Nije Frysktalige útjeften, 2019

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

  top

  proaza.

 1. Sykje Zoektocht. Hommaazje oan / Hommage aan Aggie van der Meer. Stichting UP in samenwerking met uitgeverij Afûk, Hemelum / Leeuwarden. Ter gelegenheid van de voorstellingen Sykje, hommage aan Aggie van der Meer.
 2. Conrad, Joseph, Sulver en minsken. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Geart van der Meer.
 3. Faber, Hein F., Doarp oan see. Bornmeer, De Gordyk. Ferbylde troch Frâns Faber.
 4. Guggenheim, Alexandra, De skilderslearling. In Rembrandt-roman. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. Fryske oersetting: Corry Boelens. KFFB nû. 501.
 5. Ploeg, Durk van der, Wek yn 'e rivier. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert.
 6. Rees, Pia van, Mem falt út. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert.
 7. Rozendal, Anders M., Dwaaltún. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB Nû. 502. Ferfolch op Rachel, de dochter fan Timna, mar kin los dêrfan lêzen wurde..
 8. Schoorstra, Willem, Rosmos. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. Kadoboek 2019.
 9. Siebelink, Jan, Jas fan belofte. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam. Fryske oersetting Jetske Bilker.
 10. Spoelstra, Janneke, De parallaks. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing omslach: Monique Vogelsang.
 11. Talsma, Hilda, De Onnie's en it hynstebal. Elikser, Ljouwert.
 12. Tjeerdsma, Rommert, Doutzen yn swier waar. Roman. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 499.

   

  top

  dichtwurk.

 13. Boorsma, Pier, Vita Brevis. Lytse blomlêzing. Hispel, Loenen aan de Vecht. Untwerp en opmaak Jelle F. Post. Utjûn ta gelegenheid fan de fiifensantichste jierdei fan de auteur.
 14. Bruinsma, Klaes, Samle Fersen en Oersettings . Elikser, Ljouwert.
 15. Dykstra, Waling, Duvelskeunstner. De Ryp, Blauhús. Besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, foarmjouwing en omslachûntwerp Johan Bouwhuis.
 16. Frost, Robert, In rûgel wyt. Gedichten fan Robert Frost. Abe de Vries, Aldsyl. e-book. Seleksje & oersetting Abe de Vries.
 17. Hettinga, Eeltsje, Nachtspraak. Perio, Ljouwert. Byldwurk Anne Feddema.
 18. Jacobus Q. Smink, Sierreis. Tresoar, Ljouwert. Nederlânske oersettingen Jabik Veenbaas, Seleksje gedichten Teake Oppewal.
 19. Koster, Folkje, BistAardich. Eigen behear. Untwerp omslach Thea Hoekstra.
 20. Spoelstra, Janneke, Wij yn 'e draaimûne. Afûk, Ljouwert. Omslach: Marijke Klompmaker.
 21. Vries, Gerrit de, Unlân. Hispel, Loenen aan de Vecht. Untwerp Jelle F. Post.
 22. Wiersma, Syds, Lân sûnder ljurk. Hispel, Loenen aan de Vecht.

   

  top

  toaniel.

