Nije Frysktalige útjeften, 2005

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. 500x Griemmank. Uitg. Hoekstra. (blomlêzing fan ferskate skriuwers). Yll.: Luuk Klazenga..
 2. Abma, Gerben, De Brek. Koperative Utjowerij, Easterein.
 3. Boersma, Piter, It útsjoch. Koperative Utjowerij, Easterein.
 4. Bonnema, Neeltsje, Rachlan: ferhalen. Utj. Venus, Frjentsjer.
 5. Boomsma, Joop, Ien foar de wraak. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 2e pr. (Merkel-rige).
 6. Borger, Sieuwe, It ferrin fan de tiid. Utj. Venus, Frjentsjer.
 7. Bylsma, Meindert, Fan flierefluiters en droechstinners. Koperative Utjowerij, Easterein.
 8. Claus, Marga, Oxzana's vlucht. Van Gennep, Amsterdam. Oerset út it Frysk troch Jantsje Post en Oep Elbers. [Oorspr. titel: Ozana : ferhaal fan in flechteling].
 9. Haan, Wieke de, Optriuwe en ôfbliuwe : ferhaleboek foar froulju. Bornmeer, Ljouwert. [2e pr. okt. 2005] .
 10. Hem, Bouke van der, It Poadiumbeest: roman. Utj. Frysk & Frij, Ljouwert.
 11. Holtrop, Benny, De teloargong fan Eden : ferhalen. Venus, Frjentsjer.
 12. Jong, Steven de, Groetenis fan Prakash : in reis troch Brazilië yn it jier 1992. Koperative Utjowerij, Easterein. [Boekewikegeskink 2005].
 13. Koontz, Dean, De fizioenen fan Mary. Stichting ELF, Ljouwert. Fryske oers.: Henk Wolf.
 14. Koopmans, Anne, Fryslân boppe. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 4e pr. (Merkel-rige).
 15. Landman, Riek, De striid fan Marte. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. (Gurge-rige nû. 182) 2e printinge.
 16. Landman, Riek, De striid fan Marte. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [Gurbe-rige nû. 182].
 17. Leest, R.R. van der, Morfeus yn de ûnderwrâld. Koperative Utjowerij, Easterein. 2de pr. [werskreaun].
 18. Leij, Jan van der, De tiid stie even stil : ferhalen. Venus, Frjentsjer.
 19. Meer, Aggie van der, Pauwehôf : roman. Utj. Frysk & Frij, Ljouwert.
 20. Pietersen, Lieuwe, It Testamint. De Fryske Boekeklub, KFFB nû. 435. 180 siden.
 21. Ploeg, Durk van der, De Iishilligen : roman. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. [Gurbe-rige nû. 181] [2de pr. aug.].
 22. Simen Oetie, De lêste halte. De Fryske Boekeklub, [Aldehaske]. KFFB nû. 436. Fryske oers. út it Hollânsk: Dick Eisma. .
 23. Soepboer, Albertina, De grutte stoarm. Bornmeer, Ljouwert.
 24. Soepboer, Albertina, De komst fan Sint Anthonius. Bornmeer, [Ljouwert]. [Spesjale útjefte by gelegenheid fan it ferskinen fan de twadielige "Inventaris van het archief van het Sint Anthony Gasthuis"].
 25. Tiemersma, Koos, De Ljedder. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 3e pr. (Merkel-rige)..
 26. Tjerkstra, Willem, Dokslepers. Eigen behear.
 27. Velde, Rink van der, De fûke. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. 10de pr. [De klassikers fan Rink van der Velde 4].
 28. Velde, Rink van der, De wrâld is rûch. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Mei yll. fan Ies Spreekmeester (Merkel-rige).
 29. Verf, Willem, Tiid fan libjen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. (Merkel rige).

   

  top

  dichtwurk.

 30. Boersma, Piter, Ritueel. Koperative Utjowerij, Easterein.
 31. Boorsma, Pier, Net allinne genôch : fersen. Koperative Utjowerij, Easterein.
 32. Brokke-Boomsma, Louwina, Underweis. L. Brokke-Boomsma, Ommen.
 33. Bruinja, Tsead, Gers dat alfêst laket. Bornmeer, Ljouwert.
 34. Feddema, Anne, Reidhintsje op 'e Styx. Koperative Utjowerij, Easterein.
 35. Gerbrandy-Posthuma, Anneke, Trappearre : ûnderweis mei Claude Monet. Frysk & Frij, Ljouwert.
 36. Gildemacher, Karel F., Snoeiskjirre. De Hynstebloem, de Jouwer. Koppermoandeiprint [1 tearblêd].
 37. Harmen Wind, Ta swijen - in hymne = Tot zwijgen - een hymne. Liter, [Ede]. Temanûmer fan it tydskrift Liter, nû. 39.
 38. Kiestra, D.H., Skielk beart de hjerst : blomlêzing. Utj. Frysk & Frij, Ljouwert. Gearst. en ynl. Abe de Vries [mei CD].
