Nije Frysktalige útjeften, 2006

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. It each fan de griffioen : 14 Fryske ferhalen.. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Gearstald troch Ernst Bruinsma en Baukje Wytsma.
 2. Atsma, Wobbe, It liket op fleanen. Venus, Frjentsjer.
 3. Bootsma, Gosse, Razzia yn 'e Ripen : deiboek fan Gosse Bootsma, 1945. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 439. Fryske oersetting: Rein Jankesz..
 4. Bottema, Sjoerd en Wytsma, Baukje, De stien. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Boekewikegeskink 2006.
 5. Bouma, Jellie, Dokter's Geke. Eigen behear, Eanjum.
 6. Brolsma, Ulke Hessel, Een slagje hier en daar : de tsiendeiske fjildtocht fan Hessel. Bornmeer, Ljouwert/Utert.
 7. Claus, Marga, De vader van Serafyn. Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam. Oers. yn it Nederlânsk: Jantsje Post en Oep Elbers. [Oorspr. titel: De heit fan Serafyn]..
 8. Claus, Marga, Lytse do: dei- en nachtboek foar in stjerrebern. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 9. Haan, Henk de, De lapkepoep. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert. Gurbe-rige nûmer 184..
 10. Haan, Josse de, Elja : de skepping fan Gummykut - in film. Venus, Frjentsjer.
 11. Haan, Wieke de, Ophysje en delbêdzje. Bornmeer, Ljouwert.
 12. Hem, Bouke van der, Stille tochten : de Snipperij-syklus. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 13. Hiemstra, Klaske, It rinnen fan Silke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 14. Hoekstra, Wietse, Maten : frijheid yn oarlochstiid. G. Nijholt-Hoekstra, Oppenhuizen.
 15. Jong, Steven H.P. de, Neam my mar Willem. Koperative Utjowerij, Ljouwert.
 16. Keizer, Joke, Frjemd folk oer de flier. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e printinge ; Merkel-rige.
 17. Krol, Jaap, M / F. Bornmeer, Ljouwert/Utert.
 18. Landman, Riek, De leafdes fan Janne. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [2e pr. yn april ferskynd].
 19. Meer, Aggie van der, Oerfeart : histoarise famyljeroman. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert.
 20. Oegema, Johannes, Fleurich fierder : stikjes en ferskes yn it boerefrysk. J. Oegema, Sutfen. Kantsjeroasrige nû. 10.
 21. Pietersen, Lieuwe, De frou yn it swart. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 441.
 22. Ploeg, Durk van der, De hûnsdagen. Stichting Bibliotheken Midden-Friesland. Foto's: Erik Hesmerg. Oanbean t.g.f. it ôfskied fan Frans Sijtsma..
 23. Ploeg, Durk van der, It wurk fan 'e duvel. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert. Twadde printinge. Gurbe-rige nû. 159..
 24. Riemersma, Trinus, De fûgel. Venus, Frjentsjer.
 25. Rozendal, Anders M., Dy jonge fan Beintema. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 438.
 26. Sevenster, Simy, Ut 'e foarein. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert. Gurbe-rige nû. 185..
 27. Speerstra, Hylke, De oerpolder. Bornmeer, Ljouwert.
 28. Speerstra, Hylke, Neaken en bleat foar de dokter : ferhalen út 'e sprekkeamer. Bornmeer, Ljouwert. 3e (omstavere) printinge..
 29. Stiemsma-Walda, Tettie, 10 jier Ljussemer reaukes. Allprint, Dokkum. Gearstald by gelegenheid fan it tsien jierrich ferskinen fan de koloms yn de 'Sneinspetiele'fan it Frysk Deiblêd.
 30. Tiemersma, Koos, It liet fan de ibis : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 31. Tjeerdsma, Rommert, Brekpunt. De Fryske Boekeklub, S.l.. [KFFB nû. 437].
 32. Veen, Durk van der, It tal mooglikheden is sawat ûneinich. Venus, Frjentsjer.
 33. Veenbaas, Jabik, De wite ûle : ferhalen. Bornmeer, Ljouwert.
 34. Velde, Rink van der, De nacht fan Belse madam. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 2e pr. [De klassikers fan Rink van der Velde 5].
 35. Velde, Rink van der, Jan Hut. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 2e printinge ; Merkel-rige.
 36. Vries, Jan de, It is de boer net allike folle. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e printinge ; Merkel-rige.
