Nije Frysktalige útjeften, 2020

Alle jierren ferskine mear as hûndert nije boekútjeften yn de Fryske taal. Tresoar sinjalearret dy foar it eigen oanskafbelied yn de list 'Nij ferskynd wurk'. De list is ek bedoeld foar tredden dy't in byld ha wolle fan de resinte Frysktalige útjeften, lykas de advyskommisjes en sjuery's foar de takenning fan de Fryske literatuerprizen. Minsken of ynstellingen dy't Frysktalige publikaasjes yn it ljocht jouwe, hawwe lykwols gjin meldingsplicht by Tresoar. De list wurdt sa goed mooglik byhâlden, mar Tresoar jout gjin garânsje dat er hielendal folslein is en is ek net oanspraaklik foar ûnfolsleinens. Auteurs, útjouwers en oare betrutsenen kinne Fryske titels dy’t langer nei ferskinen noch net opnommen binne, melde by ynfo@tresoar.nl.

NB As in titel yn dizze list neamd wurdt, betsjut dat net dat dy ek (al) by Tresoar beskikber is foar útliening. Rieplachtsje dêr de katalogus foar.

Klik hjir foar de list fan in oar jier - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  top

  proaza.

 1. Bloem, I.E., Eudaimoania. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB Nû. 503.
 2. Boorsma, Jehannes, It sit sa. Bornmeer, De Gordyk.
 3. Bottema, Sjoerd, De grize oer de grouwe. Duvelske streken.. Afûk, Ljouwert.
 4. Bylsma, Meindert, It iene hellet it oare út (assosjaasjeroman). Elikser, Ljouwert.
 5. Conrad, Joseph, De oerwinnng. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Geart van der Meer.
 6. Groot, Gjalt de, We strûpe derûnder!. Louise, Grou.
 7. Haan, Josse de, Passys. Afûk, Ljouwert.
 8. Ingen, Fleur van, Leafde yn Ljouwert. Regaad, Grins/Groningen. Fryske oersetting Martsje de Jong. Fleur van Ingen is it pseudonym fan Martin Scherstra.
 9. Lenoir, Frédéric en Greggio, Simonetta, Nina. KFFB. Fryske oersetting Jacobus Knol.
 10. Olivier, Jikke, In soarte fan brekken. KFFB, De Fryske Boekeklub, Dokkum. KFFB Nû. 504. Omslachûntwerp en tekeningen Rieke Verbeek.
 11. Ploeg, Durk van der, En it hie sa moai wêze kinnen. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. werprintinge yn ien bân: De winter komt, Bertegrûn en De sniewinter.
 12. Popma, Leo, It sket fan Toussaint. Frysk en Frij, Ljouwert.
 13. Schiffart, Sipke de, Sjappy. Hispel, Loenen aan de Vecht. Skilderij foarkant en ôfbylding achterkant Gert Jan Slotboom.
 14. Schotanus, Elske, De Raven. Hoe't Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint. Afûk, Ljouwert. Foarmjouwing Monique Vogelzang. Facebookroman.
 15. Tiemersma, Koos, Quist. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert.
 16. Tjerkstra, Willem, Mei it Godsmystearje. Diel 3. In Fryske Odyssee. Aspekt.
 17. Tjerkstra, Willem, Mei Russyske mystearjes. Diel 2. In Fryske Odyssee. Aspekt.
 18. Velde, Rink van der, It Guozzeroer. Bornmeer, De Gordyk. Werútjefte. Ofbylding omslach Sjoerd de Vries, De Deelen. Foarmjouwing omslach Jelle F. Post.
 19. Willem Tjerkstra, Mei it mystearje - De Fryske Oddysee. Aspekt, Soesterberg. Searje fan mear as 25 dielen. Ofbylding omslach Marten Groenhof. Omslachûntwerp Sanne Jelier.
 20. Zijl, Annejet van der, Leon & Juliette. Stichting CPNB, Amsterdam. Fryske oersetting Baukje Zijlstra. Boekewikegeskink 2020..

   

  top

  dichtwurk.

 21. de Poëtyske Edda. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. Oerset troch en mei yntroduksje en ferklearjende oantekeningen fan Willem Schoorstra.Yllustraasjes Elbrich Schoorstra.
 22. Iisbaan yn 'e maaitiid. Louise, Grou. projekt fan skilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en útjouwer Eddy van der Noord. Gedichten alve Fryske dichters Gerard de Jong, Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Elske Kampen, Henk van der Veer, Albertina Soepboer, Johan Veenstra, Janneke Spoelstra, Hein Jaap Hilarides, Nyk de Vries, Baukje Wytsma.
 23. Boersma, Piter, Under Hildegards tsjoen. Gedichten oer Hildegard fan Bingen. Hispel, Loenen aan de Vecht. Tekeningen John Bosma. Untwerp en opmaak Jelle F. Post.
 24. Dam, Eppie, Omstreken. De Ryp, Blauhús. gedichten by abstrakte lânskippen Johan Haanstra.
 25. Feddema, Anne, Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.. Afûk, Ljouwert.
 26. Hut, Arjan, Fjoertoer yn it Wâld. Afûk, Ljouwert. Omslach Monique Vogelsang.
 27. Hut, Joël, Börtersgrut. de súdjouwerij, louwert.
 28. Kuiper, Elmar, Wite Mûle, Swarte Molke. Hispel, Loenen aan de Vecht.
 29. Oosting, Simon, DC ... en dichterbij. DC ... en tichterby. Afûk, Ljouwert. Twatalich.Omslach Monique Vogelsang.
 30. Slauerhoff, J., Boechbylden. Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert. Kar en oersetting Eppie Dam en Abe de Vries.
 31. Tigchelaar, Geart, Ommers. Hispel, Loenen aan de Vecht.
 32. Veenstra, Hinke, heit en ik. Eigen behear, Drachten.
 33. Vries, Abe de, Blaumelly. De Ryp, Blauhús.
 34. Vries, Lubbert Jan de (gearstaller, oerset en yn- en útlaat), Eigentrieds: Outlaw- en beatpoëzij. Hispel, Loenen aan de Vecht. Fryske oersetting Lubbert Jan de Vries. Untwerp en opmaak: Jelle F. Post .
 35. Wieren, Atze van, Swannesang. Elikser, Ljouwert. Fryske oersetting Klaas Bruinsma.