 39. Miedema, Andries, Wynfearren by 't lemieren. Utj. Frysk & Frij, Ljouwert.
 40. Miedema, Hessel, De greate wrakseling. Venus, Frjentsjer. 3de, justjes bearb. pr..
 41. Postma, Obe, Samle fersen. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker ; besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga. [Holder-rige nû. 17 ; Fryske Akademy nû. 979].
 42. Shakespeare, William, De sonnetten. Bornmeer & Stichting Elf, Ljouwert. Fryske oers.: Douwe Kalma ; mei ynliedingen fan Douwe Kalma en Eric Hoekstra (earder ferskynd as diel 8 yn de rige Shakespeare's Wurk, Fryske Shakespeare Stifting 1976).
 43. Soldaat, Gerard, Voor de winter uit = Foar de winter út : in memoriam Gerard Soldaat. t Hoge Woord, Bakhuzen. [samengest. Hilde Salemink; voorw. Anneke Gerbrandy; naw. Wim Lovers][opl. 24 eks.].
 44. Steegstra, Henk, It moat kinne. Eigen behear.
 45. Wijma, Aukje, Opnimme. Eigen behear, Drachten.
 46. Wind, Harmen, Ierdewurk. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 47. Wit, Mindert de, De moanne laket. Utj. Frysk & Frij, Ljouwert.
 48. Wytsma, Baukje, De dichter swijt. Utjouwerij Fryslân, Ljouwert.
 49. Wytsma, Baukje, It blau fan de hortinsje en Heech gers. Friese Pers Boekerij, Ljouwert. (Merkel rige).

   

  top

  toaniel.

 50. Beeksma, André, Leafde en amore : jongereintoaniel. Toanielploech Easternijtsjerk, Easternijtsjerk.
 51. Berg, Jeroen van der, Blowing. Tryater, Ljouwert. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee..
 52. Boer, Renske de, De wrâldreis fan prinses Kat : toanielstik foar bern. R.L.M. de Boer, De Jouwer.
 53. Brans, Hans, Wraak fan 't Wadwiif. Iepenloftspul 500 jier It Bildt.
 54. Brecht, Bertolt, Puntila. Iepenloftspul Burgum, Burgum. Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee.
 55. Breteler, Gerrit, Oer him. Tryater, Ljouwert. [dreamlabproduksje].
 56. Cook, Pat, In soer puddinkje : fleurige ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Meintsje Brouwer..
 57. Cook, Pat, Jo ha it rjocht om neat te sizzen. [Frats], [Ljouwert]. Fryske oers.: Siep Jorna.
 58. Deruddere, Dominique, Lucky Manuelo. Iepenloftspul Wergea, Wergea. Fryske oersetting: Piter Boersma.
 59. Duyns, Don, Der hinget in man oan de lampe yn de keuken. S.n., S.l.. Fryske oers. út it Nederlânsk: Tryntsje van der Zee.
 60. Elstgeest, Ton, In goede freon en kollega : klucht yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Nederlânsk: Janke van der Meulen en Baukje Stavinga.
 61. Glass, Mantague, Potash & Perlemoer yn tekstyl : klucht yn trije bedriuwen. Toneeluitgeverij Vink, [Alkmaar]. Fryske oers. út it Hollânsk: Alle Geart Hof. [Oorspr. titel: Potash & perlmutter, 1910]..
 62. Graaf, Rob de & Teatergroep Sult, Mem : memmejong en memme3logie. Teatergroep Sult, Warns.
 63. Haan, Henk de, Hurd om Hut. Iepenloftspul Jobbegea, Jobbegea.
 64. Haanstra, Bert, Fanfare. Teater Snits, Snits. bewurking fan it senario fan Bert Haanstra fan dy syn film troch Bouke Oldenhof ; korreksje Snekers troch Henk van der Veer.
