Nije Frysktalige útjeften, 2019

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

  top

  proaza.

 1. Schoorstra, Willem, Rosmos. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. Boekewikegeskink 2019.
 2. Spoelstra, Janneke, De parallaks. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 3. Boorsma, Pier, Vita brevis. Hispel, Wiuwert.
 4. Bruinsma, Klaes, Samle Fersen en Oersettings . Elikser, Ljouwert.
 5. Spoelstra, Janneke, Wy yn 'e draaimûne : gedichten. Afûk, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 6. Davids, Ton ; Fryske oers. fan Tineke Hoekstra, De bernedokter : in sinister blijspul. St.U.F.T., Ljouwert.
 7. Kling, Ulla ; Fryske oers. Gurbe Dijkstra, Pake leit dwers!: in komeedzje yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 8. Oldenhof, Bouke, Fan libben en dea :Feteranen, Foar dy nei dy, It wie op in simmerjûn . Bornmeer, De Gordyk.
 9. Pijl, Gerben ; Fryske oers. fan Gurbe Dijkstra, Jild is ek net alles : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 10. Roede, Henk ; Fryske bewurking Roel Klijnstra, Hotel swier waar : blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 11. Scherjon, Rob ; Fryske oers. fan Jikkemien van der Wal-ten Heuvel, Ricottataart & lijne : twa ienakters. St.U.F.T., Ljouwert.
 12. Steegstra, Anja, Londen 1994 : tragi-komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 13. Bos&Russchen , De striid fan Grutte Pier. Wijdemeer, Ljouwert.
 14. Redaksje û.o. Geert van der Heide , Lieten fan leauwe en langstme : krúspuntbondel. Stifting Krúspunt. Lieteboek.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 15. Billet, M. ; Fryske oers.: Gerda van der Wijk, Ynstruminten, diel 2. Afûk, Ljouwert. Lûdeboekje.
 16. Heide, Ineke van der, Broek mei bûsen : berneferskes. Hispel, Wiuwert.
 17. Kingma, B., Sex to the Max. Afûk, Ljouwert.
 18. Leblanc, C, : oers.: Hermien van der Meer, Dêr is se dan! En wat no?. Afûk, Ljouwert.
 19. Leblanc, C. ; oers: Hermien van der Meer, Hâldsto altyd fan my. Afûk, Ljouwert.
 20. Sirett, D. ; oersetting: Hermien van der Meer, It aldermoaiste dinoboek. Afûk, Ljouwert.
 21. Timmers, L. ; oers.: Rieneke Weidenaar, In hûs foar Harry. Afûk, Ljouwert.
 22. Tuinen, Marianna van, Remus reuzemûs. Elikser, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 23. Braaksma, Skelte S., Fete. It nea earder fertelde ferhaal oer de striid tusken de Skieringers en de Fetkeapers. Afûk, Ljouwert. Stripferhaal.
 24. Rozendal, Jan Minno, Yn eigen taal : A.M. Wybenga (1881 - 1948) : in biografy . De Fryske Boekeklub, Dokkum.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).

 25. It Kwartettekoar, Hertslach : lieten om út te sjongen . Intrada, It Hearrenfean.

   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.