 23. Cooney, Ray : Frysk oerset troch Anneke Burgy, As de hormoanen opspylje : in komeedzje yn twa bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 24. Davids, Ton ; Fryske oers. fan Tineke Hoekstra, De bernedokter : in sinister blijspul. St.U.F.T., Ljouwert.
 25. Hemmink-Kamp : Fryske oersetting troch Anneke Burgy, Bankgeheim : blijspul yn fjouwer bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 26. Kling, Ulla ; Fryske oers. Gurbe Dijkstra, Pake leit dwers!: in komeedzje yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 27. Oldenhof, Bouke, Fan libben en dea: Feteranen, foar dy nei dy, It wie op in simmerjûn . Bornmeer, De Gordyk. Foarmjouwing omslach: Jelle F. Post.
 28. Pijl, Gerben ; Fryske oers. fan Gurbe Dijkstra, Jild is ek net alles : in klucht. St.U.F.T., Ljouwert.
 29. Renes-Leertouwer : Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, Stellerij mei in sturtsje : klucht yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 30. Ritter, K. : Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, Wa wol beppe ha? : in komeedzje yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 31. Roede, Henk ; Fryske bewurking Roel Klijnstra, Hotel swier waar : blijspul yn trije bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 32. Scherjon, Rob ; Fryske oers. fan Jikkemien van der Wal-ten Heuvel, Ricottataart & lijne : twa ienakters. St.U.F.T., Ljouwert.
 33. Spehling, Bernd : Frysk oerset troch Lammert Dijkstra, Dokter help, ik haw se net allegearre : komeedzje yn twa bedriuwen. Vink, Alkmaar.
 34. Steegstra, Anja, Londen 1994 : tragi-komyske ienakter. St.U.F.T., Ljouwert.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 35. Bos, Richard & Russchen, Alexander, De striid fan Grutte Pier. Stifting Mudhoen, Ljouwert. Fryske oersetting Henk Wolf.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 36. Tomkes's foarlêsfeest. Afûk, Ljouwert. 2e printinge.
 37. Amery, Heather, Tûzen wurden. In printsjewurdboek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Sytze T. Hiemstra. Achtste printinge. Tekeningen en omslach Stephen Cartwright.
 38. Bouchet, Paule du, De natoer. Myn lytse lûdeboekjes. 6 wurden, 6 plaatsjes, 6 lûden. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Marion Billet. 2e printinge.
 39. Bouchet, Paule du, Ynstruminten. Diel 2. Myn lytse lûdeboekjes. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Yllustraasjes Marion Billet.
 40. Dykstra, Lida, It Spûkskip en 24 oare ferhalen. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Roelof van der Schans. Foarmjouwing Peter Boersma.
 41. Dykstra, Lida, Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile. Rubinstein en Afûk, Ljouwert. yllustraasjes Harmen van Straaten. Twatalich Gouden boekje.
 42. Heide, Ineke van der, Broek mei bûsen. Berneferskes. Hispel, Loenen aan de Vecht. Yllustraasjes fan Margreet de Jong.
 43. Holzwarth, Werner, Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Yllustraasjes Wolf Erlbruch.
 44. Kingma, Bart, Sex to the Max. Afûk, Ljouwert. Tekeningen Emiel Joormann. LêsNo projekt, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.
 45. Leblanc, C, : oers.: Hermien van der Meer, Dêr is se dan! En wat no?. Afûk, Ljouwert.
 46. Leblanc, C. ; oers: Hermien van der Meer, Hâldsto altyd fan my. Afûk, Ljouwert.
 47. Lindgren, Astrid, Karlsson fan it dak. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Martsje de Jong.
 48. Molen, Janny van der, It deiboek. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing omslach Anton Feddema.
 49. Pitstra, Riemkje en Douma, Geartsje en Houten, Mirjam van, Tomke. 'Belibje it mei Tomke'. Tomke-wurkgroep, Ljouwert. Jierliks fergees temaboekje foar pjutten juny 2019, nr. 23. Yllustraasje Luuk Klazenga en Mirjam van Houten.
 50. Schmidt, A.M.G., Jip en Janneke yn it Frysk. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen.3e printinge.
 51. Sirett, D., It aldermoaiste trekkerboek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. 3e printinge.
 52. Sirett, D. ; oersetting: Hermien van der Meer, It aldermoaiste dinoboek. Afûk, Ljouwert.
 53. Spliethoff, Berber, As ik letter grut bin. Bornmeer, De Gordyk. Yll. Roel Seidell.
 54. Timmers, L. ; oers.: Rieneke Weidenaar, In hûs foar Harry. Afûk, Ljouwert.
 55. Timmers, Leo, In hûs foar Harry. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Rieneke Weidenaar.
 56. Tuinen, Marianna van, Remus reuzemûs. Elikser, Ljouwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 57. Hertslach. Lieten om it út te sjongen . Intrada, It Hearrenfean. Hertslach wurdt opdroegen oan Hindrik van der Meer en It Kwartettekoar. In bondel út it repertoire fan Hindrik van der Meer en Eppie Dam.
 58. Braaksma, Skelte Siweris, Fete. It nea earder fertelde ferhaal. Afûk, Ljouwert. Stripferhaal.
 59. Bylsma, Meindert, In balpinne tsjin 'e râne fan it trottwaar. Elikser, Ljouwert. Omslachûntwerp Hayden van Stormbroek.
 60. Redaksje Geert van der Heide, David de Jong, Piet Miedema, Jan J. Poutsma , Lieten fan leauwe en langstme. Krúspuntbondel. Stifting Krúspunt en Royal Jongbloed, It Hearrenfean. De bondel is in oanfolling op it nije Lieteboek fan 2015.
 61. Renssen, Anneke van, Petgat. Perio, Ljouwert. foto's Willem Winters, Nederlânsk en Frysk.
 62. Roodbergen, Sake P., Kevers. Fryske natoergids. Wijdemeer, Ljouwert. Foto's Petra Tenge, Peter Koomen, Theodoor Heijerman e.o..
 63. Rozendal, Jan Minno, Yn eigen taal : A.M. Wybenga (1881 - 1948) : in biografy . De Fryske Boekeklub, Dokkum.
 64. Veenstra, Durk, Fean en fee yn de Fianen. .
 65. Veenstra, Durk, Fean en fee yn de Fianen. .
 66. Veenstra, Durk H., Fean en fee yn de Fianen. De Compagnons, De Rottefalle. Foarmjouwing Sietze Zwanenburg.
 67. Visser, Albert, Mei nocht en wille wennen wy yn Skraard. Stichting Kunst en Wetenschap, Skraard. Terpnijs.
 68. Zondag, Koen, 'De staveringskwestje soarret noch'. In analyze fan materiaal berêstend by Tresoar oangeande it feroarjen fan de Fryske stavering, likernôch fan 1945 - 1976. Tresoar, Ljouwert.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.