 65. Hettinga, Ytsje, It iten is klear : (ienakter). Y. Hettinga, Koudum.
 66. Houtappels, Frank, Oan 'e ein fan de asperzjetiid. Toneeluitgeverij Vink, [Alkmaar]. Fryske oerset. út it Hollânsk: Sj. Wiersma. [Oorspr. titel: Aan het eind van de aspergetijd, 1997]..
 67. Jensen, Julie, De lêste rychjes fan ús gekke mem : drama mei humor. S. Jorna, Tytsjerk. Fryske oers. út it Ingelsk: Siep Jorna.
 68. Jorrtisma, Broer en Meer, Monique van der, Eise Eisinga : toanielmusikal. Toanielferiening 'Hâld Moed', Dronryp.
 69. Kelly, Tim, It Venus mystearje : blijspul. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Klaasje van der Veen-de Boer. [Oorspr. titel: The underground Venus]..
 70. Masteroff, Joe, Kabaret. Iepenloftspul Jorwert, Jorwert. Lieten: Fred Ebb. Fryske oersetting: Jan Schotanus.
 71. Meer, Aggie van der, Spegelbylden, spul om Jan Brugman. Gemeente Bolsward, Boalsert.
 72. Neary, Jack, De suster fan Jerry Finnegan : blijpsul yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Ammerins Moss en Anne Marie Gaikema..
 73. Oldenhof, Bouke, Fries yn boarger. Tryater, Ljouwert.
 74. Pijpers, Bert, Argewaasje yn Paradiso. Sint Piterkomitee, Grou. Fryske oers.: Klaasje van der Veen-de Boer [55ste Sint Pitermearke].
 75. Raaphorst, José, Hûs te keap : blijspul yn trije bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Nederlânsk: Tineke Hoekstra en Anneke Roodbergen..
 76. Ragni, Gerome & Rado, James, Hair : musical. Iepenloftspul Dronryp, Dronryp. Fryske oersetting út it Ingelsk: Gerrit Hoekstra..
 77. Ruiter, Johan E.G., Leave Lita mei ried en died : in blijspul yn trije bedriuwen foar 5 froulju en 4 manjlu. Vink, [Alkmaar].
 78. Schie, Wouter van, Op kamp sûnder leafde : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers.: Hanneke Snoek [Oorspr. titel: Kamp zonder liefde].
 79. Shakespeare, William, In protte spul om neat : blijspul. s.n., s.l.. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee. Bewurking: Hans Brans..
 80. Slotboom, Carl, Kyp mei patat : komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert. Fryske oers. út it Nederlânsk: Abele Krist. [Oorspr. titel: Kip met patat].
 81. Soepboer, Albertina, Woartels. A. Soepboer, Grins.
 82. Soepboer, Albertina en Laverman, Nynke, De maisfrou. Tryater, Ljouwert.
 83. Veldman, Jan, It eksperimint fan de hear Borgers. Tryater, Ljouwert.
 84. Vinterberg, Thomas & Rukov, Mogens, It feest. Utj. Venus, Frjentsjer. teaterbew. Fryske oersetting: Tr. Riemersma.
 85. Vries, Henk W. de, Kraanfûgels...? ienakter. Toneeluitgeverij Vink, [Alkmaar]. Fryske oers. út it Hollânsk: Sj. Wiersma. [Oorspr. titel: Kraanvogels...?, 1998]..
 86. Wasserman, Dale, Ien fleach oer it koekoeksnêst. Rederikerskeamer Tesselschade, Hurdegaryp. Nei de roman fan Ken Kesey. Fryske oers.: Tryntsje van der Zee. [Oorspr. titel: One flew over the cuckoo's nest].
 87. Zijlstra, Antine, Odyssee : berne-iepenloftspul. Berne-iepenloftspul Easterwierrum, Easterwierrum.
 88. Zijlstra, Antine, Tút : (ienakter). A. Zijlstra, Wergea.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 89. Heldedichten. S. Keizer, De Trieme. Gearst. troch Sjoerd Keizer, yn gearwurking mei Omrop Fryslân.
 90. Op 'e Bildtse klaai : gedichten. Stichting Bildtse Belangen, St. Anne. (sammelbondel mei Fryske, Bildtske en Nederlânske fersen). Tek: Jaap van Dijk..
 91. Bil, Reinder, Priuwkes : ferhalen en fersen. , Boarnburgum.
 92. Haan, Josse de, Kastanjes poffe : opstellen/essays oer ('oare') literatuer ; analyses fan proazawurken en poëzy. Utj. Venus, Frjentsjer.