 37. Vries, Nyk de, Prospero : in simmerskiednis. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Rige Fryske modernen [nû. 1].
 38. Wiesel, Elie, De stêd fan it lok : roman. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû 442. Oers. út it Frânsk troch Jacobus Knol..
 39. Wilkens, Piter, Pitertuerlikens. Frysk en Frij, Ljouwert.
 40. Wolf, Henk, Wûnderaardichheden : teltsjes en rimen. Bornmeer, Ljouwert. Yll.: de tekeners fan it striptydskrift Mudhoen.
 41. Wolf, Henk, Youmir, soan fan in túnslang. Venus, Frjentsjer.

   

  top

  dichtwurk.

 42. As nimmen sjocht..... Stichting It Fryske Boek, Ljouwert. Gedichten: Baukje Wytsma, Roely Bakker, Meintsje Brouwer en Johannes Dijkman. Fotografy: Paul van Goor. In ekstra útjefte nei oanlieding fan de oanbieding fan de Skriuwerskalinder 2007..
 43. De 100 mooiste Friese gedichten. Uitgeverij Kleine Uil. Samenstell.: Jetske Bilker en Babs Gezelle Meerburg.
 44. Berga, Wilco, De fjilden foarby / Voorbij de velden. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 45. Faber, Doeke, De tiid ferrint.... Faber, Burgum.
 46. Gildemacher, Karel F., Frisian landscape. Hynsteblom, De Jouwer. Fers ta gelegenheid fan Koppermoandei 2006. [1 bl.].
 47. Heddema, Durk J., Erfskip : fersen sûnt 1942. Eigen behear, Ljouwert.
 48. Hettinga, Eeltsje, Apreos. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 49. Hut, Arjan, 05/06. Bornmeer, Ljouwert.
 50. Hylkema, Jouke, Beabuorster monologen. Venus, Frjentsjer.
 51. Jelly [Beima-de Vries], Mem Natuer. Bruna, Kollum. Gedichten yn it Frysk en Ingelsk.
 52. Kaspersma, Jelle, Dyn brune eagen taheakke. Venus, Frjentsjer.
 53. Kuiper, Elmar, Elmar Kuiper, Nederland/Friesland. Poetry International, Rotterdam. 37e Poetry International tekstboekje mei tekst yn Frysk en Nederlânsk. Oers.: Jabik Veenbaas en Tsead Bruinja..
 54. Kuiper, Elmar, Roep de rottweiler op! / Rop de rottweiler op!. BnM Uitgevers, Nijmegen. Oers. troch: Jabik Veenbaas.
 55. Kuiper, Elmar, Ut namme fan mysels. Bornmeer, Ljouwert.
 56. Laverman, Bartle en Brown John, Dêr't de ko him deljout = Where the cow lies down. Koperative Utjowerij, Easterein. Fryske gedichten: Bartle Laverman, Ingelske gedichten: John Brown en tekeningen: Tjibbe Hooghiemstra.
 57. Leest, R.R. van der, Tajefte : sân gedichten. Venus, Frjentsjer.
 58. Mud, Antsje en Martsje, Sprekkende tekens. Talant, Dokkum. Mei Ned. oers. fan Jantsje Post. .
 59. Poortstra, Margryt, Nomade : fersen. Frysk & Frij, Ljouwert.
 60. Soepboer, Albertina, Kearsinne. Bornmeer, Ljouwert.
 61. Tjepkema-Lolkema, Harmke, Lûden op 'e wyn. It Gysbert Japicxhûs, Boalsert.
 62. Veenbaas, Jabik, Darwinistische weemoed = Darwinistyske weemoed. BnM Uitgevers, Nijmegen.
 63. Vries, Abe de, Under fearne goaden. Bornmeer, Ljouwert.
 64. Vries, Abe de, Warme boxkachels & weke irenes = Gleone bokskachels & weake irenes. BnM Uitgevers, Nijmegen. Oers. troch: Jabik Veenbaas.
 65. Wal, Cornelis van der, Zonderlinge kruising tussen aap en priester = Singeliere krusing tusken aap en priester. BnM Uitgevers, Nijmegen. Oers. troch: Jabik Veenbaas.
 66. Zwart, Jelle, Sân skeppen sâlt : fersen. Frysk & Frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 67. Ayckbourn, Alan, De tiid fan myn libben : komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga.
