 117. ZZ, [leech record]. .

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 118. Fryslân boppe!! : lûkpûde c/f trekharmonica. Jenny Ester & Anneke Venema. 129 Fryske lietsjes mei tekst.
 119. Anneke Douma, Nim my sa't ik bin. Mesal Producties & Projecten, Tsjerkwyt.
 120. Berne Iepenloftspul, Net Normaal. Innersound Studio, Terherne.
 121. Beukema, Max Patat. .
 122. Bouke Oldenhof, De Heeren van het Veen. Basic Media, Heerenveen.
 123. Breteler, Gerrit e.o., Nothin' niks-neat-niks : a Townes van Zandt tribute. DRC Entertainment, Emmen.
 124. Bricquebec, Nachtrave. .
 125. Doede Bleeker, Omarmd op Texel. Tremp Studio.
 126. Duo Ferbean, Altyd wat. Sudio Après Midi, Burgum.
 127. Ernst Langhout, Johan Keus en Koos Tiemersma, Lutske Laket. Marista, Ljouwert.
 128. Hans Battenberg; Sytse van der Wef; Johan Keus; Bert Otten, Underweis. Marista, Dronryp.
 129. Jan Kuipers Alma, De Tiidspringer. Eigen behear.
 130. Jitske Draijer, Achter santjin hikken. Marista, Dronryp.
 131. Mariusz, Wat west hat wie. Marista, Dronryp. CD-single.
 132. Nan 'n Ankie, Spreuklieten. Windrose Music, Burgum.
 133. Nan'n Ankie, Dijk vol Muziek. Windrose Music.
 134. Pierewaayer, Troch waar en wyn. Marista, Dronryp.
 135. Postma, Obe, Alde bylden winke foar mingd koar en piano. Intrada, Heerveen. Muz.: Jan de Jong.
 136. Postma, Obe, Bern fan 'e ierde. Intrada, Heerenveen. muz.: Frank van Nimwegen .
 137. Ramsk, It fjoer. Marista, Dronryp.
 138. Ramsk, Neuzel. Marista, Dronryp.
 139. Rinke Schroor, Oh jeh jeh Schylgeralân. Folkshegeskoalle Schylgeralân, Hoarne.
 140. Rinke Schroor, Melle Jan Kleisma, Stan Peters, Guido de Roos, Beatles.....yn it frysk/in het fries. Pink Records, Drachten.
 141. Rintje Kas & Griet Wiersma, Wy binne Friezen. Marista, Dronrijp.
 142. Rowwen Hèze, Droemvlucht. Rhum.
 143. Schmidt, Annie M.G., Ja Suster Nee Suster. Toanielferiening Halbertsma, Wergea. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee.
 144. Sije, Ik mis dy. STG Records, Harkema.
 145. Skarl, Serenade. Eigen behear, Silvolde/Ljouwert.
 146. Souldada, Cancao. Darius van Helfteren, Hilversum.
 147. Teake van der Meer en Griet Wiersma, Efkes wat oars: een klein uur Friese humor om naar te luisteren. Ivory Towers Records, Bornerbroek.
 148. Treflik, Tabee. Studio Dyk, Mantgum.
 149. Tsjettel, Casanova. Studio Landscape.
 150. Wilkens, Piter, Gurbe Douwstra, Jaap Louwes, Doede Veeman, De Alde Púndyk by del. Marista, Dronryp.
 151. Wim van Ligtenberg, Human Being. Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân.
 152. Woude, Bauke van der en Forbes, Campbell, Swart Wyt. Eigen behear, Harns.

   

  top

  audioboeken.

 153. Dykstra, Lida, Spegelspreuk: audioboek, foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 154. Jong, Anny de, Mentha Minnema en it hûnemystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 155. Jong, Anny de, Mentha Minnema en it kattemystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 156. Schotanus, Jan, Mentha Minnema en it klokkemystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 157. Schotanus, Jan, Mentha Minnema en it smokkelmystearje: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 158. Schotanus, Jan, Nacht op it eilân: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.
 159. Schotanus, Jan, Jong, Anny de en Hoogland-Pitstra, Riemkje, Gefaarlik spul foar Mentha Minnema: seis aventoeren: audioboek foarlêzen troch de skriuwer. DAT Tekstbureau, Easterwierrum.

   

  top

  E-boeken.