 93. Milton, John, John Milton syn Paradise lost. S. van Tuinen, Heemskerk. Fryske oers. út it Ingelsk: Sjoerd van Tuinen.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 94. Berneboekegedichtesjuery 2005. . 6 gedichten op kaarten yn omslach.
 95. Fryske berneboeketiid 2005 : De toverakademy. Stichting It Frsyke Berneboek, Ljouwert.
 96. Sjongspektakel : in muzikaal evenemint. Cedin, Taalsintrum Frysk, Ljouwert. 32 lieten foar de leeftyd 10-14 jier (mei oefen-cd en karaoke-cd).
 97. Tomke: Tomke, Romke an Korneelia mä klöören an fuarmer - Fering/Oömrang. Verein Nordfriesisches Institut, Bredstedt.
 98. Tomke: Tomke, Romke en Korneelia spaale ma blaie än forme - Frasch. Verein Nordfriesisches Institut, Bredstedt.
 99. Tomke: Tomke, Romke en Korneelia späle mä klööre än fuorme - Freesk. Verein Nordfriesisches Institut, Bredstedt.
 100. Tomke: Tomke, Romke en Korneelia spöle me Klöören fuaremer - Sölring. Verein Nordfriesisches Institut, Bredstedt.
 101. Amery, Heather & Cartwright, Stephen, Tûzen wurden. Afûk, Ljouwert. 4e printinge.
 102. Bal, Irene, De uil, de slang en de stenen / De ûle, de slange en de stiennen. Utj. Altamira, Amsterdam. [twatalich mearke].
 103. Bangma, Jelle, SMS in fers : gedichten foar de leeftyd 10-14. Frysk & Frij, Ljouwert.
 104. Boer, Helena de, De tredde doar. Afûk, Ljouwert.
 105. Bruna, Dick, Nijntje oan see. Bornmeer, Ljouwert. Fryske oers.: Akky van der Veer. [Oorspr. titel: Nijntje aan zee].
 106. Cornelissen, Aart & Gielstra, Otto, De goudene keatswant : de aventoeren fan Hotze Klots. Utj. Gielstra, Makkum. [strip].
 107. Douma, Geartsje, In broerke foar Wemke. Bornmeer, Ljouwert. Yll.: Sylvia van Ommen.
 108. Dykstra, Lida, Lederwyntsje : bern mei krêften. Bornmeer, Ljouwert. Yll.: Monique Beyer.
 109. Dykstra, Lida, Mûske myn famke : yn it Koreaansk. Tae-Dong Publishing, Seoel. Oorspr. titel: Mûske myn famke, Bornmeer 2003..
 110. Dykstra, Lida, Sabeareheks : rymposter 2005. It Fryske berneboek, Ljouwert. Yll.: Linda de Haan.
 111. Dykstra, Lida, Tien Kleine heksjes. Lemniscaat, Rotterdam. Oorspr. titel: Tsien lytse hekskes, Bornmeer 2005..
 112. Dykstra, Lida, Tsien lytse hekskes. Utj. Bornmeer, Ljouwert. Yll. Jung Hee Spetter.
 113. Fortuin, Lambert, Gewoane bysûndere dagen fan Sjeffy en Siraffe. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Hollânsk: Sytske Eringa..
 114. Genechten, Guido van, It grutte poepertsje-boek. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Hollânsk: Hermien van der Meer. Werprintinge, karton-ferzje..
 115. Genechten, Guido van, Lyts wyt fiskje. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Hollânsk: Gerda van der Wijk..
 116. Hill, Eric, Stip en syn heit. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Hermien van der Meer. [Oorspr. titel: Spot loves his dad].
 117. Hill, Eric, Stip en syn mem. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Hermien van der Meer..
 118. Holzwarth, Werner, Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat. Afûk, Ljouwert. 6e printinge, mini-edysje. Oers. út it Dútsk: Gerda van der Wijk.
 119. Holzwarth, Werner, Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't hom op 'e kop skiten hat. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Dútsk: Gerda van der Wijk. Yll.: Wolf Erlbruch. 6e [mini] print..
 120. Jong, Anny de, Help... in hûn. Afûk, Ljouwert.
 121. Jong, Hanneke de, De betoverhoed. Koperative Utjowerij, Easterein. Aksjeboek foar bern 2005. Yll.: Babs Wynstra..
 122. Jong, Hanneke de, Sterke schouders. Van Goor, Houten. [Oorspr. titel: Sterke skouders].
 123. Koolhaas, Anton, Mezen meitsje toch gjin rúzje? : bisteferhalen. Bornmeer, Ljouwert. Fryske oers. út it hollânsk: Eppie Dam.