 68. Bakker-Schoon, Mary, De Bloody Mary : klucht yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Siep Jorna.
 69. Baumgartner, Andreas, It is lok wat jouste! : blijspul yn trije bedriuwen. Vink, [Alkmaar]. Fryske oersetting: Alle Geart Hof. [Oorspr. titel: Liebensglück durch kleine sûnden].
 70. Beeksma, André, Fakansje. [Frats], [Ljouwert].
 71. Bijsterveld, Sieger, To, no do : blijspul. St.U.F.T., Ljouwert.
 72. Brans, Hans, Sykje om Suske : in famyljefoarstelling. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Lolkje Hoekstra.
 73. Brecht, Berthold, Mem. Iepenloftspul Opsterlân, S.l.. Oers.: troch Fokke Broers as Mem Koeraazje en har bern ; bew. en regisearre ta iepenloftspul op e Himrik troch Tineke Broers..
 74. Bruinsma, Durk, Stone Mansion : horror-toanielstik. Eigen behear, Kollumersweach.
 75. Dickens, Charles, Oliver Twist. Toanielferiening 'It moat kinne', Broeksterwâld. Fryske oers.: Tiffany van der Wal.
 76. Duyns, Don, Der hinget in man oan de lampe yn de keuken : koart toanielstik yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee.
 77. Ensler, Eve, De fagina monologen. De kleine uil, Groningen. Fryske oers.: Agatha Hijlkema-Jorna ; Oarspr. titel: De vagina monologen.
 78. Fratti, Mario, Selsmoard?. [Frats], [Ljouwert]. Fryske oers. Siep Jorna.
 79. Frehe, Jose en Vliet, Rob van Vliet, Grut dessert : thriller. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Abele Krist ; Oarspr. titel: Grand dessert..
 80. Frisk, Bruce, Ierdbeien mei slachrjemme : in swarte komeedzje. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Jan M. Looijenga.
 81. Groot, Willem de, Pater en non, wêr binne wy oan begûn?. Toanielselskip Nij Begjin, Nijegea. Fryske oers. út it Nederlânsk: Jetse Kleiterp..
 82. Hansen, Konrad, Bêd en brochje : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Dútsk: Alle Geart Hof.
 83. Heyden, Haye van der, Lêste reis : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Baukje Stavinga..
 84. Heyden, Haye van der, Mosken en Swannen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oerset. út it Nederlânsk: Jikke de Haan..
 85. Hoekstra, Gerrit, Jungleboek. Berneiepenloftspul Easterwierrum, Easterwierrum. Berneiepenloftspul Easterwierrum 2006.
 86. Hogan, P.J., De troudei. S. Siebenga, Burgum. Bew. fan it filmskript Siebe Siebenga.
 87. Kling, Ulla, Muoike Ada út Nevada : komeedzje yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Alle Geart Hof.
 88. Kooistra, Jappie, Sc Heerenveen en de fûkemoard : humoristysk stik yn fjouwer bedriuwen. [Frats], [Ljouwert].
 89. Kooistra, Tjerk en Veenstra, Anny, Kakao. Iepenloftspul Burgum, Burgum. Iepenloftspul Burgum 2006.
 90. Ling, Ruud van, Alde groeden : toanielstik yn fjouwer bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Nederlânsk: Joukje Visser.
 91. Macnally, Terence, Full Monty/Alles út : musical. , Jorwert. Fryske oers.: Jan Schotanus. Iepenloftspul Jorwert 2006 basearre op de film fan Simon Beaufoy en Peter Cattaneo..
 92. Manktelow, Bettine, It doek giet op foar moard : skriller yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Tineke Hoekstra.
 93. Moors, M.F.E.J., De Brûsbeigekte : bernetoaniel yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Pieter M. Renia.
 94. Nauta, Dooitze, De tillefoan : skets foar ien frou. St.U.F.T., Ljouwert.
 95. Nicolai-Hoekstra, T., Hotel/pensjon Rûnom : fleurich toanielstik yn trije bedriuwen. Vink bv, Alkmaar.
 96. Oldenhof, Bouke, All inclusive : (ienakter). St.U.F.T., Ljouwert.
 97. Oldenhof, Bouke, Koaibosk : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 98. Popma, Froukje, In lyk foar 't Anker : ienakter. St.U.F.T, Ljouwert.
 99. Popma, Froukje, Mei alle geweld : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 100. Renes Leertouwer, Wilma, Pake Sytse's libbenstier : blijspul yn trije bedriuwen. Vink bv, Alkmaar. Fryske ers.: Alle Geart Hof.
