Nije Frysktalige útjeften, 2021

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

  top

  proaza.

 1. .
 2. Elgersma, Klaas, Koartsluting op it Swynserhûs. KFFB. Nû. 506.
 3. Hilarides, Hein Jaap, Beppe Xenia. Bornmeer, De Gordyk. Omslachbylden Henk Bleeker. Foarmjouwing omslach en binnenwurk Jelle F. Post.
 4. Jetske Bilker, Spegel en sonde. Bornmeer, De Gordyk. Foarmjouwing Jelle F. Post.
 5. Kafka, Franz, De metamorfoaze. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Wolter Jetten.
 6. Talsma, Hilda, Lockdownleafde. Elikser, Ljouwert. Kadoboek Fryske Boekewike 6-14 maart 2021.
 7. Tigchelaar, Geart, Om. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing omslach Monique Vogelsang.
 8. Tjerkstra, Willem, Bertekrêft. Diel 5 fan 'In Fryske Odyssee'.. Aspekt, Soesterberg.
 9. Tjerkstra, Willem, Mysterieuze krêften. Diel 4 fan 'In Fryske Odyssee'. Aspekt, Soesterberg.

   

  top

  dichtwurk.

 10. Boersma, Hidde, Dûnsje mei de Derwysk. Hispel, Loenen aan de Vecht. Untwerp en opmaak Jelle F. Post.
 11. Horatius Flaccus, Quintus, Horatius Fiif Satiren. Eigen behear. Fryske oersetting Atze J. Keulen, yllustraasjes Maaike Keulen-Hoitinga.
 12. Hut, Line, Wurden dy't gjin haven ha. Eigen behear.
 13. Wytsma, Baukje, Wyt ljocht. Afûk, Ljouwert. Omslach Monique Vogelsang.

   

  top

  toaniel.   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 14. Elden, Debbie van, Akkie yn 'e winter. Bornmeer, De Gordyk. Yllustraasjes Els van Elden.
 15. Halls, Smriti, Ik bliuw by dy. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer. Yllustraasjes Steve Small.
 16. Linden, Elly van der, Stikelbarchje Prikkeprik. Afûk, Ljouwert. Frysk tekst Baukje Wytsma. Yllustraasjes Debbie Lavreys.
 17. Milner, Charlotte, It bijeboek. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen. Yllustraasjes Charlotte Milner.
 18. Pitstra, Riemkje, Tomke syn jierdei. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Luuk Klazenga.
 19. Pitstra, Riemkje, Tomke wol net op bêd. Bibliotheken Fryslân. Yllustraasjes Luuk Klazenga.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 20. Boonstra, Afke; Frieswijk, Johan; Hagen, Piet en Mulder, Bertus, Spoaren fan Piter Jelles Troelstra (1860-1930) yn en om Ljouwert hinne. Kuier- en fytsrûtes. HCL en Tresoar, Ljouwert. Fryske oersetting Jelle Krol en Tsjerk Veenstra.
 21. Jacobs, Wieger Klaas, Teltsjes en Tinzen. Diel 3. Eigen behear, Wâlterswâld.
 22. Roodbergen, Sake P., Beammen - Fryske natoergids. Wijdemeer.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.