Nije Frysktalige útjeften, 2021

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. Hilarides, Hein Jaap, Beppe Xenia. Bornmeer, De Gordyk. Omslachbylden Henk Bleeker. Foarmjouwing omslach en binnenwurk Jelle F. Post.
 2. Jetske Bilker, Spegel en sonde. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Kafka, Franz, De metamorfoaze. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Wolter Jetten.
 4. Tigchelaar, Geart, Om. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.   

  top

  toaniel.   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 5. Elden, Debbie van, Akkie yn 'e winter. Bornmeer, De Gordyk. Yllustraasjes Els van Elden.
 6. Halls, Smriti, Ik bliuw by dy. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Steve Small.
 7. Milner, Charlotte, It bijeboek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen. Yllustraasjes Charlotte Milner.
 8. Pitstra, Riemkje, Tomke wol net op bêd. Bibliotheken Fryslân. Yllustraasjes Luuk Klazenga.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 9. Jacobs, Wieger Klaas, Teltsjes en Tinzen. Diel 3. Eigen behear, Wâlterswâld.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.