 101. Robbins, Norman, De kat op learzen : mearke foar alle leeftiden yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. en bew. fan Ytsie Galama-Bonekamp.
 102. Ruiter, Joh. E.G., Hynsteblom & hynsteblom : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Nederlânsk: Jan M. Looijenga.
 103. Ruiter, Johan E.G., Reboelje yn de âlde jachthaven : blijspul yn trije bedriuwen. Vink bv, Alkmaar.
 104. Sanders, F. en Vosmaer, M., Don Juan. Iepenloftspul Dronryp, Dronryp. Fryske oers.: Gerrit Hoekstra. Iepenloftspul Dronryp 2006.
 105. Schepers, Jos, Don Tòn : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Abele Krist.
 106. Shakespeare, W., In Stoarm. Iepenloftspul Heech, Heech. Oers.: Antine Zijlstra. Iepenloftspul Heech.
 107. Simon, Neil, It fanke fan hjirneist : komeedzje yn trije bedriuwen. Vink, [Alkmaar]. Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra. [Oorspr. titel: The star-sprangled girl]..
 108. Simon, Neil, Op wei nei rom. Vink, [Alkmaar]. Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra. [Oorspr. titel: 45 Seconds from Broadway]..
 109. Slotboom, Carl, In frou foar Tobias : in blier spul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Abele Krist.
 110. Spyksma, Johannes, It goudene ûleboerd : grutte ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Skreaun n.o.f. de roman mei deselde namme fan G. Spaanderman-Wielinga..
 111. Steinvoorn, M. van, Frou siket boer : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 112. Steinvoorn, M. van, Hie'k dat witten : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 113. Synge, John M., Yn it skaad fan de delling : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee ; oarpr. titel: In the shadow of the glen..
 114. Tol, Jan en Haan, Astrid de, Kafee "De brette hoanne" : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Ale Geart Hof.
 115. Venema, Eelco, De griene man. S.n., [Lemmer]. Oers.: Lolkje Hoekstra.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 116. Doar boek. Venus, Frjentsjer. Besoargers: Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp.
 117. Breuker, Pieter, Van speelkwartier tot break : vertaling van het proza en de poëzie uit Pieter Breuker, Boarterskertier (2003). Van Dellen, Groningen. Red. en vert.: S. van Dellen. .
 118. Dotinga, Jan, Fan bern, klúnkoeke en tsjerken. De Fryske boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 440.
 119. Heide, Dirk van der, Lytse Durk, praatsjemakker. Profiel Uitgeverij, Bedum. Fryske oers.: Anton van der Ploeg. Oarspr. titel: Lutje Derk Proatsjeboksem..
 120. Heide, Durk van der, Fjildwachter De Hoop. Profiel Uitgeverij, Bedum. Fryske oers.: Anton van der Ploeg. .
 121. Oosterhaven, Beart, De fûgel yn dy : 35 jier Fryske folk-poplieten 1969-2004. Venus, Frjentsjer.
 122. Smit, Aukje en Haarsma, Gelland, Doarpsgek : gedichten fan Gelland Haarsma en ferhalen fan Aukje Smit. Eigen behear.
 123. Tuinen, Reimer van & de Strikel, Myn moaiste fersetsje. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert. Ferskynd t.g.v. syn 90ste jierdei op 24 augutus 2006. .
 124. Wim van der Zee, It liet yn 'e fjoer-ûne. [Eigen behear], Ljouwert. Fryske oersetting: Atze Bosch ; muzyk: Bernard Smilde.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 125. ff foarlêze. . Fertel- & Foarlês Festival 10 oant 20 maaie 2006. Bondel mei seis nije Fryske ferhalen foar trije ferskillende leeftydskategoryen skoalbern..
 126. Abedi, Isabel, Lyske siket de leafde. Afûk, Ljouwert. Yll.: Andrea Hebrock. Fryske oers. út it Dútsk: Hermien van der Meer. [Oorspr. titel: Alberta geht die Liebe suchen, 2004].
 127. Auck Peanstra, Riemkje Pitstra en Geartsje Douma, Tomke yn 'e bistetún : lês- en lústerboek. Afûk, Ljouwert. Aksjeboek foar bern nû. 20.
