Nije Frysktalige útjeften, 2021

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. .
 2. Bakker-Veninga, Wytske, Jeltsje fan Ieme tou. Elikser, Ljouwert. Foarmjouwing binnenwurk en omslach Evelien Veenstra.
 3. Bervoets, Hanna, Wat wy seagen. CPNB mei stipe fan Boeken fan Fryslân, Amsterdam. Fryske oersetting Baukje Zijlstra. Omslachyllustraasje Leonie Bos.
 4. Bylsma, Meindert, Moard yn tsjerke. Elikser, Ljouwert.
 5. Elgersma, Klaas, Koartsluting op it Swynserhûs. KFFB. Nû. 506.
 6. Hettinga, Ytsje, Hiemhûn en oare ferhalen. DeRyp, Warkum. Foarmjouwing, omslachûntwerp en byldbewurking Johan Bouwhuis. Skilderij omslach Marten Groenhof.
 7. Hilarides, Hein Jaap, Beppe Xenia. Bornmeer, De Gordyk. Omslachbylden Henk Bleeker. Foarmjouwing omslach en binnenwurk Jelle F. Post.
 8. Hooghiemstra, Tjibbe & Kootstra, Douwe, Stabij. Bornmeer, De Gordyk.
 9. Huisman, Bennie, Thús - in reisferhaal. .
 10. Hut, Joël, Wat oerblûwt. De Súdjouwerij, Louwert.
 11. Jetske Bilker, Spegel en sonde. Bornmeer, De Gordyk. Foarmjouwing Jelle F. Post.
 12. Jong, Ferdinand de Jong, De museummoard. Bornmeer, De Gordyk.
 13. Kafka, Franz, De metamorfoaze. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Wolter Jetten.
 14. Lautenbach, Catharina, Fûgels yn ús. Koarte ferhalen. Bornmeer, De Gordyk.
 15. Olivier, Jikke, Hertsear. KFFB.
 16. Ploeg, Durk van der, Wet fan de eleminten. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. Foarmjouwing De Vries & Luiks.
 17. Rusticus, Klaas, Linte Ruardi. Hispel, Loenen aan de Vecht.
 18. Scheltema, Freddie, It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen. Bornmeer, De Gordyk. Foarmjouwing omslach Jelle F. Post.
 19. Sieperda, Anneke, Omsjen. Elikser, Ljouwert.
 20. Speerstra, Hylke, Testamint fan de siel. Bornmeer, De Gordyk. Foarmjouwing omslach Barbara Jonkers.
 21. Talsma, Hilda, Lockdownleafde. Elikser, Ljouwert. Kadoboek Fryske Boekewike 6-14 maart 2021.
 22. Talsma, Hilda, Lockdownleafde. Elikser, Ljouwert. 2e printinge. Kadoboek Fryske Boekewike 6-14 maart 2021.
 23. Talsma, Hilda, Lockdownleafde. Elikser, Ljouwert. 3e printinge. Kadoboek Fryske Boekewike 6-14 maart 2021.
 24. Talsma, Hilda, Wyntrilogy. Elikser, Ljouwert. Trilogy befettet: Wyn fan feroaring, Wyn fan de wierheid en Wyn fan de winners. Foarmjouwing binnenwurk en omslach Evelien Veenstra. Foto's omslach Tom Coehoorn.
 25. Tigchelaar, Geart, Om. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing omslach Monique Vogelsang.
 26. Tjeerdsma, Rommert, Underweis. KFFB, Dokkum. Omslachûntwerp Mariël Peters. KFFB Nû. 507.
 27. Tjerkstra, Willem, Bertekrêft. Diel 5 fan 'In Fryske Odyssee'.. Aspekt, Soesterberg.
 28. Tjerkstra, Willem, Gouden pest. Diel 17 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.
 29. Tjerkstra, Willem, It himelske hof. Diel 11 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.
 30. Tjerkstra, Willem, Krêftfjilden. Diel 6 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.
 31. Tjerkstra, Willem, Mei gidsen nei hichten. Diel 10 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.
 32. Tjerkstra, Willem, Mysterieuze krêften. Diel 4 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.
 33. Vries, Nyk de, Humor út de Wâlden. It bêste fan Nyk de Vries. Afûk, Ljouwert. Tekeningen Willie Darktrousers. Foarmjouwing Monique Vogelsang.