 124. Metzger, Wolfgang, Kranen, kypauto's en folle mear.... Afûk, Ljouwert. 3e printinge. Oers. út it Dútsk: Gerda van der Wijk.
 125. Peanstra, Auck, Alles foar in sint. Afûk, Ljouwert. Yll.: Ingrid van der Kallen.
 126. Peanstra, Auck, Keutels by de kofje. Afûk, Ljouwert. 2e printinge.
 127. Peanstra, Auck en Pitstra, Riemkje, Kikkerts fange mei Tomke. Afûk, Ljouwert. Yll.: Luuk Klazenga. Mei CD..
 128. Pfister, Marcus, De moaiste fisk fan 'e see : ferskillen. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Dútsk. [Oospr. titel: Der Regenbogenfisch : Gegensätze]..
 129. Sluis, Itty, Jelmer en it grottemystearje. Afûk, Ljouwert.
 130. Velthuijs, Max, Kikkert en de frjemdling. Utj. Bornmeer, Ljouwert. Oers. út it Ingelsk: Louw Dijkstra.
 131. Waddell, Martin, Einepikefeest!. Afûk, Ljouwert. Fryske oers. út it Ingelsk: Hermien van der Meer. [Oorspr. titel: It's quacking time!, 2005].
 132. Wadell, Martin, Lekker sliepe, Lytse Bear!. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting: Gerda van der Wijk.
 133. Werf, Ate van der, Kabouter Pimpelnoas : beppe fertelde en wer trochferteld en tekene troch Ate van der Werf. Gysbert Japicxhûs, Boalsert.
 134. Wijnstra, Babs, Ferhalen fan't Boskwyfke. 7 dieltsjes 1. Stikelbargen... kinne net fleane; 2. Lammert ferdwaalt yn 'e bosk; 3. Spjocht siket in hûs; 4. In sniepak foar Henky Hazze; 5. Feest by de foks!; 6. Stoarm yn de bosk; 7. It kettinkje. Cedin, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 135. As de kimen gloarje : liber amicorum Bearend Joukes Fridsma by syn hûndertse jierdei (15-1-2005). , Ljouwert. red.: Koen Zondag.
 136. Bûsboekje 2006 : Oer it wetter. KFS, Ljouwert.
 137. De Klok : Lustrumharpe. Bernlef, Grins. Lustrumharpe útjûn by gelegenheid fan it tsiende lustrum fan de Harpe en it sechtjinde lustrum fan de Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef..
 138. De Stipe. Afûk, Ljouwert. Gearst.: J. Stienstra, G. de Vries, J.W. de Vries ; Yll.: Ed Knotter. 5e op 'en nij besjoene pr..
 139. Dreame fan in oare wrâld : jierdeiútjefte foar Durk van der Ploeg. Friese Pers Boekerij, Ljouwert.
 140. FARSK 2004, it jierboek. Bornmeer, Ljouwert.
 141. Fryske fierljepwurdlist. Frysk Ljeppers Boun, [Akkrum]. red.: Jelle Roorda ; foto's: Martin de Jong..
 142. Rantlearplan : Frysk yn it fuortset ûnderwiis 2005. Afûk, Ljouwert. einred.: Jan Popkema en Henk Jongsma.
 143. Wurdboek fan de Fryske taal. Fryske Akademy, Ljouwert. [brosjuere oer it wurdboek].
 144. Boelens, Willem en Roodbergen, Sake P., Register by 'Nije list fan Fryske fûgelnammen'. W. Boelens en S.P. Roodbergen, Hurdegaryp/Akkrum. (Reg. op: Nije list fan Fryske fûgelnammen. - Ljouwert : Fryske Akademy, 2004)..
 145. Eisma, Dick, Dat kin de brune net lûke : sprekwurden, siswizen en útdrukkingen. Afûk, Ljouwert. 2e (ûnferoare) printinge.
 146. Gerlsma, Abe, Slachtedyk, 2005. Roos van Tudor, Ljouwert. tentoanstellingskatalogus, tekst yn't Frysk, Nederlânsk en Ingelsk. .
 147. Haan, Rienk de, Mei freonlike groetnis : skriuwwizer mei stekwurden en foarbylden. Taalburo Fyske Akademy, Ljouwert. 2e pr. (Fryske Akademy nû. 808).