   

  top

  toaniel.   

  top

  ferskaat (frysktalige belletry).   

  top

  berne- en jeugdboeken.

 36. Benji Davies, De lytse walfisk. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Ytsje Steen.
 37. Breteler, Anne-Goaitske, In nuvere nacht. Drukkerij Douma, Dokkum.
 38. Dam, Eppie, Dingeman krijt wjukken. Afûk, Ljouwert. Twadde printinge. Byldwurk Gerrit Terpstra. Foarmjouwing Peter Boersma.
 39. Dijk, Paul van, Omke ûle past op. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Paul van Dijk.
 40. Douma, Geartsje, Tomke. Seizoenen. Tomke en de bijen. Tomke op fakânsje. Tomke nei de bosk. Tomke op it iis. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Luuk Klazenga. Kassette mei 4 boekjes.
 41. Dykstra, Lida, Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai. Rubinstein en Afûk, Amsterdam en Ljouwert. een luxe gouden boekje. Illustrator Harmen van Straaten. Twatalich.
 42. Elden, Debbie van, Akkie op 'e pleats. Bornmeer, De Gordyk. Yllustraasjes Els van Elden.
 43. Geest, Berber van der, Bartele Bûse. Bornmeer, De Gordyk. Fjirde printinge. Yllustraasjes Laura Tietjens.
 44. Haan, Linda & Nijland, Stern, Kening & Kening. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Earder ferskynd yn grutter formaat yn 2000. Werprintinge.
 45. Hill, Eric, Stip lûden op 'e pleats. Afûk, Ljouwert. Twadde printinge mei ekstra bistelûden. Fryske oersetting Gerda van der Wijk.
 46. Holzwarth, Werner, Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat. Afûk, Ljouwert. 3e printinge fan dizze miny-edysje. Fryske oersetting Gerda van der Wijk. Yllustraasjes Wolf Erlbruch.
 47. Jenner, Elizabeth; Wilson, Kate; Roberts, Nia, Coronafirus. In boek foar bern. Afûk, Ljouwert. e-book. Yllustraasjes Axel Scheffler.
 48. Jong, Hanneke de, Sis my wa't ik bin. Bornmeer, De Gordyk.
 49. Kuiper, Astrid, Frjemde fratsen op it kastiel. Louise, Grou. Fryske oersetting Marijke de Boer. Yllustraasjes Vera Damhuis.
 50. Lindgren, Astrid, Pippi Langkous. Fryske edysje. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Martsje de Jong.
 51. Penners, Bernd, Tútsje derop!. Afûk, Ljouwert. Fryske oersetting Hermien van der Meer.
 52. Pieter Harmsma, Joeri in boskmantsje. Mijnbestseller. Earst yn it Nederlânsk 'Joeri een bosmannetje'.
 53. Wadman, Thys, Jorrit en Philo begjinne in klup. Afûk, Ljouwert. yllustraasje Natascha Stenvert.
 54. Wijnstra, Mindert, Jesse. Afûk, Ljouwert. Omslach Monique Vogelsang.
 55. Wytsma, Baukje, Silke & Miss Dee. Afûk, Ljouwert. Yllustraasjes Carla van der Heijde. Foarmjouwing Peter Boersma.

   

  top

  ferskaat oare Frysktalige boeken.

 56. Wy kinne der noch wol ien by ha. Joadske smokkelbern yn Fryslân yn WOII. Tresoar, Ljouwert. Teksten Marijke de Boer, Otto Kuipers, Karin de Mik, Thea van der Schaaf. Oersettingen Petra Bierma, Marijke de Boer, Eske Hos.
 57. Boer, Jack de, Rein Halbersma Eachwiid. In oersjoch fan it wurk. Wijdemeer, Dokkum. Byld Rein Halbersma. Tekst Jack de Boer.
 58. Braaksma, Skelte Siweris, It Blauwe Hûs. De Ryp, Blauhús.
 59. Bruintjes, Jaap, JanMurk de Vries ûneinige beweging. Noordboek, De Gordyk. Fryske oersetting Ytsje Steen.
 60. Gjalt de Groot, Warkeweet wie ús kreet. De Ald Hij, Dearsum. jubileumboek.
 61. Meer, Aggie van der, Tiid: er zal geen tijd meer zijn. Stichting UP, Hemelum. Gedichten fan Aggie van der Meer by muzyk fan Olivier Messiaen 'Quatuor pour la fin du temps. Teksten fan Ebo Rijtsma.
 62. Swart, Antsje, Bûntskildere werklikheid. Oantinkens oan de skriuwer Trinus Riemersma. Grotesk, Amsterdam. Yllustraasjes Friduwih Riemersma.

   

  top

  muzyk mei Frysktalige teksten (ek streektalen).   

  top

  audioboeken.   

  top

  E-boeken.