 128. Bangma, Jelle, Skoare by FC Top. Afûk, Ljouwert. Yll.: Janneke de Jonge.
 129. Braaksma, Machiel, Oeral binne bisten!. Bornmeer, Ljouwert/Utert.
 130. Bruna, Dick, Fûgel Pyt. Bornmeer, Ljouwert. Fryske oers.: Akky van der Veer.
 131. Carle, Eric, De lytse kameleon. Bornmeer, Ljouwert. Fryske oersetting: Louw Dijkstra..
 132. Cousins, Lucy, Mûske sjocht yn 't waar. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Gerda van der Wijk.
 133. Dam, Eppie, Abe : in byld fan in spiler. Bornmeer, Ljouwert. Vita-rige.
 134. Dijkstra, Petra, Bear is bliid. Hanzedruk bv., Bolsward. Yllustaasjes: Harry Sweering..
 135. Dykstra, Lida, Oekebakke boem. Bornmeer, Ljouwert. Yll.: Marijke Klompmaker.
 136. Dykstra, Lida, Rollebollebom. Gottmer, Haarlem. Oarspr. titel: Oekebakke boem. Ill. Marijke Klompmaker..
 137. Dykstra, Lida, Schattig. Lemniscaat, Rotterdam. Oarspr. titel: Skattich.
 138. Dykstra, Lida, Skattich. Bornmeer, Ljouwert/Utert. Yll. Marije Tolman.
 139. Emmett, Jonathan, Mol yn 'e snie. Afûk, Ljouwert. Yll.: Vanessa Cabban. Fryske oers.: Hermien van der Meer.
 140. Genechten, Guido van, It grutte poppe-boek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting: Gerda van der Wijk..
 141. Genechten, Guido van, Lytse Kangoeroe. Afûk, Ljouwert. Fryske oers.: Gerda van der Wijk..
 142. Jong, Hanneke de, It ear fan Sven. Koperative Utjowerij, Ljouwert. Yll.: Babs Wynstra.
 143. Kromhout, Rindert, Lytse Ezel - Jarich syn jierdei. Afûk, Ljouwert. Yll.: Annemarie van Haeringen. Fryske oers. Hermien van der Meer..
 144. Lindgren, Astrid, De bruorren Liuwehert. Afûk/Tryater, Ljouwert. Lústerboek mp3 : Jan Arendz lêst foar.
 145. Loupy, Christophe, Krij ik in tútsje fan dy?. Afûk, Ljouwert. Yll. fan Eve Tharlet. Fryske oers.: Hermien van der Meer..
 146. Peanstra, Auck, Jan en Jeltsje. Koperative Utjowerij, Easterein. Yll.: Inge Adema.
 147. Peanstra, Auck, Kening Aap. Afûk, Ljouwert. Yll.: Carla van der Heijde..
 148. Pitstra, Riemkje en Peanstra, Auck, Kom yn myn hûske!. Afûk, Ljouwert. 10de Tomkeboekje. Yll.: Karin Poiesz en Luuk Klazenga..
 149. Roos, Hotze de, De skippers fan de Kameleon. Bornmeer, Ljouwert. Oers. fan de oarspronklike edysje. Fryske oers.: Jetske Bilker..
 150. Schlichting, Liesbeth, Sluyzer, Betty en Verburg, Marja, Myn earste Fryske Van Dale : foarlêswurdboek. Van Dale en Friese Pers Boekerij, Utert/Ljouwert. Fryske bewurking: Mindert Wynstra. Tekene troch Paula Gerritsen. [2e pr. des. 2006].
 151. Wijnstra, Babs, Ferhalen fan 't Boskwyfke. 8. In hûs foar de mûskes; 9. Sa komt Ige iikhoarn troch de winter; 10. Keimpe kikkert kin net swimme. Cedin, Ljouwert. Printeboekjes by de Fryske skoalletelevyzje.
 152. Wynstra, Mindert, It lân achter de heuvels. Afûk, Ljouwert. Yll.: Babs Wynstra ; harkboek.
 153. Wytsma, Baukje, Dûnsje op in hynstekont. Afûk, Ljouwert. Mei tekeningen fan learlingen fan de Meester Duisterhoutschool op It Hearrenfean en Easterwâlde.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 154. Bûsboekje 2007. KFS, Sumar.
 155. FARSK 2005, it jierboek. Bornmeer, Ljouwert.
 156. Tuskentiden : oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken. Boekencentrum/Kok, [Zoetemeer]/Kampen.
 157. Boomsma, Joop, Om fan dit lân te hâlden : Fokke Sierksma oer Fryslân yn brief en petear. Venus, Frjentsjer.
 158. Dam, Eppie en Meer, Hindrik van der, De keunst fan it libben. Intrada muziekuitgave, Heerenveen. Tekst: Eppie Dam, muzyk: Hindrik van der Meer. [liturgy]. .