 148. Leest, R.R. van der, Wurk yn útfiering : teksten en tekeningen 1969-1972. Venus, Frjentsjer.
 149. Meer, Willy van der, A-boek. Afûk, Ljouwert.
 150. Smilde, Bernard, Foon liiwde än luk : nüügen sunge foon = Faan leewde an lok : njügen liidjin faan = Fan leafde en lok : njoggen lieten fan. Eigen behear, Ljouwert.
 151. Vries, Herman F. de, Maria in wei nei Kristus. Discovery Books, [Ljouwert]. Mei ynlieding fan Gideon van Dam. Fryske oers. út it Nederlânsk: Pytsje de Graaf-van der Meer [Oorspr. titel: Maria een weg tot Christus, 2004]..
 152. Witbraad, Gryt, Bôle mei fla deroer : protretten út Aldegea. Frysk & Frij, Ljouwert.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 153. Frysk Hit Festival 3. Schaaf Records.
 154. Fryslân Muzyklân 6. .
 155. Akke Radsma, Op 'e nij. Jaz Music. Alle teksten skreaun troch Paulus Akkerman.
 156. Auke Romkes, Lit dyn eigen taal net swije. . Lieding: H. v.d. Meer.
 157. Bacon and Bones, Well done. Soulmate Records.
 158. Berne Iepenloftspul, Odyssee. [eigen behear].
 159. Bloemhoff, Henk, Dag Stellingwarvers. Jazz Records.
 160. Dam, Fokko, Myn Sanseferia. Marista.
 161. De Glasblazers, Glashard. Pink Records, Drachten.
 162. De Kast; Twarres; Reboelje; Rients Gratama; Maaike Schuurmans; Anneke Douma; Agnes Sambrink; Doede Veeman; Frederike Kleefstra; Adri de Boer, Fryske Stjerrejûn. World Sounds &Vision, Holland.
 163. Djipper, Hert & frou. Brûs produskje.
 164. Douwstra, Gurbe, Myn Eigen Paad. [eigen behear].
 165. Feetwarmers, Oates en Toates. GiL produksys, S.l..
 166. Healers, De Blûsrûs. [eigen behear].
 167. Huisman, Bennie, Waterland. B. Huisman, It Hearrenfean. [Nederlânske en Fryske teksten].
 168. Kamminga, Thiery, Ik sil ...Sile. Schaaf records, Ljouwert.
 169. Langhout, Ernst & Keus, Johan, Foar Altyd Jong. Marista, Dronryp. Ut de teaterproduksje Dylan yn it Frysk.
 170. Leegstra, Melle, Sels. M. Leegstra, Jistrum.
 171. Lemster Mannenkoor, Sjongt thús. AV Unlimited. [DVD].
 172. Mink, Searching. Red Bullet.
 173. Oerémis, Oerémis Videoclips. produksje: Rob Dijkstra Multimedia.
 174. Oosterhof, Jan, Stroffelen... en staon gaon. [eigen behear].
 175. OSB Grou, Sint Piterdei. OSB Grou, Grou.
 176. Pigmeat, Joadelahidihido & ... Hop HoP!. Pigsfly records, Weidum.
 177. Rekkendei, Rekkendei. [eigen útjefte].
 178. Ritske Numan, Gesangen. Jaz. oersettings Fedde Schurer.
 179. Rûm Sop, In rûntsje fan Rûm Sop. .
 180. Sabeare, Moai Waar. Marista, Drachten. Oers. yn en út it Frysk. Untwerp omslach: Gert Jan Slagter..
 181. Sake syn saken, Sake syn jierdei. Tryater, Keunstwurk e.o..
 182. Sânman en Sikke, Nachtlûd. .
 183. Slofstra, Roel, De histoarje fan Eije Wykstra. Iepenlofstpul "Eije Wykstra", Harkema.
 184. Swee, Sûnder dy. .
 185. Talma, Meindert & The Negroes, Dûnsje wyldekat dûnsje. Excelsior Recordings.
 186. Teake van der Meer, Teake set troch. Ivory Tower Records, Bornerbroek.
 187. Visser, Sipke, Mei wurden net te sizzen. .
 188. Werf, Sytse van der, Ljocht en skaad. Meer Muziek Studio Balk, Balk.
 189. Wiersma, Gryt, Sirkel fan it libben. Schaaf records, Ljouwert.
 190. Wilkens, Piter, Brutsen Snaren. .
 191. Wilkens, Piter & Jong, Remon de, Simmermoarn. .
 192. Xigatze, Trax. Eigen behear.

   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.