   

  top

  dichtwurk.

 34. .
 35. Betten, Erik, Palimpsest. DeRyp, Warkum. Foarmjouwing en omslachûntwerp Ankemarije Dam.
 36. Boersma, Hidde, Dûnsje mei de Derwysk. Hispel, Loenen aan de Vecht. Untwerp en opmaak Jelle F. Post.
 37. Brandsma, Wytze, Lykwicht & Harmony / Evenwicht & Harmonie. Eigen behear. 2e, opnij besjoene printinge.
 38. Flapper-Hijlkema, Ali, Ali's rymkes. Eigen behear.
 39. Fortunatus, Venantius, It libben fan de hillige Martinus. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Klaas Bruinsma en Joop Zeinstra. Ynlieding en taljochting Joop Zeinstra.
 40. Groot, Edwin de, Noas tsjin 't glês. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing Anton Feddema.
 41. Haringa, Harmen, SOAN-Heit in moeting / een ontmoeting. Tresoar, Ljouwert. Fotografy/fotografie Simon Haringa.
 42. Hettema, Tsjisse, Hewwy dát. Frysk en Frij, Ljouwert. Frysk/Stellingwerfs. Byld yn filt fan Aaje Bouwer.
 43. Hettinga, Eeltsje, Au Musée. Stichting Cepher. Poëzykassette. Byldwurk Machteld van Buren.
 44. Hettinga, Eeltsje, De Hôven. Stichting Cepher. Akwarellen Elske Schotanus.
 45. Horatius Flaccus, Quintus, Horatius Fiif Satiren. Eigen behear, Hengelo. Fryske oersetting Atze J. Keulen, yllustraasjes Maaike Keulen-Hoitinga.
 46. Hut, Line, Wurden dy't gjin haven ha. Eigen behear, Ljouwert.
 47. Loman, Jan, Grensoverschrijdend, de haiku van Jan Loman / Grinskrusend, de haiku fan Jan Loman. Tresoar, Leeuwarden. Fryske oersetting Gerhild van Rooij, begelieding en korreksje Pieter Duijff.
 48. Tigchelaar, Geart en Boersma, Piter (Redaksje), Oar hûs - Et andet hus. Fryske en Deenske poëzy yn twatalige oersetting. Hispel, Loenen aan de Vecht. Mei foto's fan Geart Tigchelaar. Untwerp en opmaak Jelle F. Post.
 49. Vries, Abe de, Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom. Karlêzing / Bloemlezing. DeRyp, Warkum. Tekening omslach en ynlieding Friduwih Riemersma. Fotografy Abe de Vries. Foarmjouwing en omslachûntwerp Johan Bouwhuis.
 50. Vries, Nyk de, Asman. De Arbeiderspers, Amsterdam.
 51. Wytsma, Baukje, Wyt ljocht. Afûk, Ljouwert. Omslach Monique Vogelsang.

   

  top

  toaniel.

