Nije Frysktalige útjeften, 2020

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  top

  proaza.

 1. Haan, Linda & Nijland, Stern, Kening & Kening. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Werprintinge.
 2. Ingen, Fleur van, Leafde yn Ljouwert. Regaad, Grins/Groningen. Fryske oersetting Martsje de Jong. Fleur van Ingen is it pseudonym fan Martin Scherstra.
 3. Popma, Leo, It sket fan Toussaint. Frysk en Frij, Ljouwert.

   

  top

  dichtwurk.

 4. Iisbaan yn 'e maaitiid. Louise, Grou. projekt fan skilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en útjouwer Eddy van der Noord.
 5. Boersma, Piter, Under Hildegards tsjoen. Hispel, Loenen aan de Vecht.
 6. Feddema, Anne, Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.. Afûk, Ljouwert.
 7. Vries, Lubbert Jan de (gearstaller, oerset en yn- en útlaat), Eigentrieds: Outlaw- en beatpoëzij. Hispel, Loenen aan de Vecht. Fryske oersetting Lubbert Jan de Vries. Untwerp en opmaak: Jelle F. Post .

   

  top

  toaniel.   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 8. Dykstra, Lida, Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai. Rubinstein en Afûk, Amsterdam en Ljouwert. een luxe gouden boekje. Illustrator Harmen van Straaten. Twatalich.
 9. Wytsma, Baukje, Silke & Miss Dee. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Carla van der Heijde.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 10. Wy kinne der noch wol ien by ha. Joadske smokkelbern yn Fryslân yn WOII. Tresoar, Ljouwert. Teksten Marijke de Boer, Otto Kuipers, Karin de Mik, Thea van der Schaaf. Oersettingen Petra Bierma, Marijke de Boer, Eske Hos.
 11. Bruintjes, Jaap, JanMurk de Vries ûneinige beweging. Noordboek, De Gordyk. Fryske oersetting Ytsje Steen.
 12. Gjalt de Groot, Warkeweet wie ús kreet. De Ald Hij, Dearsum. jubileumboek.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.