Nije Frysktalige útjeften, 2017

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boek- en muzykútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

  top

  proaza.

 1. Beuckens, Freark J, Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië. Afûk, Ljouwert.
 2. Boersma, Piter, Molwrot. Hispel, Wiuwert.
 3. Groot, Gjalt de, No komt it noch! : smoute ferhalen. Bornmeer, De Gordyk.
 4. Guggenheim, Alexandra ; Fryske oers.: J. Knol, De skilderesse fan de fjoerstoarm : histoaryske roman. KFFB, Dokkum. KFFB nû. 493.
 5. Hilarides, Hein Jaap, De trekker fan Troje. Bornmeer, De Gordyk.
 6. Mak, Geert ; oersetting Abe de Vries, Hoe't God ferdwûn út Jorwert : in Nederlânsk doarp yn 'e tweintichste ieu. Het Nieuwe Kanaal.
 7. Reichs, Kathy ; oersetting: Geart Tigchelaar , Koade. Elikser, Ljouwert.
 8. Rozendal, Jan Minno, Drift. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 492.
 9. Talsma, Hilda, Wyn fan de winners. Elikser, Ljouwert.
 10. Tiemersma, Koos, In aap klimt út 'e beam. Friese Pers Boekerij.
 11. Veer, Akky van der, De reuzen wurde wekker. Elikser, Ljouwert.
 12. Wagendorp, Bert, Ventoux. Regaad, Grins.
 13. Zandbergen, Ale S. van, Famke famke. Het nieuwe kanaal.

   

  top

  dichtwurk.

 14. Abma, Willem, Us skieppehoeder fan de Griene stjer. De Hynsteblom, De Jouwer. Fers oer Sam Westra, oplaach fan 99 eksimplaren.
 15. Bosch, Suzan, Achtkarspelen in collage. Gemeente Achtkarspelen, Bûtenpost. Teksten yn it Nederlânsk en Frysk.
 16. Dam, Eppie, De aap foar de bokkewein . Afûk, Ljouwert.
 17. Dam, Eppie, Koproer : in kar út de gedichten nei 2000 / een keuze uit de gedichten na 2000. Bornmeer, Hotsum. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 18. Hettinga, Tsjêbbe ; vertaald door Benno Barnard i.s.m. Tsjêbbe Hettinga ; i.s.m. Tsead Bruinja en Teake Oppewal, Het vaderpaard = It faderpaard : alle gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen. Tekst yn it Frysk en yn it Nederlânsk.
 19. Kampen, Elske, Ynbyld : gedichten. Afûk, Ljouwert.
 20. Meer, Janna van der, Wêzen : gedichten. Bornmeer, De Gordyk.
 21. Meer-Posthumus van der, Dieuwke, Leafste leave : gedichten en wurden oer de leafde. Afûk, Ljouwert.
 22. Roorda, Marije, In spantou om 'e tiid : gedichten. DeRyp, Blauhûs.
 23. Schiffart, Sipke de, Oan dy tinke : leafdesgedichten dy 't it bestean wat lichter meitsje. Hispel, Wiuwert.
 24. Zwart, Jelle, Fandele : fersen. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 25. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, De kat yn de kelder : klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 26. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, In frou fan fiif miljoen : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 27. Anrys, Pol ; Fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra, Wanda wasket wyt : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 28. Bijsterveld, Sieger, De trochgong : tragikomeedzje. St.U.F.T., Ljouwert.
 29. Cromvliet, Marijke ; oerset troch: Griet Reitsma-de Jong, Frije fûgels yn 'e natoer : blijspul yn 3 bedriuwen. Grosfeld, Berlicum.
 30. Gladdines, Tim ; Fryske oersetting fan Baukje Stavinga, Sit de trije al yn 'e klok : ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.
 31. Groot, Willem de ; oers. en bew.: Hotze Karsten, Ekstereagen : fleurich blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 32. Houtappels, Frank ; Fryske oersetting: Baukje Stavinga, Hotel Atlantico : tragi-komeedzje. Toneeluitgeverij Vink, Alkmaar.
 33. Joostema, Sybe, It relikwy út de Mieden. eigen behear.
 34. Joostema, Sybe ; lietteksten Durk Dijkstra en Sybe Joostema, De gouden bal : revu fan de 125-jierrige de âldste keatsklub fan Fryslân: VVV Tsjummearum. eigen behear.
 35. Sinnema, Bert en Theo Smedes, Skippersbitter : oer skûtsjesilen en binnenfeart, oer eartiids en no, oer tradysje en takomst. eigen behear.
 36. Tol, Jan en Astrid Baijs ; Fryske oers. fan Siep Jorna, Pak de koffer mar wer út, leave!. Vink, Alkmaar.
 37. Verbogt, Thomas ; Fryske oersetting: Anneke Burgy, Alde doazen : in gloednije komeedzje. Vink, Alkmaar. oersetting fan Vrouwen van later.
 38. Vos de, Trudy, Hertejeie : toanielstik yn twa bedriuwen. St.U.F.T., Ljouwert.
 39. Wee, A.L., In trije (sum) misbegryp : ienakter. Vink bv, Alkmaar .
 40. Zijlstra, Baukje, Schmerz. eigen behear.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 41. Steenmeijer-Wielenga, Tineke en Geert van der Meer, Obe Postma : in libben dat bloeide nei syn aard. Elikser, Ljouwert.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 42. Brooks, Felicity, Ik tel oant 100. Afûk, Ljouwert.
 43. Dam, Eppie ; mei lino's fan Lienke Boot, Tsjilp : 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters. DeRyp, Blauhús.
 44. Dykstra, Lida ; yllustraasjes: Maaike van den Akker, Ridder Jet. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 45. Dykstra, Lida ; yllustrator: Ina Hallemans, Pykje fjouwer. Afûk, Ljouwert.
 46. Flood, Ciara, Buorman Brombeer. Afûk, Ljouwert.
 47. Flood, Ciara ; oersetting Hermien van der Meer, Buorman Brombear . Afûk, Ljouwert.
 48. Haan, Linda de, yllustraasjes ; ferskes Geartsje Douma e.o., Spetter, spetter ...en oare ferskes. Afûk, Ljouwert.
 49. Hill, Eric ; oersetting: Hermien van der Meer, Betterskip, Stip. Afûk, Ljouwert.
 50. Hill, Eric ; oersetting: Rindert Straatsma, Stip nei de pleats. Afûk, Ljouwert. 2e printinge, flapkeboek.
 51. Jong, Anny ; yllustraasjes: Yke Reeder, Boem is ho!. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E4.
 52. Jong, Hanneke de, Heksegrytta. Bornmeer, De Gordyk.
 53. Jong, Hanneke de ; yllustraasjes: Linda de Haan, Gers op it dak. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 54. Meer, Jurjen van der ; yllustraasjes: Maaike van den Akker, De toverangel fan Ate. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk E3.
 55. Schotanus, Jan ; yllustraasjes: Linda de Haan, Wat in ein!. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk M4.
 56. Talsma, Hilda, Slangen ûnder it bêd. Elikser, Ljouwert.
 57. Wijnstra, Mindert ; yllustraasjes: Babs Wijnstra, Beppe hat in aaipet. Audiofrysk/Cedin. AVI-Frysk M4.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.