 52. Smink, Freark, Wat soesto!. Bornmeer, De Gordyk. Nederlânske oersetting Hedwig Oldenhof. Essay Geart Mak. Eassay Bouke Oldenhof.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 53. Attema, Martha, Hero. Frysk / English. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Martsje de Jong. Foarmjouwing Mark van Houten.
 54. Bloem, I.E., It neidiel fan 'e twivel. . Afûk, Ljouwert. Jeugdroman. Foarmjouwing Richard Bos.
 55. Bosch, Gelske en Hiemstra, Lisa, Wêr is Keimpe?. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen. Yllustraasjes Aart Cornelissen.
 56. Dam, Ankemarije & Eppie, A is fan aapke / A is een aapje. Afûk, Ljouwert. Tekst Eppie Dam. Yllustraasjes Ankemarije Dam. Foarmjouwing Ankemarije Dam.
 57. Dijkstra, Arjen, It Himelbouwerke. Bornmeer, De Gordyk.
 58. Dijkstra, Lida, Sipke op het kaatsveld - Sipke op it keatsfjild. Afûk/Rubinstein, Amsterdam/Ljouwert. Twatalich. Illustraties Harmen van Straaten. Een luxe gouden boekje.
 59. Elden, Debbie van, Akkie yn 'e winter. Bornmeer, De Gordyk. Yllustraasjes Els van Elden.
 60. Goudzand Nahar, Henna, De fleurichste jierdei fan Sinteklaas. Chara. Fryske oersetting Theunie Zijlstra. Yllustraasjes Maarten Streefland..
 61. Halls, Smriti, Ik bliuw by dy. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Steve Small.
 62. Hill, Eric, Stip yn 'e trein. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting.
 63. Holzwarth, Werner, Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat (printeboek). Afûk, Ljouwert. Njoggende printinge. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Yllustraasjes Wolf Erlbruch.
 64. Houten, Mirjam van, By beppe útfanhûs. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Mirjam van Houten. Foarmjouwing Alex Fennema.
 65. Keur, Marijke, Fûgel en Mol ûntdekke in wrâldtaal. Louise, Grou. Yllustraasjes Aletta Top. Fryske oersetting Marijke de Boer.
 66. Lambert, Jonny, Buorkerij. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer.
 67. Linden, Elly van der, Stikelbarchje Prikkeprik. Afûk, Ljouwert. Frysk tekst Baukje Wytsma. Yllustraasjes Debbie Lavreys.
 68. McBratney, Sam, De alderleafste lytse bearen. Afûk, Ljouwert. Twadde printinge. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Anita Jeram .
 69. Milner, Charlotte, It bijeboek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen. Yllustraasjes Charlotte Milner.
 70. Myjer, Jochem, De Goargels. Bornmeer, De Gordyk. Fryske oersetting Martsje de Jong. Yllustraasjes Rick de Haas.
 71. Oppedijk, Annemarie, Fûgelhin, dat mei dochs net!. Droomvallei.
 72. Pitstra, Riemkje, Tomke syn jierdei. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Luuk Klazenga.
 73. Pitstra, Riemkje, Tomke tusken de toarnbeien. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Luuk Klazenga. Ferske Geartsje Douma. Foarmjouwing Monique Vogelsang.
 74. Pitstra, Riemkje, Tomke wol net op bêd. Bibliotheken Fryslân. Yllustraasjes Luuk Klazenga.
 75. Sirett, Dawn, Bisten op 'e pleats. Baby fielboekje. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk.
 76. Veldkamp, Tjibbe, Timen op 'e tegels. Afûk, Ljouwert. Twadde printinge. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Yllustraasjes Kees de Boer.
 77. Wadman, Thys, Nee hast, ja kinst krije. Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke/Wijdemeer. Yllustraasjes Wim Swart. Boekfersoarging Barbara Jonkers.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 78. Boonstra, Afke; Frieswijk, Johan; Hagen, Piet en Mulder, Bertus, Spoaren fan Piter Jelles Troelstra (1860-1930) yn en om Ljouwert hinne. Kuier- en fytsrûtes. HCL en Tresoar, Ljouwert. Fryske oersetting Jelle Krol en Tsjerk Veenstra.
 79. Brandsma, Wytze, Lykwicht & Harmony / Evenwicht & Harmonie. Eigen behear. Grafyske foarmjouwing Wouter Fris.
 80. Feenstra, Henny en Betty, Frysk bakboek. Bornmeer, De Gordyk. Fryske oersetting Martsje de Jong.
 81. Jacobs, Wieger Klaas, Teltsjes en Tinzen. Diel 3. Eigen behear, Wâlterswâld.
 82. Roodbergen, Sake P., Beammen - Fryske natoergids. Wijdemeer, Dokkum. Foto's Betty Kooistra-Woudsma, Bert Maes e.o..
 83. Spyksma, Johannes, Skerp oan 'e wyn. Stifting Frija.
 84. Van de Velde, Hans, It fertutearzjen fan it Frysk. De verwaarlozing van het Fries. Oraasje/Oratie. Fryske Akademy, Ljouwert. Fryske oersetting Pieter Duijff.
 85. Winters, Willem, Bokke Heidehipper en syn doarpsgenoaten tsjin Gloeilampe Anton. Perio, Leeuwarden. Tekeningen Alexander Russchen en Richard Bos.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.