 159. Ferskate auteurs, 60 : liber amicorum foar Baukje Wytsma, by gelegenheid fan har sechstichste jierdei. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert. Gearst. troch Ernst Bruinsma, Pieter de Groot & Jelle Krol.
 160. Fryske berneboeketiid 2006, De liuw is los: boeken oer bisten. Stichting It Fryske berneboek, Ljouwert. Programs fan skriuwers foar skoallen en bibleteken.
 161. Goïnga, Hylkje, Hjir de foto wer : briefkes fan Hylkje. Utjouwerij Perio, Ljouwert. Ynl.: Pieter de Groot ; red.: Willem Winters. Ynl.: Pieter de Groot ; red.: Willem Winters. Ynl.: Pieter de Groot ; red.: Willem Winters..
 162. Haaima-Hoekstra, Marije, Ut it hert : Fryske sprekwurden en sizwizen. Studio Haaima, Bears.
 163. Jensma, Goffe, Het Oera Linda-boek : facsimile, transcriptie, vertaling. Verloren, Hilversum. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk..
 164. Riemersma, Tr., Op 'e barrikaden en der by del : (literêre striidskriuwerij 1965-1970). Venus, Frjentsjer.
 165. Riemersma, Tr. (bes.), Hoe binne de helten fallen : Bauke de Jong syn ûnkristlike krústocht. Venus, Frjentsjer.
 166. Stavinga, Kees, 100 jier de 'Ald Hij' Tersoal 1906-2006. E.b., Tersoal.
 167. Vries, Geart de, Foar alles is in tiid : it libbensferhaal fan Tiny Mulder. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 168. Berne Iepenloftspul, Jungleboek. Hans Wempe muziekproducties, De Hommerts.
 169. Blauhúster Dakkapel & Fokko Dam, Frysk Folksliet. Marista, Dronryp.
 170. De Lytse Kantorij fan de Krústsjerke û.l.f. Greetje Kist-Haremaker, Lieten út Taizé. Marista, Dronryp.
 171. Fan Batsum, Bûge as batse. Smash Records, Drachten.
 172. Frommes, Gewoane dei. Eigen behear.
 173. Ichthus, Ichthus Live. [eigen útjefte].
 174. Jan Tekstra, Waterwicht. Red Bullet, Hilversum.
 175. Jankfoddekoar Tûzen Triennen, Bliksemse Manlju. Marista, Dronryp.
 176. Jitiizer, Alles út de kast. Sing Sing Studio, Mitselwier.
 177. Kammen, Oncko van, Liefde voor even. [eigen útjefte].
 178. Laverman, Nynke, De Maisfrou. Pink Records, Drachten.
 179. Ljoubjr, De sinne giet ûnder. Eigen Utjefte, Winsum.
 180. Mariusz, Spyt. Marista, Dronryp. CD-single.
 181. Mariusz, Sulveren Wein. Marista, Dronryp. CD-single.
 182. Mariusz, MIR, Syb e.o., Fryske music night live. Marista, Dronryp.
 183. Meánder, Ut 'e nacht / Vanuit de nacht. Marista music company, Dronryp.
 184. Meine Bruinsma, Sinnefjoer. Schaaf Records, Ljouwert.
 185. Piter Wilkens, In fûgeltsje yn myn gitaar. Achterdyk Produksjes, Marsum.
 186. Rinke & Wietske, Werom. Marista, Dronryp.
 187. Roel Slofstra, Ferskes út Fryslân / Liedjes uit Friesland 1 en 2. Universe Productions, Ljouwert.
 188. Rowwen Hèze, Rodius & Lucius. RHAM B.V., America. Nynke Laverman yn 'Droemvlucht'.
 189. Sebeare, Net te leauwen blau. Marista Music Company, Dronryp.
 190. Selskip Tetman de Vries, De bêste fan Tetman. Jaz-Records.
 191. Sije & Tryanka, Famke út de peen. STG-Records.
 192. Swee, Lok. Phil Mills.
 193. Van Wieren, Dûnsje. Download.
 194. Van Wieren, Nim dyn tiid. Marista, Dronryp.
 195. Willehúske, De seedyk lâns. Willehúske.
 196. Zwart op wit, Kleurplaat. Acht MM Records, It Hearrenfean.

   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.