Nije Frysktalige útjeften, 2018

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boek- en muzykútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

  top

  proaza.

 1. Bremer, Harke & Jarich Hoekstra, De trettjinde asega. Bornmeer, De Gordyk.
 2. Jong, Ferdinand de, De tredde perioade. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Rozendal, Jan Minno, De fluchste blanke. De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB nû. 495.
 4. Vries, Sietse de, Hierbak. Bronmeer, De Gordyk.

   

  top

  dichtwurk.

 5. Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags . Afûk, Ljouwert. fjouwertalige bondel (Malteesk, Ingelsk, Nederlânsk en Frysk) mei njonken de gedichten, ek artikels en resepten, is it slútstik fan it fiif jier duorjende projekt Poetic Potatoes. .
 6. Brandsma, Wytze, De neakene wierheid = De naakte waarheid. Narratio, Gorinchem. Tekst yn it Nederlânsk en Frysk.
 7. Bruinja, Tsead, Kapstôk. Afûk, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 8. Dam, Eppie (wurden) ; Dragt, Gijs (bylden), Ienkennich lânskip = eenkennig landschap. Tresoar, d33publicaties, Ljouwert. Tekst yn it Frysk en Nederlânsk.
 9. Dijk, Paul van, Famke fan Snie. Afûk, Ljouwert.
 10. ferskate auteurs, Het metrum van de voetstap = The metrical footstep : 50 gedichten poems. Poëzieroute, Afûk, Ljouwert. tekst yn it Frysk/Nederlânsk en Ingelsk .
 11. Nicolai, Janke, Ynspiraasje .... Janke Nicolai, Wytmarsum.
 12. Postma, Obe : Ingelske oersetting:Anthony Paul ; foarwurd en Nederlânske oersetting: Jabik Veenbaas, Obe Postma, selected poems in Frisian, English and Dutch. Tresoar, Obe Postma Selskip, Wijdemeer, Ljouwert.

   

  top

  toaniel.

 13. Couperus, Louis ; toanielbewurking: Ger Thijs ; Fryske oersetting: Anneke Burgy, Eline Vere. Vink bv, Alkmaar.
 14. Koch, Erich ; Fryske oersetting; Gurbe Dijkstra, Wat in komeedzje. Vink bv, Alkmaar.

   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).

 15. Faber, Rients, Stimmen út in doarpsferline 1854-1954 . www.dewyldetulp.nl, Ljouwert.
 16. redaksje: Faber, Hille, Liskje Flapper, Peter Hein, Theun Ram, Rop my werom ... : Tsjêbbe Hettinga en Burchwert. DeRyp, Blauhús.
 17. Roodbergen, Sake P., De ljip. Wijdemeer, De Gordyk.

   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 18. Dykstra, Lida, Sipke's Elfstedentocht : Sipke syn Alvestêdetocht. Afûk, Ljouwert.
 19. Samson, Gideon ; oerset troch: Geart Tigchelaar, Swarte swan. Hispel, Wiuwert.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.